Informácie

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Ako nás nájdete

Návrat

Doprava:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa nachádza v mestskej štvrti Fončorda. Zo Železničnej stanice sa najbližšie k poradni dostaneme trolejbusom č. 7 a č. 8, pričom je potrebné vystúpiť na zástavke Poľná pri Gymnáziu Mládežnícka. Ak ideme z autobusovej stanice, prejdeme na zástavku ku VÚB a odtiaľ (okrem už spomínaného trolejbusu č. 7) možno ísť autobusom smer Malachov a vystúpime tiež na zástavke Poľná. Zo zastávky Poľná, smerom od mesta, pokračujeme vpred. Na najbližšej križovatke odbočíme doprava a pokračujeme po ceste rovno a už neodbáčame. Po pravej strane budete míňať veľa garáží. Budova CPPPaP bude po ľavej strane.
Od nákupného centra Europa (Hušták) – zástavka pred obchodným centrom, možno ísť autobusom č. 24 na konečnú Mládežnícka - otočka a odtiaľ pokračujeme ďalej po Mládežníckej ulici, tak, že garáže budete mať po pravej ruke, nadjazd po ľavej a prejdete cez menší most ponad riečku. Budova CPPPaP bude po pravej strane.


Ohľadom dopravy v Banskej Bystrici si tiež môžete pozrieť túto stránku: IMHD mesta Banská Bystrica.