Smernica č. 2/2020

Organizácia a prevádzka CPPPaP Banská Bystrica pre školský rok 2020/2021
(v súvislosti COVID – 19)

Názov Typ, Veľkosť
Smernica č. 2/2020:
Organizácia a prevádzka CPPPaP Banská Bystrica pre školský rok 2020/2021 (v súvislosti COVID – 19)
PDF, 634 KB
Prílohy:
Príloha č. 1a – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do práce
PDF, 509 KB
Príloha č. 1b – Zdravotný dotazník pre zamestnanca (pri prerušení dochádzky 3 a viac dní) PDF, 517 KB
Príloha č. 2 – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu PDF, 623 KB
Príloha č. 3 – SEMAFOR pre CPPPaP PDF, 306 KB
Príloha č. 4 – Manuál pre CPPPaP od MŠVVaV SR PDF, 593 KB


Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky k organizácii a podmienkam prevádzky zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre školský rok 2020/21 zo dňa 19.8.2020, stanovujem základné prevádzkové podmienky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici počas doby trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní nasledovné:

K začiatku a priebehu školského roku 2020/21:

 • Pri prvom nástupe do práce (po čerpaní dovolenky) každý zamestnanec je povinný vyplniť dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 1a);
 • Po každom prerušení dochádzky trvajúcom viac ako tri dni predkladá zamestnanec písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1b)

V období od 2.9.2020 do 14.9.2020 (v prípade potreby do odvolania):

 • Pri vstupe do centra sa vykonáva ranný filter u zamestnancov, klientov a ich zákonných zástupcov (meranie teploty, kontrola príznakov COVID-19);
 • Klient vyplní Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha č.2)
 • Klienti nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch CPPPaP; používajú dostupnú dezinfekciu;
 • Odborní zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR;
 • Dezinfikujú sa kľučky a dotykové plochy po práci s klientom;
 • Po odchode klienta sa vetrá miestnosť, v ktorej sa pracovalo s klientom najmenej 10 minút;
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas celého školského roku;

Ranný filter – stanovenie max. povolenej telesnej teploty

 • Maximálna teplota, ktorú môže mať klient, jeho ZZ a zamestnanec Centra pri vstupe do budovy je 37,2 st.C

Postup merania:

 • Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st.C,, nebude klientovi, ZZ umožnené absolvovať odborné vyšetrenie ani konzultáciu a odchádzajú domov. Zamestnancovi nebude umožnený vstup na pracovisko V tomto prípade odchádza zamestnanec do domácej izolácie a postupuje podľa odporúčaní RÚVZ.

ZELENÁ FÁZA:

 • Prevádzka CPPPaP je nastavená tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia;
 • Nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...) nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP;
 • K dispozícii budú ochranné prostriedky, dezinfekcia, zásobníky na papierové utierky vrátane papierových utierok;
 • Zabezpečí sa pravidelné/denné čistenie a dezinfekcia priestorov;
 • Ak sa u klienta v priebehu dňa prejaví niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, umiestni sa do samostatnej miestnosti (kancelária Z01 pri klube) a kontaktuje sa zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne;
 • Ak sa u zamestnanca CPPPaP objavia v priebehu dňa príznaky nákazy COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa (alebo zamestnanca povereného zastupovaním v jeho neprítomnosti) a opustí pracovisko v najkratšom možnom čase s použitím rúška;
 • V prípade podozrivého klienta alebo zamestnanca sa riadi centrum usmerneniami z Oranžovej fázy (viď príloha č. 3 a 4)

Pracovno-právne vzťahy:

 • Zamestnanci CPPPaP plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
 • Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
  • sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo
  • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

ORANŽOVÁ FÁZA:

 • Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého klienta alebo zamestnanca na ochorenie COVID-19, alebo pri vyhlásení Úradu verejného zdravotníctva.

Klienta, alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový všeobecný lekár.

V prípade, že:

 1. Miestne príslušný RUVZ oznámi CPPPaP podozrenie výskytu ochorenia u klienta alebo zamestnanca;
 2. Zákonný zástupca klienta alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom CPPPaP podozrenie na ochorenie COVID-19;
  Centrum buď bezodkladne kontaktuje miestne príslušný RÚVZ a informuje o podozrení alebo postupuje podľa krokov uvedených v Usmernení (príloha č. 4 ) , čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Podozrivý klient a jeho ZZ nenavštevuje Centrum do usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu a vylúči z dochádzky do zamestnania odborných zamestnancov, ktorí prišli s ním do kontaktu. V prípade, ak sa podozrivá osoba podrobí RTPCR testu a výsledok je negatívny, činnosť sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby.

V prípade pozitívneho výsledku u jednej alebo viacerých osôb, prechádza sa do červenej fázy.

Opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19 nad rámec opatrení zelenej fázy :

 • Povinnosť nosenia rúšok aj v interiéri
 • Zákaz návštev v zariadení a pohybu cudzích osôb.

Organizácia odbornej činnosti:

 • Spolupráca so školou, školským zariadením a rodinou: riadi sa SEMAFORom CPPPaP a priama (osobná) spolupráca s rodinou sa pozastavuje.

Pracovno-právne vzťahy :

 • Zamestnanci centra plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
 • Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „klienta“ odborný zamestnanec, resp. zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym klientom (poskytoval špeciálnopedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo a pod.), odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
 • Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca ( odborný zamestnanec alebo neodborný zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie/nenavštevuje centrum a vylúči z dochádzky do centra všetky jeho úzke kontakty (napr. kolegov zdieľajúcich jednu miestnosť), zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania neodborný alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi a situáciu manažuje miestny RÚVZ, prechádza sa do červenej fázy. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:

 • sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce, alebo
 • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

ČERVENÁ FÁZA:

Červená fáza nastáva pri jednom a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo jedným zamestnancom centra. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platí nasledovné:

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

V prípade potvrdeného klienta/žiaka/ZZ:

 • ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 1 a viac žiakov, žiak je vylúčený z poskytovania služby, vrátane ich úzkych kontaktov. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V centre sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • ak sa u niektorého z osôb vylúčených poskytovania služby objavia počas doby zatvorenia centra príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti
 • po ukončení šetrenia miestne príslušného RUVZ sa centrum vracia do zelenej fázy

V prípade potvrdeného odborného zamestnanca

 • vylúčiť z činností osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V centre sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika
 • ak sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia centra príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti.

V prípade potvrdeného neodborného pracovníka

 • vylúčiť z činností v centre osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V centre sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika
 • v prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom
 • centrum čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.
  • V CPPPaP sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platných usmernení hlavného hygienika;
  • CPPPaP poskytuje podľa krokov uvedených v červenej fáze SEMAFORu - vylúčenie osôb z pracovnej činnosti a poskytovania služieb (viď príloha č.3 a príloha č. 4 ) a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ;

Organizácia prevádzky a opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19

 • V prípade, že bude nevyhnutné zmeniť organizáciu činností (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia dňa) a brať do úvahy fakt, že časť klientov sa odbornej starostlivosti v centre bežne vykonávanú v štandardnom režime nezúčastní. Z tohto dôvodu bude vopred Príkazom riaditeľa autonómne koncipovaná štruktúra činností počas dňa a takisto autonómne upravený a prispôsobený rozsah, obsah a formu odbornej starostlivosti a odbornej činnosti.
 • Deti nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch, vo vonkajších priestoroch len ak nie je možné dodržať odstupy;
 • Zamestnanci zariadenia nosia rúška;
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 1x denne a podľa potreby;
 • Dezinfekcia miestností, v ktorých sa klienti, prevádzkoví zamestnanci a odborní zamestnanci nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 2x denne;
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí);

Organizácia pracovnej činnosti

Pracovno-právne vzťahy :

 • Zamestnanci centra plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.;
 • Počas prerušenia činnosti zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou;
 • Ak je činnosť organizovaná ako dištančná, odborný zamestnanec ju zabezpečuje formou práce z domu (home office) a patrí mu príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na „pracovisku“, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží príslušný plat;
 • Ak po obnovení činnosti niektorý zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
  • sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce alebo
  • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

Prílohy (hore):
Príloha č. 1a – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do práce
Príloha č. 1b – Zdravotný dotazník pre zamestnanca (pri prerušení dochádzky 3 a viac dní)
Príloha č. 2 – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
Príloha č. 3 – SEMAFOR pre CPPPaP
Príloha č. 4 – Manuál pre CPPPaP od MŠVVaV SR

V Banskej Bystrici dňa 25.8.2020

PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP