TRÉNING POVEDZ TO PRIAMO v prevencii sociálno-patologických javov

Uverejnené na stránke KPPP so súhlasom autora.

Pracujem v oblasti prevencie závislostí niekoľko rokov a mojou cieľovou skupinou je v prevažnej miere stredoškolská mládež. Stretol som sa s mnohými preventívnymi programami a projektmi, ktoré sa snažili rôznymi spôsobmi ovplyvniť mladých ľudí v zmysle zníženia ich dopytu po drogách. Sú v rôznej miere efektívne a využiteľné v praxi. V auguste roku 1998 som sa stretol s programom "POVEDZ TO PRIAMO", ktorý výrazne zasiahol do mojej práce v prevencii a silne ma ovplyvnil. Keď pracujem podľa tohoto programu, prežívam pocit zmysluplnosti a som presvedčený o efektivite toho čo robím. Tento program pracuje s "celým človekom", zapája ľavú aj pravú hemisféru i jeho telo. Nejde len "po povrchu", ale ide hlbšie, čím vytvára podmienky pre zmenu v správaní. Táto zmena zahŕňa zvýšenie sebaúcty a schopnosť udržať si ju aj v zložitých interpersonálnych situáciách, schopnosť byť zodpovedný sám za seba a praktické zručnosti, ktoré môže človek využívať v skutočných životných situáciách. A ako už vieme, tie preventívne programy, ktoré stavajú len na informáciách sú neúčinné, pretože informácia sama o sebe nestačí pre zmenu správania. V tomto programe však nejde o terapiu, ale o tréning komunikačných zručností, ktoré majú viesť k zlepšeniu kvality života účastníkov.

"SAY IT STRAIGHT", po slovensky "Povedz to priamo", je názov tréningu komunikačných zručností, ktorý sa využíva na prevenciu deštruktívneho správania a podporu zdravia mladých ľudí a dospelých v rôznom prostredí. Je úspešný pri prevencii problémov spojených s alkoholom a drogami, pri prevencii kriminality, predčasnej sexuality a tehotenstva, pri podpore vysokej sebaúcty, empatie, pozitívnych vzťahov, osobnej a sociálnej zodpovednosti a dobrých komunikačných zručností. Vychádza z myšlienok a učenia Virginie Satirovej a vyvinula ho Paula Englander - Goldenová, profesorka na Univerzite v Severnom Texase a riaditeľka Inštitútu pre štúdium závislostí. Spolu so svojim manželom Davidom, profesorom fyziky a materiálnych vied na tejto univerzite vedie tréningové workshopy a výcviky pre rôzne cieľové skupiny.

Virginia Satirová o tomto programe hovorí (Englanderová- Goldenová, P. - E. Golden, D. 1999, str. 1)1) : "Koncept programu PTP je zdanlivo jednoduchý. Urobiť svoje "áno" skutočným a urobiť svoje "nie" skutočným. Uviesť to do praxe je tak ťažké, pretože nám od detstva vštepovali, že nemáme zraňovať city druhých. Lepšie je zraniť seba. Toto "psychologické klamanie" som nazvala medzinárodným ochorením…Sme presvedčení, že psychologická pravda zabíja, takže je lepšie klamať. V skutočnosti je to naopak. Ubližujeme si, ak ideme proti sebe. Je veľa spôsobov ako povedať pravdu, ktorá zvyšuje našu sebahodnotu, existujú spôsoby, ktoré vyživujú a spájajú naše vzťahy. Tento program je vynikajúcim sprievodcom ako sa ich naučiť."

Satirová hovorievala, že keď dýchame, tak komunikujeme (Englanderová- Goldenová, P. - E. Golden, D. 1999, str.2)2) , preto jadro programu tvorí komunikácia a skúmanie komunikačných procesov. Často, keď sme v zložitých interpersonálnych situáciách nedokážeme hovoriť priamo, zrádzame svoje najhlbšie túžby a máme obavy, že nás odmietnu, nebudú nás mať radi, že budeme v rozpakoch, že zraníme city druhého a pod. V tréningu sa pracuje s vnútornými zdrojmi a najhlbšími túžbami s cieľom ukázať, že potenciál pre zmenu je vždy v človeku.

Vzhľadom nato, že pracujem s dospievajúcimi, kedy majú silnú túžbu patriť niekam, vysoko si cenia kamarátstvo a sú ochotní zaplatiť zaň akúkoľvek cenu, oceňujem na tomto programe, že učí zručnostiam, ktoré okrem iného pomáhajú mladým ľuďom povedať "nie" priateľovi, "skončil som" skupine priateľov, vyjadriť obavu a starosť o priateľa, ktorý sa správa rizikovo a úspešne odolávať tlaku rovesníkov.

Počas tréningu sa skúmajú nasledujúce komunikačné procesy (Englander-Goldenová, P. - E. Golden, D. 1999, str.8)3) :

 • Zmierovanie (nevážime si naše najhlbšie túžby, neberieme do úvahy naše potreby a berieme ohľad iba na potreby druhých, ospravedlňujeme sa)
 • Obviňovanie (ponižujeme druhých, vyhrážame sa, sme sarkastickí, neprijímame osobnú zodpovednosť, berieme do úvahy len naše potreby a nie potreby druhých)
 • Pasívno-agresívna komunikácia (vyzeráme, že súhlasíme, ale zadržiavame hnev a plánujeme odplatu)
 • Irelevantná komunikácia, alebo rušenie (rozptyľujeme, rušíme, unikáme, meníme tému, neberieme do úvahy seba, druhých, ani to , čo je medzi nami)
 • Super-racionálna komunikácia - alebo poučovanie (držíme sa faktov bez vyjadrenia citov, poučujeme, neberieme do úvahy naše city ani city druhých.)
 • Komunikácia Povedz to priamo (berieme do úvahy seba, druhých a počítame s tým, čo je medzi nami, vážime si svoje najhlbšie priania bez ponižovania druhých, dokážeme vyjadriť naše city, to čo hovoríme a ako to hovoríme, je kongruentné s tým, čo cítime a čo si myslíme)
 • Pozitívna podpora (používanie priamej komunikácie v situáciách, v ktorých chceme vyjadriť priateľstvo, starosť, záujem, ponúknuť alternatívy, vyjadriť nádej na pozitívny výsledok)

Zaujímavosťou programu je, že komunikačné procesy sú najprv skúmané formovaním telesných sôch (body sculpting), tzn. umiestnením tela do takej fyzickej polohy, ktorá zintenzívňuje a konkretizuje zážitok z týchto komunikácií. Telesné pocity, dýchanie a city, ktoré ľudia prežívajú pri rôznych sochách, umožňujú im uvedomiť si tieto pocity v reálnych životných situáciách.

Vyššie uvedené spôsoby komunikácie sú vložené do scénok, ktoré tvoria účastníci a zobrazujú zložité situácie. Študenti vytvárajú scénky v ktorých prijímajú rolu "toho, kto vyvíja nátlak" a "toho, kto odoláva nátlaku" a ktoré zahŕňajú správanie, ku ktorému sú vyzývaní rovesníkmi. To, že hrajú "role" je dôležité, pretože je tým poskytnuté bezpečie pre skúmanie nového správania a pocitov. Účastníci odhaľujú ako sa cítia a aký účinok majú jeden na druhého, keď komunikujú rôznymi spôsobmi. Zisťujú aké to je, keď sa dokážu postarať o seba a svoje najhlbšie túžby bez toho, aby znevážili seba alebo iných. Zažívajú, že "keď dajú hlas svojim najhlbším želaniam, práve vtedy sa cítia dobre, majú vysokú sebaúctu a získavajú si rešpekt u druhých."(1999, str. 9)4) V praxi sa zameriavam najmä na vytváranie scénok, kde ide o zneužívanie alkoholu, cigariet a drog. Okrem toho je možné modelovať scénky na ďalšie rizikové a nežiadúce správanie (podvádzanie, krádeže, záškoláctvo, sexuálne správanie).

Proces zmeny, ktorý prebieha v tréningu PTP, možno najlepšie opísať takto(1999, str. 9)5) :

 1. Rozpoznanie minulého správania: "Toto som robil predtým".
 2. Uvedomenie si súčasného správania: "Teraz to robím".
 3. Uvedomenie si predpokladaného správania: "Chystám sa to robiť."
 4. Uvedomenie si hlbokých prianí v želanom správaní.
 5. Výber správania, zodpovedajúceho najhlbším prianiam.
 6. Vykonanie nových volieb.

Výhodou tréningu je, že má presnú štruktúru, je aplikovateľný aj v školskom prostredí v rámci vyučovania. Výcvik študentov spravidla trvá 5 - 10 hodín (závisí to od prostredia a veľkosti skupiny). Vyškolení lektori majú k dispozícii veľmi podrobný manuál, ktorý je dostačujúcou didaktickou pomôckou a pomôže lektorovi previesť účastníkov krok za krokom tréningom. Z vlastných skúseností môžem povedať, že som sa stretol s vysoko pozitívnymi reakciami rôznych cieľových skupín s ktorými som pracoval a ktorým som tento program predstavil. Boli to už spomínaní študenti stredných škôl ale aj vysokoškoláci, dospelí z radov učiteľov, vychovávateľov, psychológov a sociálnych pracovníkov.

Na tomto mieste by som chcel poďakovať ľuďom z Centra poradensko-psychologických služieb, riaditeľstvo Bratislava a Inštitútu Virginie Satirovej v SR, ktorí sa zaslúžili za to, že tento program sa dostal na Slovensko, neustále prebieha vzdelávanie lektorov tohto programu a existuje systém supervíznych stretnutí, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a profesionalitu aplikovania tréningu "Povedz to priamo" v našich podmienkach.

ZÁVER

Uvedený program Povedz to priamo odborne garantuje na Slovensku Inštitút V. Satirovej v SR a Centrum poradensko - psychologických služieb v SR, riaditeľstvo Bratislava. CPPS Bratislava získala v roku 2002 akreditáciu Ministerstva školstva v SR pre tento program (číslo protokolu 117/2002/1). Ak máte záujem absolvovať ho a získať tak ďalší cenný nástroj pre efektívnu prevenciu závislostí a nežiadúceho správania, kontaktujte Inštitút V. Satirovej v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, web stránka: http://www.satir-institute.sk/.

P.s. Ďakujem Paule E. Golden, že mi ukázala spôsob ako učiť ľudí zručnostiam, ktoré zlepšujú kvalitu ich života a za slová,
ktoré mi povedala v auguste 1998 na tréningu PTP.

Mgr. Ľubomír Tichý
CPPPaP, Banská Bystrica

Použitá literatúra:

 1. Englanderová-Goldenová, P. - Englander-Golden, D.: Povedz to priamo (Say it straight - S.I.S.), Tréning priamej komunikácie, Bratislava, 1999, s.145.
 2. Englanderová-Goldenová, P. - Englander-Golden, D.: Účinok V. Satirovej na prevenciu deštruktívneho správania a podporu zdravia. Interný materiál IVS v SR, pracovný preklad: PhDr. Zuzana Hradečná, 1999, s. 6.

 

Poznámky:
1 Englanderová-Goldenová, P. - Englander-Golden, D.: Povedz to priamo (Say it straight - S.I.S.). Tréning priamej komunikácie, Bratislava, 1999, s.145.
2 Englanderová-Goldenová, P. - Englander-Golden, D.: Účinok V. Satirovej na prevenciu deštruktívneho správania a podporu zdravia. Interný materiál IVS v SR, pracovný preklad: PhDr. Zuzana Hradečná, 1999, s. 6.
3 Englanderová-Goldenová, P. - Englander-Golden, D.: Povedz to priamo (Say it straight - S.I.S.), Tréning priamej komunikácie, Bratislava, 1999, s.145.
4 Tamtiež.
5 Englanderová-Goldenová, P. - Englander-Golden, D., citované vydanie.

Na začiatok