Metodický materiál pre rodičov detí MŠ na tému
„Ideme do školy – rozvíjajúce aktivity pre úspešný vstup do školy“

OBSAH

 Vážení rodičia,

Vaše dieťa stojí pred životnou zmenou, pred vstupom do školy. Nástup do školy predstavuje veľký medzník v živote dieťaťa, ale aj jeho rodiny. Aby dieťa mohlo zvládnuť túto náročnú situáciu bez vážnejších problémov, malo by byť dobre pripravené. Školská pripravenosť sa chápe ako určitý stupeň telesného a psychického rozvoja dieťaťa, ktorý umožňuje bez ťažkostí zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu, úspešne zvládať školské požiadavky.

Oblasti na posudzovanie školskej spôsobilosti:

 • Telesný vývoj a zdravotný stav
 • Poznávacie (kognitívne)funkcie
 • Úroveň práceschopnosti (pracovné predpoklady, návyky)
 • Emocionálno-sociálna zrelosť osobnosti

Je potrebné poskytovať dieťaťu podnety a klásť také nároky, ktoré sú v súlade s jeho potrebami a možnosťami, ale tiež s požiadavkami, ktoré sa na dieťa budú klásť po zahájení školskej dochádzky. Pri rešpektovaní individuálnych rozvojových možností dieťaťa, môžete v súlade so vzdelávacím programom v MŠ rozvíjať u neho jednotlivé poznávacie funkcie, podstatné na dosiahnutie žiadúcej úrovne pripravenosti na školu. Mnohé z poznávacích funkcií, ktoré sú málo rozvinuté, sa dajú ešte pred nástupom do 1. ročníka úspešne korigovať. 

Do skupiny poznávacích funkcií patrí:

 • Sluchové vnímanie
 • Zrakové vnímanie
 • Reč
 • Vnímanie priestoru
 • Vnímanie času
 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika
 • Grafomotorika
 • Vizuomotorika
 • Matematické predstavy
 • Pozornosť

Predkladáme Vám súbory aktivít zamerané na oblasť poznávania, teda na rozvíjanie poznávacích funkcií. Aktivity sú určené deťom v predškolskom veku (5 – 7 rokov). Na rozvíjajúce aktivity si treba vymedziť čas 10 - 15 minút. Cvičenia treba realizovať pravidelne. Keďže deti sa v tomto veku najľahšie učia prostredníctvom hry, je vhodné každú aktivitu pomenovať ako hru.

 SLUCHOVÉ VNÍMANIE 

Nácvik načúvania:

 • poznávanie predmetov podľa zvuku – Hra „Uhádni zvuk“ (štrnganie kľúčov, štrngotanie lyžičkou v pohári, drobnými korálikmi, fazuľou v pohári, trhanie, krčenie papiera, cinknutie o pohár, klopkanie paličkou o predmety, zvuk dopravných prostriedkov, hlas zvierat, zvuky pri činnostiach v domácnosti, hra s paličkami na metalofón atď., Hra „Povedz, koľko si počul zvukov“ (tlieskame, klopkáme, búchame, cmukáme atď.),
 • určovanie intenzity, dĺžky zvuku – slabé a silné tóny, dlhé a krátke tóny,
 • lokalizácia zvukov v priestore so zatvorenými očami – Hra „Ukáž odkiaľ to bolo“ (púšťanie vody v kúpeľni, klopkanie na dvere, na okno),
 • hľadanie zdroja zvuku – Hra „Nájdi ma“ (budík v skrini, zvuková hračka v zásuvke),
 • počúvanie a poznávanie hudby, pesničiek, rozprávok, príbehov, rozprávanie o nich.

Vnímanie rytmu:

 • vytlieskanie pesničiek a riekaniek,
 • zopakovanie počtu vypočutých zvukov (údery kladivkom a pod.),
 • vytlieskanie jednoduchých slov.

Rozlišovanie zvukovej „figúry a pozadia“

Je to schopnosť zamerať sa na určitý zvuk a ostatné vnímať len okrajovo. Súvisí to so sústredením sa. Dieťa má vnímať iba tie zvuky, ktoré majú pre neho význam, ktoré ho motivujú k činnosti, rečovej aktivite, zapadajú do jeho oblasti záujmu. Nevýznamné zvuky iba prechádzajú sluchovým analyzátorom bez uvedomenia si ich obsahu.

Námety na cvičenie:

- rozoznať štekot psa zo zvukového záznamu, poznať určitý hlas v rozhovore (mužský, ženský, detský), reagovať na vopred dané slovo v plynulej reči (tleskni pri slove srnka)

Sluchová analýza a syntéza

Sluchová analýza (rozkladanie slova na slabiky, na hlásky) a syntéza (skladanie slov zo slabík, hlások) je veľmi dôležitá na zvládnutie čítania.

 • Rozklad slova na slabiky a zloženie slabík do slova
  Tlieskame slová po slabikách (po-hár, ko-be-rec, dym).
 • Nácvik postrehnutia prvej hlásky v slove
  Začíname slovami, kde je za spoluhláskou samohláska. Hlásku zdôrazníme. Tento spôsob používame vždy, ak nedokáže dieťa hlásku postrehnúť (napr. s-ssssova, m-mmmama). Postupne zo zdôrazňovania uberáme. Pokračujeme slovami, ktoré majú ako prvú samohlásku a za ňou je spoluhláska (napr. uuu-lica, EEE-ma, ooo-kno). Ak tieto zvládnu, prejdeme na slová, ktoré majú na začiatku skupinu spoluhlások či samohlások (napr. škola, klobúk, stĺp, auto).
 • Nácvik postrehnutia poslednej hlásky v slove
  Ak máme prvú hlásku zvládnutú, podobným spôsobom trénujeme postrehnutie poslednej hlásky. Pri neschopnosti určiť poslednú hlásku opäť hlásku zdôrazníme (napr. stro-mmm, mack-ooo, váz-aaa).
 • Rozkladanie a skladanie slov z hlások
  Keď už dieťa dokáže bezpečne identifikovať prvú i poslednú hlásku, prejdeme na celé slová. Opäť postupujeme od najjednoduchšieho, najkratšieho, kde sa strieda spoluhláska so samohláskou. Postupne prechádzame na dlhšie a ťažšie slová. Budeme hovoriť slová a dieťa bude hovoriť po jednotlivých hláskach (mama – m-a-m-a, dom – d-o-m). A naopak. Budeme mu hovoriť jednotlivé hlásky, ako idú za sebou, a ono povie celé slovo (E-l-a – Ela, m-i-s-a – misa).

Aktivity na cvičenie:

 • Povedz (zatlieskaj, zapíš čiarky) koľko slov som povedal/a (Mama kúpila čokoládu – 3 slová).
 • Ukáž na predmet na stole (v miestnosti, v knihe), ktorý sa začína na danú slabiku (pa-papuča, bá-bábika).
 • Hra “Hádaj, na čo myslím” – slovo sa začína na danú slabiku (lo-lopta).
 • Hra “Uhádni obrázok” – Nájdi obrázok v knižke (časopis, pohľadnica), ktorý sa začína na určenú hlásku (m-motýľ).
 • Obmena Hry “Uhádni obrázok” - dieťa dáva hádanku rodičovi.
 • Čo počuješ na začiatku slova? (dom-d).
 • Čo počuješ na konci slova? (myš-š).
 • Vymýšľame striedavo slová na hlásku, ktorou sa začína dané slovo (sova - stolička, syr, saláma).
 • Hra „Slovný futbal“ – vymýšľame slová, ktoré začínajú na danú slabiku (hlásku), ktorou sa končilo predchádzajúce slovo (dom – myš – škola...).
 • „Hra na robota“ – postupujeme od slabík ku slovám (ma – m-a, opačne s-o – so, ryba – r-y-b-a, opačne v-o-d-a – voda).

Sluchová diferenciácia

Dieťa by malo správne rozlíšiť jednotlivé hlásky i tie sluchovo podobné. Tiež správne diferencovať krátku a dlhú, no i mäkkú a tvrdú slabiku. Pri nezrelej sluchovej diferenciácii sú problémy v písaní diktátov. Pri nácviku hovoríme slová, ktoré dieťa môže zopakovať a povie, či sú úplne rovnaké ako dvojičky alebo nie. Neskôr je dobré hovoriť slová tak, aby nás nevidelo a ono potom určuje, aké konkrétne slová sme hovorili.  

Aktivity na cvičenie:

 • rozlišovanie nezmyselných slov (klaš-kleš, pus-pus, brum-bram, bom-pom, vem-vém, dyka-dika, sak-zak, drim-trim),
 • rozlišovanie zmysluplných (nos-noc, kosa-kosa, krik-krík, babka-labka),
 • pokúsime sa o presné určenie hlásky, ktorou sa slová od seba odlišujú (pes-les, p, l).

Sluchová pamäť

Sluchová pamäť je potrebná nielen na zvládnutie čítania, písania, počítania, ale na všetky predmety.

Aktivity na cvičenie:

 • nácvik riekaniek, básničiek, pesničiek,
 • zopakovanie vety, ktorú povieme (4 slová, počet slov zvyšujeme),
 • čítanie príbehu, kde sa opakujú určené slová, pri ich počutí dieťa zatlieska, ťukne ceruzou,
 • zapamätanie si slov (hlások, slabík, číslic) – povieme 4 jednoduché slová, ktoré dieťa zopakuje (postupne prejdeme až na 7 slov) aj v poradí, v akom ich počulo,
 • rozvíjanie viet – hra „Kto sa nepomýli?“, vyslovíme vetu, dieťa ju zopakuje a pridá jedno slovo, vetu zopakujeme a opäť pridáme slovo (Mama varí. Mama varí obed. Mama varí obed v kuchyni).

 ZRAKOVÉ VNÍMANIE

Nezrelosti v tejto oblasti sa v prvom ročníku prejavia napr. pri opise a prepise textu.

Zraková analýza a syntéza

Neschopnosť zložiť z častí celok, či naopak rozložiť celok na časti, môže takisto spôsobiť vážny problém pri písaní a čítaní. Pomocou zraku potrebujeme napr. skladať slová z jednotlivých písmen a naopak.

Aktivity na cvičenie:

 • skladanie puzzle,
 • skladanie rozstrihaných obrázkov (pohľadnica, obrázok z časopisu, fotografia, geometrické tvary) z 2 a viac kusov (postupne obrázky striháme na menšie a nepravidelnejšie tvary),
 • zloženie, rozobratie mozaiky, stavebnice,
 • dokresliť neúplný obrázok vedľa úplného obrázku (chýbajúce časti).

Zraková diferenciácia

Rozlišovať tvary je dôležité najmä pre správne rozlišovanie písmen. Pri aktivitách dbáme na pohyb očí zľava doprava.

Aktivity na cvičenie:

 • triedenie predmetov do škatuliek (misiek) podľa farby, veľkosti, tvaru (kruhy, štvorce...), materiálu (sklenené, drevené...),
 • rozlišovanie predmetov v okolí (nájdi všetky modré, kruhové, kovové predmety a pod.),
 • nájdi 4 rozdiely na dvoch obrázkoch,
 • použijeme jednoduché pracovné listy, kde budú hľadať rovnaké alebo odlišné tvary či písmená:
  • nájdi rovnaké tvary (obrázky, geometrické tvary, písmená),
  • nájdi obrázok odlišný od ostatných – úplne iný,
  • nájdi tvar odlišný od ostatných – je v obrátenej polohe,
  • nájdi tvar odlišný od ostatných – je obrátený zrkadlovo.

„Zraková figúra a prostredie“

Aktivity na cvičenie:

 • určenie, hľadanie zadaného tvaru v rušivom prostredí:
 • nájdi a vyfarbi všetky kolieska medzi ostatnými tvarmi,
 • nájdi a obtiahni, čo je skryté v spleti čiar,
 • nájdi a obtiahni dva obrázky, ktoré sú nakreslené cez seba.

Zraková pamäť

Pomocou tejto funkcie sa deti učia pamätať si tvar písmen. Robíme jednoduché cvičenia po náročnejšie.

Aktivity na cvičenie:

 • Hra pexeso.
 • Hra „Čo bolo na obrázku?“ Dieťa sleduje obrázok a potom po jeho zakrytí rozpráva, čo na obrázku videlo.
 • Hra „Čo bolo na predlohe?“ Dieťa pozoruje 4 - 7 obrázkov (tvarov), potom ich nakreslí v správnom poradí.
 • Hra „Aké vidíš odlišnosti?“ Ukážeme jeden obrázok a potom druhý, dieťa má povedať v čom sa odlišujú.
 • Hra „Čo chýba na stole?“ Na stôl položíme niekoľko predmetov (4 - 7), potom niektorý schováme, dieťa háda.
 • Hra „Čo sa zmenilo?“ V miestnosti premiestnime alebo pridáme predmet.
 • Hra „Čo sa zmenilo na mame?“ Zmení si časť oblečenia.

 REČ

Na reč a komunikačné schopnosti sú v škole kladené pomerne veľké nároky. Dieťa potrebuje hovorenému dobre rozumieť, aby chápalo, čo sa od neho požaduje, a aby rozumelo výkladu učiteľa. Prostredníctvom reči vyjadruje, čo si myslí, čo cíti, vytvára sociálne vzťahy.

 • Porozumenie reči
  • sledujeme, či dieťa rozumie hovorenému slovu, či porozumie napr. informáciám z televízie, z rozprávky, z príbehu a pod.,
  • k slovám, potom jednoduchým vetám priraďuje obrázky.
 • Expresívna reč (hovorenie) - je potrebné odpovedať na všetky otázky dieťaťa a podnecovať k hovoreniu (rozvíjame slovnú zásobu, myslenie) v každodenných životných situáciách. hovorenie zážitkov (čo sa prihodilo Tebe, mne),
  • rozprávame sa o riešení situácie „Čo keby“ (Čo by sa stalo, keby si šiel von v ponožkách? Čo by sa stalo, keby si si neumýval zuby?),
  • hovorenie opisne podľa obrázkov alebo fotografií,
  • spievanie detských pesničiek, vytlieskanie riekaniek,
  • rozhovor o rozprávke (Prečo sa skončila dobre?),
  • interpretácia rozprávky, príbehu,
  • tvorenie zdrobnelín (mačka – mačička, lyžica – lyžička),
  • tvorba množného čísla (1 jablko – 5 jabĺk),
  • tvorba protikladov pri zrakovej podpore (vysoký – nízky, malý – veľký atď.),
  • tvorba spoločného pomenovania (hruška, slivka, banán – ovocie).
 • Artikulačná obratnosť a výslovnosť
  • dávame správny vzor – deti reč napodobňujú,
  • robíme cvičenia artikulačných orgánov (vyplazovanie jazyka – lízanie lízanky, špúlenie pier – bozk).

 VNÍMANIE PRIESTORU

Vnímanie priestoru je dôležité pre orientáciu v prostredí, pre osvojovanie si pohybových, školských zručností. Okrem čítania, písania ovplyvňuje matematiku, geometriu, orientáciu na mape, premieta sa do telesnej výchovy. Potrebuje sa orientovať na formáte, na vlastnom tele, v priestore. Nácvikom si osvojuje:

 • Predložkové väzby – v, pred, pod, na, za, do,...
 • Pojmy – hore, dole, vpredu, vzadu, v strede, vpravo, vľavo, prvý, posledný, hneď pred, hneď za

Aktivity na cvičenie:

 • Povedz, kde je na obrázku pes (hore), chlapec (dole),...
 • Povedz, čo je na obrázku vpredu, vzadu,...
 • Vyfarbi na obrázku všetky autá idúce doprava, vtáky letiace doľava, ryby plávajúce doprava,...
 • Hra so stoličkou – Postav sa vedľa stoličky, na stoličku,...
 • Ulož vystrihnutého psíka pred búdu, do búdy, vľavo od búdy, za búdu,...
 • Kresli na list papiera s predkresleným domčekom – Napravo rastie strom. Nad strechou letí vták. Pred domom ide auto. Atď.
 • Polož do stredného okna na domčeku daný predmet.
 • Ukáž na obrázku (alebo v rade hračiek, geometrických tvarov) kto je v rade prvý, posledný, hneď za,...
 • Ukáž na sebe – Zdvihni pravú ruku. Postav sa na ľavú nohu. Chyť si pravé ucho. Polož pravú ruku na ľavé oko. Atď.

 VNÍMANIE ČASU

Orientácia v čase je podmienkou na uvedomovanie si časovej postupnosti, ale aj postupnosti pri bežných činnostiach. V škole je dôležitý odhad času pre splnenie úloh, hospodárenie s časom.

Aktivity na cvičenie:

 • hovoríme s dieťaťom, čo ste videli teraz, čo predtým, čo budeme robiť potom,...
 • osvetľujeme mu časovú postupnosť – vstávame ráno, na poludnie obedujeme, večer ideme spať, kedy má voľno, kedy má krúžok...
 • rozprávame čo sa deje dnes, čo bude najskôr, neskôr, nakoniec, čo bolo včera, čo bude zajtra...
 • priraďujeme činnosti pre jednotlivé ročné obdobia (v zime padá sneh...)

 JEMNÁ MOTORIKA

Zaostávanie dieťaťa v oblasti hrubej motoriky (pohyb veľkých svalových skupín a kĺbov) môže nepriaznivo ovplyvniť rozvoj napríklad jemnej motoriky (pohyb jemných, drobných svalových skupín na ruke, pohyblivosť prstov) a následne grafomotoriky.

Aktivity na posilňovanie jemnej motoriky:

 • Sebaobsluha
  • zapínanie, šnurovanie, umývanie,...
 • Manipulácia s malými predmetmi
  • navliekanie koráliek,
  • zbieranie predmetov pomocou pinzety,
  • trhanie, krčenie, vytrhávanie, lepenie kúskov papiera,
  • hra „Na Popolušku – triedenie drobných predmetov do pohárov, fľašiek,...
 • Domáce činnosti
  • strihanie papiera, viazanie uzlíkov, modelovanie, miesenie cesta, vykrajovanie, mletie, krájanie banánu, šúpanie vajíčka, presýpanie pomocou lyžice, žmýkanie hubky, otváranie vrchnáčikov fliaš, vaľkanie, vytláčanie šťavy z citróna, naberanie pomocou naberačky, navíjanie klbka,..

 GRAFOMOTORIKA

Grafomotorika je koordinovaná pohybová aktivita pri grafických prejavoch ako kreslenie, písanie, rysovanie atď. Rozvoj grafomotoriky rešpektuje jednotlivé vývinové štádiá a postupuje od koordinovanej práce celého tela ku koordinovanej práci rúk. Nesprávne držanie písacej potreby vedie k nadmernému zaťažovaniu svalov a následnej únave celého tela.

Aktivity na cvičenie:

 • Správny úchop písadla – štipka (palcom, ukazovákom a prostredníkom), ruka je ľahká a zároveň pevná (v dlani dieťa drží napr. fazuľku).
 • Na nácvik správneho držania písacieho nástroja je možné použiť ceruzky, pastelky a násadky tzv. trojhranného typu.
 • Na uvoľnenie ramena kreslenie ležatej osmičky na veľký papier vo výške očí.
 • Uvoľnenie kĺbov formou hry – hádzanie lietajúceho taniera, mávanie paličkou s uviazanou stužkou na konci.
 • Písanie prvkov písmen (čiary, oblúky, špirály, elipsy, zuby, vlnovky, slučky a pod.), neskôr písmen do piesku, krupice (pre koordinovaný pohyb).
 • Obťahovanie predkreslených tvarov.
 • Postupujeme od väčších pohybov na veľkej kresliacej ploche až po menšie pohyby na malom a presne ohraničenom priestore v zošite.   
 • Využívame špeciálne cviky na uvoľnenie kĺbov pre plynulý pohyb:
 • Cvičenie prstov (opis cviku, motivácia)
  • Šúchať prstami v dlani (natierame)
  • Šúchať ukazovákom v dlani (varíme kašu)
  • Pohybovať ukazovákom v rytme (dirigent)
  • Kývať ukazovákom k sebe (poď sem)
  • Kývať ukazovákom vpravo, vľavo (váhy)
  • Pohybovať prstami po stole (panáčik kráča)
  • Krúžiť postupne prstami (kreslíme slniečka)
  • Ohýbanie prstov (bábky sa ukláňajú)
  • Vystrieť ukazovák a prostredník (hlásime sa)
  • Strihacie pohyby ukazovákom a prostredníkom (striháme)
  • Kývať prstami (mávadlo)
  • Rozťahovať a spájať prsty (vejár)
  • Zasúvať prsty rúk oproti sebe (vznikne skladačka)
  • Vystierať a krčiť prsty v kĺboch (otvára a zatvára sa kvet)
  • Zasunúť prsty rúk oproti sebe, dlane otvárať, zatvárať(mušľa)
  • Ruka v pästi - postupne naťahovať a krčiť každý prst zvlášť (počítadlo)
  • Spájať palec a ukazovák (trhanie jahôd)
  • Spájať postupne prsty s palcom (prsty sa zdravia „ahoj“)
  • Spájať prsty do oblúka (hrad)
  • Spájať prsty s palcom do oblúka (gombík, ďalekohľad)
  • Spájať dvojice prstov na rukách (kamaráti sa našli)
  • Búchať prstami (striedať silno, slabo)
  • Šúchať prstami (šuští lístie, drobenie)
  • Dotýkať sa koncov prstov (špička lode)
  • Spájať prsty s palcom (vtáčik, kuriatko)
  • Preklepávanie prstov (prášime)
  • Pohybovať prstami po stole (hra na klavír, písanie na klávesnici)
  • Klopkať prstami na stole, na zemi (dážď)
  • Klopkať pokrčenými prstami jednotlivo na stôl (ideme na návštevu)
  • Lúskanie prstami (tanečníci)
 • Cvičenie dlane a zápästia (opis cviku, motivácia)
  • Pohládzať dlaňami stôl (prilepujeme)
  • Šúchanie dlaní o seba (umývame sa)
  • Roztvárať a zatvárať dlane voľne i na podložke (slnko, mraky, kvet)
  • Pohybovať dlaňami hore-dole, vpravo-vľavo, dopredu-dozadu (mávame)
  • Dotyk dlaní nad hlavou (strieška)
  • Dotyk dlaní na ušiach (zajačie uši)
 • Cvičenie na uvoľnenie ramena (opis cviku, motivácia)
  • Krúžiť ramenami v skrčení pripažmo (vrabček)
  • Čelné kruhy ramenami vpred (mlyn)
  • Krúžiť predlaktím – bočne, čelne, rôznym smerom (veterník)
  • Pohybovať pažami vpred a vzad, sú skrčené pripažmo (ide vlak)
  • Bočne krúžiť napnutými pažami (koleso)
  • Pohybovať skríženými rukami vpravo, vľavo (kyvadlo)
  • Kresliť ukazovákom na stôl, vo vzduchu (kreslíme, uvoľňujeme rameno):
   • Kresliť pravou a potom ľavou rukou opakovane veľký kruh, vždy pred sebou na rovnakom mieste,
   • Kresliť zvislé čiary sprava doľava i opačne pod seba ľubovoľnou rukou,
   • Kresliť šikmé čiary zhora dolu ľubovoľnou rukou,
   • Kresliť vlnovky zľava doprava ľubovoľnou rukou,
   • Kresliť veľké kruhy oboma rukami naraz a rovnakým smerom.

 VIZUOMOTORIKA

Vizuomotorická koordinácia znamená spojenie činnosti zraku a jemných pohybov ruky a prstov, ide o súhru medzi okom a rukou. Súvisí s rozvojom grafomotoriky, zrakového vnímania. Má vplyv na sebaobsluhu, kreslenie, písanie.

Aktivity na cvičenie:

 • skladanie obrázkov, mozaiky podľa predlohy, skladanie obrázkových kociek, využívame rôzne skladačky,
 • obťahovanie predlôh, ktoré má byť plynulé, opakované niekoľkokrát za sebou,
 • zoskupovanie korálok podľa vzoru,
 • spájanie dvoch obrázkov čiarou,
 • kreslenie jednoduchých obrázkov podľa vzoru do štvorcovej siete.

 MATEMATICKÉ PREDSTAVY

Aktivity na cvičenie:

 • Porovnávanie veľkosti, množstva (pojmy rovnako, viac, menej).
 • Hra: „Človeče, nehnevaj sa“, domino...
 • Určovanie množstva (dve kôpky gombíkov – kde je viac, kde je menej).
 • Zoraďovanie predmetov, obrázkov od najväčšieho po najmenší.
 • Porovnanie množstva pomocou grafického znázornenia – nakreslíme pod seba niekoľko koliesok, vedľa kocky, aby dieťa mohlo jednotlivé dvojice spájať čiarami. Po spojení čiarou sa pýtame, kde ich je viac.
 • Na jeden riadok nakreslíme vedľa seba napr. 5 koliesok, pod to tri štvorce. Dieťa potom nakreslí rovnaký počet samo.
 • Orientácia v číselnom rade do 10. Zoradíme 10 kociek rôznych farieb a pýtame sa koľká kocka je červená? Podaj mi štvrtú kocku ( piatu, poslednú, hneď za prvou, všetky za druhou...).
 • Pokúšame sa navodiť základné počtové operácie pomocou názoru: Keď máš 2 kocky (dieťaťu ich dáme), koľko kociek budeš mať keď ti jednu pridám? (vezmem). Ak to dieťa pochopí, skúsime to isté, ale bez kociek. Dieťa si kocky predstavuje. Pri tomto cvičení neprekračujeme počet 5.

 POZORNOSŤ

Na nácvik pozornosti sú vhodné aj viaceré aktivity na rozvoj zrakovej diferenciácie.

Aktivity na cvičenie:

 • Hra „Palec hore, palec dole“ – Dieťaťu hovoríme rôzne výroky, ktoré môžu byť pravdivé, ale aj nepravdivé. (napr. „Mlieko je fialové“, „Hrušky rastú na stromoch“). Ak si dieťa myslí, že výrok je pravdivý, zodvihne palec hore. Ak si myslí, že výrok je nepravdivý, palec nasmeruje dole. Musí však pozorne počúvať.
 • Vyhľadanie a označenie rovnakých obrázkov.
 • Obťahovanie farebne rôznych druhov čiar.
 • Vyfarbovanie obrázkov podľa farebných vzorov.
 • Vyhľadanie a označenie písmena medzi podobnými.
 • Podčiarkovanie tvaru, ktorý do radu nepatrí.
 • Hra „Hádaj, čo tam nepatrí“ – Hovoríme skupinu slov, dieťa tleskne, ak počuje slovo, ktoré tam nepatrí.

Na začiatok