PROGRAMY NA VYHODNOTENIE SOCIOMETRIE

Programy nie je možné použiť na komerčné účely.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Programy vo Visual Basicu v EXCELI na vyhodnocovanie Sociometrie.

Mgr. Stanislav Fila, psychológ
Banská Bystrica 6.2.2019
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici

V tejto sekcii informačných materiálov pre psychológov a pedagógov je uvedených 9 typov programov na vyhodnotenie sociometrie. Jednotlivé programy sa líšia jednak zložitosťou (Semafo_simple; Semafo_full; Pozit_Negat atď), ako aj prístupom k vyhodnoteniu od „sami sebe normou“ po pokus o „normatívny prístup“ s normami prevažne pre šiestakov.
(Kvantily z N = 58 tried; 1579 žiakov).

Sociometria je diagnostická metóda mapujúca štruktúru sociálnych vzťahov v triede z rôznych aspektov určená pre psychológov i pedagógov. Preto programy zverejňujeme na našej stránke.

Programy som ladil v EXCELI 2003 a testoval som ich aj pod EXCEL 2013. Makrá verziu EXCELU testujú. Napriek tomu je možné, že najmä zložitejšie makrá nebudú fungovať, vtedy siahneme po jednoduchšej variante. (Napríklad ak nepôjdu histogramy tak verzie bez histogramov a pod.) Programy som testoval aj pod Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10.

Podotýkam, že programy nevytvárajú sociogramy, len vyhodnocujú matice a kreslia grafy z dát.
Programoval som ich od apríla do júla 2017. Používanie ukázalo niektoré chyby najmä pri práci v EXCELI 2013, takže všetky programy som preprogramoval na konci roku 2018 a otestoval na dátach troch tried pod EXCEL 2003 a EXCEL 2013.

Návody na obsluhu spreadsheetov.

Pôvodne som spracoval aj návody osobitne vo formáte *.pdf. Od toho som upustil. Každý spreadsheet obsahuje návody v sebe a to:

List: Technický návod. Tu sú podrobne popísané nastavenia EXCELU a dodatkových knižníc, ak ich chceme používať.
List: Podrobný návod. Tu je popísaná podrobná obsluha programov vrátane všetkých chybových hlásení, ktoré sa pri práci môžu objaviť.
List: Stručný návod. Pretože chybové hlásenia sa nemusia vôbec vyskytnúť v tomto návode som ich vypustil, aby bol návod prehľadnejší.

V niektorých návodoch je aj popis programu Wals’h Classroom Sociometrics, ktorý máme na našej poradni legálne zakúpený od autora Donalda Walsha ako aj práca s programom Simone Caprettiho Group Dynamics. Viď „Použitá literatúra a pramene“ na konci tohto materiálu.

Na uľahčenie voľby určitého typu programov som urobil prehľadný materiál. Viď súbor:

4_Socio_programy_mapa_2019.pdf

Okrem toho pre zrýchlenie práce s programom som pripravil tzv. Ťaháky, kde je bloková schéma postupu toho, čo užívateľ robí ak pracuje s programom.

Súbor: 5_Schematicke_navody_Sociometria_2019.pdf.

Dôležité upozornenie.

Sociometria je užitočný nástroj na poznanie vzťahov v skupine. Ale na druhej strane je aj nebezpečný. Teda aj pre klientov a aj pre tých, ktorí to šetria. Je trochu ako „sud s pušným prachom“.
No a tu záleží na tom, kto a načo ho používa.

Sú možné dva prístupy k zisteniam. Jeden je „rekriminujúci“ a druhý „pomáhajúci“. Teda ten, kto robí sociometriu, psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg. Alebo aj laik.

Teda. „Rekriminujúci“ chce odhaliť agresora, šikanujúceho, vodcu, experta, šedé myši preto, aby im to „vytkol“. Rekriminoval ich.

„Pomáhajúci“ je, aby zistil to isté, ale aby im pomohol. Aj agresor, paradoxne potrebuje pomoc. Aj vodca, expert, aj šedá myš.

To je zrejmé. Ale najprv to treba ošetriť „technicky“, bez ohľadu na to, či sme „rekriminátori“ alebo „pomáhači“. A to je anonymita. Všetky deti, ktoré vyšetrujeme sociometriou, majú právo na ochranu osobných údajov. Aj agresori, šikanujúci, vodcovia, experti a šedé myšky.

Takže. Nikdy nezverejňujeme naše sociogramy, zistenia, grafy alebo čo, adresne, ale vždy údaje anonymizujeme.

Poznámka k autorským právam.

V programoch, ako aj materiáloch som sa opieral o literatúru, ako aj voľne dostupné pramene zverejnené na Internete. Odkazy na použité pramene a literatúru sú uvedené v návodoch v časti „Použitá literatúra a pramene“ s podrobným odkazom. Niektoré sú použiteľné bez obmedzení, iné majú v podmienkach použitia priamo uvedené, že ich možno použiť len pre nekomerčné použitie, teda pre školy a vzdelávacie inštitúcie bez písomného súhlasu autorov. Preto uvedené materiály nie je možné použiť pre komerčné účely.

Program je určený hlavne pre psychológov, pedagógov a špeciálnych pedagógov.

Nasleduje stručný popis typov programov A až G a ukážka niektorých výstupov. Spreadsheety H a I na rozbitie reťazca z programu Group Dynamics som vyradil.

A. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Nevytvorí súbory pre Walshov program *.sgm.

Max 20 otázok.

Súbory:

A_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_2019.xls
A_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_2019.xlsx

B. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Naviac vytvorí súbory pre Walshov program *.sgm.

Max 20 otázok.

Súbory:

B_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_2_full_2019.xls
B_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_2_full_2019.xlsx

C. To je verzia Pozitívne vs. Negatívne otázky. Vytvorí súbory pre Walshov program *.sgm.

Vytvorí Target grafy. Nevytvorí histogramy. Max 5 + 5 otázok.

Súbory:

C_Socio_Pozit_Negat_Fila_TG_2019.xls
C_Socio_Pozit_Negat_Fila_TG_2019.xlsx

D. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Nevytvorí súbory pre Walshov program *.sgm.

Na rozdiel od A vytvorí histogramy. Max 20 otázok.

Súbory:

D_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_H_2019.xls
D_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_H_2019.xlsx

E. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Vytvorí súbory aj pre Walshov program *.sgm.

Na rozdiel od B vytvorí aj histogramy. Max 20 otázok.

Súbory:

E_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_2_full_H_2019.xls
E_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_2_full_H_2019.xlsx

F. To je verzia Pozitívne vs. Negatívne otázky. Vytvorí súbory pre Walshov program *.sgm.

Na rozdiel od C vytvorí histogramy. Max 5 + 5 otázok,

Súbory:

F_Socio_Pozit_Negat_Fila_H_TG_2019.xls
F_Socio_Pozit_Negat_Fila_H_TG_2019.xlsx

G. Je jednoduchý program na vytvorenie matice v EXCELI a súborov pre Walshov program *.sgm.

Nekreslí žiadne grafy. Slúži na rýchlu prípravu matíc pre programy uvedené vyššie.
Max 20. otázok.

Súbory:

G_Socio_Tvorba_matic_a_sgm_simplex_2019.xls
G_Socio_Tvorba_matic_a_sgm_simplex_2019.xlsx

Aktualizácia apríl 2018.

Do verzií C, F, je pridané zhodnotenie pozícií každej osoby vo všetkých Target grafoch otázok 1 až 5 prevedené na jednu jednotku. V tabuľke sú označené extrémne pozície v „semafórovej konvencii.“ V grafe je zobrazenie pozitívnych a negatívnych konotácií. Napríklad:

Poznámka. Algoritmus prekódovania je v návode. Je možné ho prehodnotiť, ako ukazujú skúsenosti s použitím, takže je potrebné brať ho s určitou rezervou.


Použitá literatúra a premene.

BodySays Group: Методика диагностики межличностных и межгрупповых
  отношений Дж. Морено «Cоциометрия». Обработка и интерпретация результатов.
http://bodysays.ru/tests-on-the-interpersonal-relationships-in-a-team/methods-of-diagnosis-of-interpersonal-and-intergroup-relations-moreno-sociometry.html
Capretti S.: Program GroupDynamics. Ver. 1.2.5. Release date 23/02/2016. Trial.
  Brescia, Lombardia, Italy. (Simone Capretti is a developer of education software).
https://groupdynamics.en.softonic.com/
Manuál: http://manualzz.com/doc/7058425/user-manual---simone-capretti
Coie, J., D., Dodge, K., A.:Continuities and Changes in Children’s Social Status:
  A Five-Year Longitudinal Study. In Merrill- Palmer Quartely, 29(3), 261-282. 1983
http://www.saske.sk/cas/public/media/6069/03_Lipovsk%C3%A1_Dobe%C5%A1.pdf
LeDiS Group: SociometryPro computer program. Russian Federation.
  http://www.sociometry.ru/files/sociometrypro/2_2/socio_manual_eng_2_2.pdf
Медпортал.com ©: Социометрическая оценка групповой сплоченности
 http://медпортал.com/psihologiya-pedagogika-voennaya/sotsiometricheskaya-otsenka-gruppovoy.html
Noga Henryk, PL: Metody socjometryczne w edukacji techniczno - informatycznej.
  http://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2009/01/37.pdf
Osicenaua, M., E., Popab., I.: Access Technologies (AT) for students with visual impairments.
  aTechnical University of Civil Engineering of Bucharest, Romania, 2014
bSchool for the Visually Impaired, Bucharest, Romania, 2014
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815015724
Petrusek, M.: Sociometrie. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969
Попова Г.В., Богдан Ж.Б.:
  Социометрическое исследование динамических процессов в малой группе.
Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт»
Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами
Монография 2015.
http://конференция.com.ua/files/file/monofrafiya_popova_bogdan.pdf
Rumińska, Patrycja, Phm wędr.: Jak przeprowadzić badanie socjometryczne?
  Stowarzyszenie Harcerskie, 2015
http://www.sh.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Skrypt-socjometryczny.pdf
Sherman, Lawrence W., PhD: Sociometry in the Classroom: How to do it.
  Miami University, Ohio, USA, 2002
http://www.users.miamioh.edu/shermalw/sociometryfiles/socio_step16.htmlx
Šuláková, Michaela : Využití sociometrie v práci vychovatele a pedagoga. Bakalářska práce.
  Universita Palackého, Olomouc 2011
https://theses.cz/id/0t8tp2/?lang=en;furl=%2Fid%2F0t8tp2%2F
Baш Пcиxoлог ©: Метод социометрических измерений (социометрия).
  http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/476-the-method-of-sociometric-measurements-sociometry
Walsh, Donald and Walsh, Richard : Walsh`s Classroom Sociometrics.
  Roscoe Middle School, Illinois, USA, 2004
http://www.classroomsociometrics.com/
Zatloukalová, B.: Formální a neformální vztahy ve skupině školní třídy víceletého gymnázia
  a základní školy. Diplomová práce. Univesita Tomáše Bati ve Zlíně. 2010
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/12344/zatloukalov%C3%A1_2010_dp.pdf?sequence=1
Zwierzyńska, Elżbieta : Poznawanie klasy szkolnej.
  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa 2008
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/215/Poznawanie+klasy+szkolnej.pdf
Čo sa týka výpočtu p-value v prameni:
Hervé Abdi & Paul Molin: Lilliefors/Van Soest’s test of normality.
  https://www.utdallas.edu/~herve/Abdi-Lillie2007-pretty.pdf
Hodnotu p value počítam podľa postupu, ktorý požíva SPSS a je popísaný v prameni:
 IBM Knowledge Center:
Kolmogorov-Smirnov Statistic with Lilliefors’ Significance, One-Sample (nonparametric tests algorithms)
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.algorithms/alg_nonparametric_onesample_kolmogorov-smirnov_lilliefors.htm

Stanislav Fila
v Banskej Bystrici, Február 2019

Materiály na stiahnutie Veľkosť
Návody
Sociometria - všetky súbory, ZIP 28 MB
0_Socio_programy_Informacia, PDF 349 KB
1_Socio_programy_Technicky_navod, PDF 1 MB
2_Soc_Group_index_analy, PDF 0.5 MB
3_Soc_Target_grafy_analy, PDF 0.5 MB
4_Socio_programy_mapa, PDF 71 KB
5_Schematicke_navody_Sociometria, PDF 120 KB
Súbory pre Excel 2013
A_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_2019.xlsm 539 KB
B_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_1_full_2019.xlsm 6 MB
C_Socio_Pozit_Negat_Fila_TG_analy_2019.xlsm 720 KB
D_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_H_2019.xlsm 3 MB
E_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_2_full_H_2019.xlsm 1 MB
F_Socio_Pozit_Negat_Fila_H_TG_analy_2019.xlsm 7 MB
G_Socio_Tvorba_matic_a_sgm_simplex_2019.xlsm 724 KB
Súbory pre Excel 2003
A_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_2019.xls 539 KB
B_Socio_semafo_Fila_Grun_ver_1_full_2019.xls 6 MB
C_Socio_Pozit_Negat_Fila_TG_analy_2019.xls 720 KB
D_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_1_simple_H_2019.xls 3 MB
E_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver_2_full_H_2019.xls 1 MB
F_Socio_Pozit_Negat_Fila_H_TG_analy_2019.xls 7 MB
G_Socio_Tvorba_matic_a_sgm_simplex_2019.xls 724 KB

Na začiatok