PLÁN ČINNOSTI

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mládežnícka 34, Banská Bystrica,
pre školský rok 2019/2020

Východiská:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Z PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÝCH POKYNOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

vyplývajú pre CPPPaP tieto priority:

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.1 Výchovno-vzdelávací proces

1.1.1. Znižovanie informačnej nerovnosti

 1. Pre potencionálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „ministerstvo“) zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách. Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na webovom sídle CVTI SR v časti „regionálne školstvo“.
 2. Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo.
 3. Portál „Mapa regionálneho školstva“, ktorý je zverejnený na mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy.
 4. Školy a školské zariadenia sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.

1.1.2. Inkluzívne vzdelávanie

 1. Pri podpore inkluzívneho vzdelávania sa odporúča využívať pri vzdelávaní inovatívne technológie a zážitkové vzdelávanie s prvkami scitlivovania, vzdelávacie portály s metodickými návodmi v oblasti inkluzívneho vzdelávania (napr. Online živá knižnica, Stories that move).
 2. Vytvárať priestor na spoluprácu so zákonnými zástupcami a ich rodinnými príslušníkmi, s miestnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti inkluzívneho vzdelávania a scitlivovania detí, žiakov a študentov. Využívať príležitosť podporných inkluzívnych programov (Vnímavá škola, Škola inkluzionistov, Generácia 3.0).
 3. Uplatňovaním vhodných pedagogických a odborných intervencií realizovať inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov, u ktorých je takéto vzdelávanie vhodné, vo všetkých MŠ, ZŠ SŠ, t.j. verejných, súkromných a cirkevných s využitím špecifických metód výučby a podporných opatrení.
 4. Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy zložené z pedagogický zamestnancov a odborných zamestnancov. Implementovať princípy inklúzie, vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie skrytého potenciálu vo vzdelávaní, identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov.

1.1.3 Ľudské práva

 1. V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 71/2015 výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
 2. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram).
 3. Vytvárať žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu situácie na trénovanie nadobudnutých poznatkov o demokratickom občianstve, ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobode počas celého ich štúdia.
 4. V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 využiť vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza. Odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje na uvedené témy sú dostupné na www.statpedu.sk.
 5. Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk a www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej
 6. Pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ a žiakov SŠ odporúčame absolvovať podujatie pod názvom „ŽIVÁ KNIŽNICA – BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV“, ktoré realizuje IUVENTA. Viac informácií na www.iuventa.sk.

1.1.4 Práva detí

 1. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku adekvátnou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód. V MŠ využívať primerané piktogramy, symboly a obrázky, ktorých význam je deťom vopred známy. V súvislosti s ľudsko-právnymi aspektmi problematiky násilia páchaného na deťoch odporúčame školám a školským zariadeniam, aby na viditeľnom mieste, ktoré je prístupné všetkým žiakom zverejnili všetky dôležité čísla telefonických a internetových liniek slúžiacich pre deti v prípadoch, ak sa cítia byť psychicky, fyzicky, sexuálne, alebo inak ohrozené.
 2. Odporúča sa veku primeraným spôsobom informovať deti a žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách.
 3. V nadväznosti na úlohy vyplývajúce z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch sa odporúča podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi. Využívať odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje na uvedenú tému – dostupné na www.statpedu.sk.
 4. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sa odporúča využiť metodické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk.
 5. Pre zvýšenie informovanosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa na www.statpedu.sk a bezpre.mpc-edu.sk nachádzajú relevantné informácie, metodiky a príklady dobrej praxe.

1.1.5 Antidiskriminácia

 1. V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením), iných detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí a žiakov. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.
 2. Odporúča sa školám a školským zariadeniam, najmä tým, v ktorých ŠŠI zistila znaky segregácie spolupracovať hlavne s MPC, VÚDPaP pri poskytovaní odborno-metodickej pomoci.
 3. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.
 4. Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce.

1.1.6 Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, najmä dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl.
 2. Dodržiavať ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi a SR jeho prijatím uznala právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach vrátane celoživotného vzdelávania.
 3. MPC prostredníctvom ROCEPO, ktoré je integrálnou súčasťou regionálneho pracoviska MPC v Prešova a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo SZP a rómskych žiakov.
 4. Školám sa odporúča na základe informovaného súhlasu dotknutej osoby – zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, poskytnúť zariadeniam školského výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „poradenské zariadenia“) vstupné informácie o deťoch a žiakoch potrebné pre odbornú diagnostiku na účely posúdenia ŠVVP vyplývajúcich zo SZP.
 5. Rediagnostické vyšetrenia dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením vykonať vždy, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho vzdelávania. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. O rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.
 6. V záujme skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nedokážu prekonať bariéry plynúce z ich zdravotného znevýhodnenia, sa odporúča v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa. Školám, ktoré vzdelávajú deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa odporúča vytvárať pracovné miesta príslušných odborných zamestnancov.
 7. V súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon) môže riaditeľ školy povoliť individuálny učebný plán aj žiakovi so zdravotným znevýhodnením na žiadosť jeho zákonného zástupcu alebo na žiadosť žiaka, ktorý je plnoletý. Závažným dôvodom na podanie príslušnej žiadosti môže byť napríklad zhoršenie zdravotného stavu žiaka s Aspergerovým syndrómom, žiaka s vývinovou poruchou aktivity spojenou s hyperaktivitou, resp. iného žiaka v určitom období alebo v súvislosti s jeho účasťou na niektorom vyučovacom predmete, ak je to podľa odborníkov v záujme zlepšenia jeho zdravotného stavu (ošetrujúci lekár dieťaťa, poradenské zariadenie, v ktorom je žiak evidovaný). V tomto prípade sa neuplatňuje § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy, ani ďalšie ustanovenia § 24 školského zákona.
 8. MŠVVaŠ SR schválilo Dodatok č. 1 k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre ZŠ a Dodatok č. 2 k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním.

1.1.7 Zdravý životný štýl

 1. V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sa odporúča školám venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu, venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.
 2. Školy môžu využiť informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na bezpre.mpc-edu.sk, www.statpedu.sk. Odporúča sa využívať aj metodiky Európskej siete škôl podporujúcich zdravie na www.schools-for-health.eu a spoluprácu so Združením informačných a poradenských centier mladých, ktoré sa aktívne venuje témam podpory zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí. Viac na icm.sk/index.php/zipcem.
 3. Odporúča sa taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách.
 4. Odporúča sa prevenciu drogových závislostí, prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP.

1.1.8 Bezpečnosť a prevencia

 1. Odporúča sa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Odporúčame aj spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou.
 2. Škola alebo školské zariadenie podľa zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné:
  1. predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati,
  2. poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,
  3. poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa,
  4. poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a 76 zákona č. 305/2005 Z.z.,
  5. spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá
 3. Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu.
 4. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2011/93 z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí  sa odporúča zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.
 5. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019-2021 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou. Odporúča sa realizovať aj preventívne kampane. Odporúča sa využiť informačné materiály na www.minv.sk, www.statpedu.sk a www.obchodsludmi.sk
 6. Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných programov prevencie šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá je účinná od 1. septembra 2018. ( www.minedu.sk/data/att/13481.pdf )
 7. Odporúča sa školám priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP.
 8. Odporúčame školám na využitie text pod názvom Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, kde získajú základnú orientáciu o nových výzvach v prevencii nežiaduceho/rizikového správania žiakova zároveň rámcové metodické odporúčania ako na ne reagovať. Text je dostupný na www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf.
 9. Je potrebné vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov. Riaditeľ školy sa môže v prípade potreby preverenia informácií obráti na cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, na Poradensko-informačné centrá Policajného zboru SR.
 10. Pri realizácii preventívnych činností školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu sa nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie. Odporúča sa využívať ponuku preventívnych aktivít ponúkaných CPPPaP a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne.

1.1.9 Výchovné a kariérové poradenstvo

 1. Výchovným poradcom sa odporúča využívať vo svojej práci informačný systém KomposyT dostupný na www.komposyt.sk.
 2. Výchovným poradcom ZŠ sa odporúča využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.
 3. Výchovným poradcom a kariérovým poradcom sa odporúča využívať materiály zverejnené na www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo.

1.1.10 Digitálne vzdelávanie

 1. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu sa odporúča využívať napríklad webové sídla www.zodpovedne.sk , www.stopline.sk , www.pomoc.sk, www.ovce.sk . Zároveň odporúčame školám zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Rovnako dôležité je vedenie k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a možností ako sa brániť.
 2. Odporúča sa využívať ponuku preventívnych aktivít v oblasti bezpečného internetu ponúkanú CPPPaP.

2. ŠKOLY

 1. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk , www.siov.sk , www.vudpap.sk .
 2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním na webovom sídle ŠPÚ.
 3. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. V súhlase musí byť presne vyšpecifikované, kto dáva súhlas, komu ho dáva, na aký účel a doba platnosti súhlasu (zvyčajne na aktuálny školský rok). Ak sa daný súhlas viaže na viac účelov, je potrebné každý účel mať zvlášť definovaný. V každom súhlase musí byť uvedené aj poučenie, že daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2.1 Materské školy

 1. Odporúča sa priebežne sledovať stanoviská a informatívne materiály dostupné na www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy , ktoré sú priebežne aktualizované.
 2. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Odporúča sa využívať metodický materiál Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách.

2.2 Základné školy

 1. Pri zriaďovaní nultého ročníka dôsledne dodržiavať zákonnú požiadavku, že nultý ročník je určený len pre deti, ktoré dosiahli k 1. septembru fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo SZP a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1. ročníka ZŠ. Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
 2. V ZŠ využívať možnosť zriadenia špecializovanej triedy pre žiakov, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania na nevyhnutne potrebný čas.
 3. V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať podmienky pre pôsobenie odborného inkluzívneho tímu v škole.
 4. Vzhľadom na vyskytujúce sa problémy pri vstupe do prvých ročníkov ZŠ, zakomponovať intenzívnu spoluprácu MŠ, ZŠ a poradenských zariadení.

2.3 Stredné školy

 1. Podporovať v triednych kolektívoch priaznivú učebnú klímu s cieľom poskytovať žiakom pocit psychického bezpečia, istoty, zvyšovať dôveru medzi učiteľmi a žiakmi a v školskom prostredí eliminovať možnosť nežiaducich prejavov a výrokov pedagogických zamestnancov, pracovať na vzájomných vzťahoch medzi pedagogickými zamestnancami v záujme dosiahnutia stavu, v ktorom budú pre svojich žiakov príkladom medziľudských vzťahov.
 2. Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2019/2020 a ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2020 je zverejnený na www.minedu.sk/ v časti Regionálne školstvo, v kategórii Výchova a vzdelávanie v stredných školách, položka Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a konzervatóriách.
 3. Aktuálny Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a aktuálny Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ktoré sú platné pre prvé ročníky v školskom roku 2019/2020 je zverejnený na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo v kategórii Výchova a vzdelávanie v stredných školách, položka Zoznam študijných a učebných doborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.

2.4 Školská integrácia (Hlavné úlohy odborných zamestnancov CPPPaP).

 1. Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v súlade so štátnymi vzdelávacími programami a vzdelávacími programami pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, tak aby mali zabezpečený rovný prístup ku vzdelávaniu.
 2. Odbornú a metodickú pomoc pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii poskytuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré ho má v starostlivosti. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii môže zabezpečovať aj VÚDPaP s vedomím poradenského zariadenia, ktoré ho má v starostlivosti. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk a na www.statpedu.sk . Odbornú a metodickú pomoc zameranú na výchovno-vzdelávací proces vo vzťahu k týmto deťom a žiakom poskytuje školám, ako aj zamestnancom štátnej správy na úseku školstva ŠPÚ.
 3. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka rejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy nevydáva.
 4. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu poradenským zariadením.
 5. Pedagogické postupy a prístup ku každému žiakovi s pervazívnymi vývinovými poruchami (Aspergerov syndróm, detský autizmus a ďalšie), ktorých stav výrazne ovplyvňujú a zhoršujú rôzne, aj nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osôb (pedagogických zamestnancov, spolužiakov a i.), je nevyhnutné konzultovať s CŠPP, ktoré má žiaka vo svojej evidencii a dôsledne dodržiavať odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga.
 6. Dodržiavať Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. ( www.minedu.sk/data/att/9048.pdf )
 7. Ak škola vzdeláva začlenených žiakov so ŠVVP, vytvára pre nich podmienky prostredníctvom IVP, alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov so ŠVVP (§ 7 ods. 5 školského zákona). Príslušné poradenské zariadenie odporučí, či v konkrétnom prípade použiť vzdelávací program určený pre školu, alebo žiakovi vypracovať IVP.
 8. Pri tvorbe IVP škola vychádza zo záverov a odporúčaní uvedených v správach z diagnostického vyšetrenia CPPPaP alebo CŠPP zaradeného do siete škôl a školských zariadení, s prihliadnutím na aktuálne podmienky školy (Dodatok č. 2 ku vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním z 1. 2. 2019).
 9. O rozsahu prítomnosti asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania poradenského zariadenia, závažnosti zdravotného znevýhodnenia a možností vzhľadom k počtu asistentov pôsobiacich v škole.

2.5 Špeciálne školy, špeciálne triedy

 1. Do špeciálnych škôl a špeciálnych tried sa neprijímajú intaktní žiaci (žiaci bez zdravotného znevýhodnenia), teda sa neuplatňuje tzv. obrátená integrácia, s výnimkou ak ide o predmet schváleného experimentálneho overovania podľa § 14 školského zákona.
 2. Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo žiaka, alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb, riaditeľ špeciálnej školy navrhne vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá jeho výchovno-vzdelávacím potrebám. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje.
 3. Pri zmene vzdelávacieho variantu žiaka ŠZŠ sa rozhodnutie o preradení do iného variantu nevydáva. Zmenu variantu uskutočniť k začiatku školského roka, prípadne polroka, po kompletnom diagnostickom vyšetrení CŠPP a návrhu školy, po prerokovaní so zákonným zástupcom.

3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

3.1 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

(Najvlastnejšie úlohy CPPPaP).

 1. Pri vypracúvaní správy z diagnostického vyšetrenia podľa aktuálneho znenia § 11 ods.9 písm. b) školského zákona sa postupuje podľa usmernenia k jej štruktúre a obsahu, ktoré je zverejnené na webovom sídle VÚDPaP www.vudpap.sk/sk/informacie-pre-odbornych-zamestnancov .
 2. V prípade, že pri určení diagnózy dieťaťa alebo žiaka, alebo inej odbornej intervencii sa využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie poradenského zariadenia pre potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, vrátane neštátneho poradenského zariadenia zaradeného v sieti, ktoré má dieťa alebo žiaka vo svojej starostlivosti na základe rozhodnutia riaditeľa školského zariadenia o prijatí podľa príslušných ustanovení školského zákona.
 3. Dodržiavať dostatočne dlhý časový interval medzi diagnostickým a rediagnostickým vyšetrením; rediagnostické vyšetrenia detí nultých a prípravných ročníkov zaraďovať na koniec školského roka. Pri podozrení na pervazívnu vývinovú poruchu alebo poruchu pozornosti a aktivity je dôležité, aby dieťa (žiak) absolvoval aj diagnostické lekárske (psychiatrické/neurologické) vyšetrenie.
 4. CPPPaP sa odporúča realizovať preventívne programy zamerané na rozvíjanie komunikačných zručností, prosociálneho správania a emocionálnej inteligencie už u detí v MŠ.
 5. Plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.
 6. OŠ OÚ zabezpečujú potrebné podmienky v poradenských zariadeniach, ktoré sú poverené na vykonávanie činnosti súvisiacej s metodickým usmerňovaním ostatných poradenských zariadení v územnej pôsobnosti príslušného kraja.
 7. Výchovným poradcom a kariérovým poradcom v ZŠ a SŠ, vrátane škôl pre žiakov s nadaním, poskytuje metodickú a odbornú pomoc CPPPaP, v ktorého územnej pôsobnosti sa škola nachádza, alebo podľa vzájomnej dohody iné CPPPaP. Činnosti výchovných poradcov a kariérových poradcov v špeciálnych školách metodicky usmerňuje CŠPP určené podľa predchádzajúcej vety.
 8. Ak sa u žiaka po diagnostickom vyšetrení potvrdia ŠVVP, poradenské zariadenie ich v záveroch uvádza v zmysle školského zákona a vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov. Zároveň uvedie návrh na formu vzdelávania tak, aby rešpektovala jeho individuálne potreby.
 9. VÚDPaP metodicky usmerňuje a koordinuje všetky zložky systému výchovného poradenstva a prevencie.
 10. Písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k forme vzdelávania žiaka je súčasťou správy z vyšetrenia, nevydáva sa na samostatnom tlačive.
 11. V ZŠ v spolupráci s CPPPaP realizovať programy rovesníckej podpory s cieľom vytvárania bezpečného prostredia v školách a zlepšovania vzťahov v triednych kolektívoch.

4. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI A ODBORNÍ ZAMESTNANCI

4.1 Ochrana pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 1. Zriaďovateľom a riaditeľom sa odporúča, aby v rámci utvárania priaznivých pracovných podmienok zamestnancov škôl a školských zariadení prijímali účinné opatrenia na zabezpečenie transparentného riadenia a eliminovania sociálno-patologických javov mobbingu, bossingu a staffingu.
 2. V rámci ochrany pred útokmi na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa odporúča určiť zásady komunikácie s externým prostredím a zahrnúť úctu, rešpekt a dodržiavanie ľudských práv do vnútorných predpisov a dokumentov.
 3. Na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/data/att/9125.pdf je s cieľom ochrany pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejnená Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
 4. Zriaďovateľom a riaditeľom sa odporúča, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa odporúča, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

4.2 Profesijný rozvoj

 1. Dňa 1. septembra 2019 nadobúda účinnosť nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Právna kontinuita s predpismi účinnými do 31. augusta 2019 je zabezpečená prechodnými ustanoveniami nového zákona.
 2. Od pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí vykonávali do 31. augusta 2019 pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť a spĺňali predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, nemusia ich spĺňanie preukazovať z dôvodu účinnosti nového zákona.
 3. Zaradenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa zostáva po 1. septembri 2019 nezmenené.
 4. Ustanovuje sa lehota do 31. augusta 2020 na ukončenie pracovného pomeru z dôvodu dosiahnutia 65. roku života v nadväznosti na vekové obmedzenie výkonu pracovnej činnosti s možnosťou opätovného predĺženia pracovného pomeru.
 5. Rozširujúce štúdium, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí po 1. septembri 2019, ak ho schváli rektor príslušnej vysokej školy, považuje sa za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných po 1. septembri 2019 na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj.
 6. Špecializačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa nepovažuje za špecializačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj, ale uznáva sa na účely získania profesijných kompetencií na výkon príslušných špecializovaných činností.
 7. Špecializačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, sa na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj považuje za špecializačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
 8. Absolvovanie špecializačného vzdelávania sa nevyžaduje do 31. augusta 2025 od pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializované činnosti (uvádzajúci PZ, triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca a uvádzajúci OZ).
 9. Inovačné vzdelávanie absolvovaného do 31. augusta 2019 sa nepovažuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj, ale získané profesijné kompetencie sa uznávajú pre potreby atestačného portfólia.
 10. Inovačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, považuje sa za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 na účely priznania príplatku za profesijný rozvoj.
 11. Aktualizačné vzdelávanie začaté do 31. augusta 2019 a úspešne absolvované do 31. decembra 2020 sa do 31. augusta 2022 považuje za splnenie povinnosti absolvovať aktualizačné vzdelávanie.
 12. Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci, ktorí absolvovali funkčné vzdelávanie a jeho platnosť si predĺžili funkčným inovačným vzdelávaním podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považujú za vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov s absolvovaným funkčným vzdelávaním podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 a nebudú musieť absolvovať rozširujúce moduly funkčného vzdelávania.
 13. Vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci, ktorí už začali funkčné inovačné vzdelávanie a toto vzdelávanie ešte nebolo ukončené, dokončia ho podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 a budú sa považovať za vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov s ukončeným funkčným vzdelávaním podľa predpisov účinných do 1. septembra 2019 a nebudú musieť absolvovať rozširujúce moduly funkčného vzdelávania, do 31. decembra 2020 sa nevyžaduje absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa.
 14. Atestácia vykonaná podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie atestácie do 31. augusta 2019, vykoná atestáciu podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.
 15. Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania na základe rozhodnutia vydaného do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr do 31. decembra 2020, to sa nevzťahuje na programy prípravného atestačného vzdelávania, ktoré strácajú platnosť 1. septembra 2019, zoznam akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania je zverejnený na www.minedu.sk/data/att/14341.pdf .
 16. Od 1. septembra 2019 sa zrušuje kreditový systém a zavádza sa príplatok za profesijný rozvoj, ktorý bude nástroj na riadenie profesijného rozvoja v záujme zvyšovania odbornosti a kvality výchovy a vzdelávania a kvality výkonu špecializovaných činností.
 17. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi uzná zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného vzdelávania, inovačného vzdelávania a štátnej jazykovej skúšky. Za ostatné druhy vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa príplatok za profesijný rozvoj uznávať nebude.
 18. Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.
 19. Metodicko-pedagogické centrum: žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na https://mpc-edu.sk/atestacie
 20. Štátny pedagogický ústav vydáva odborno-metodologický časopis Pedagogická revue dostupný na www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/casopisy

5. ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ

 1. Tlačivá predpísaných štatistických výkazov spolu s metodickými pokynmi na školský rok 2019/2020 sa nachádzajú na www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr. Zoznamy formulárov štatistických zisťovaní a výstupov z ich zberov od roku 2015 sa nachádzajú na www.minedu.sk/prehlad-statistickych-zistovani-v-rezorte-skolstva
 2. Vzory pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov edicnyportal.iedu.sk/Forms
 3. Informácie týkajúce sa pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní sú školám k dispozícii na www.minedu.sk/pedagogicka-dokumentacia-a-ine-tlaciva

PLÁN ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTI CPPPaP NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

ŠPECIFIKÁCIA ÚLOH

CPPPaP v Banskej Bystrici má v súčasnosti v pôsobnosti predškolské zariadenia, základné školstvo, stredné a vysoké školy v okrese Banská Bystrica.

Z hľadiska riešenej problematiky bude CPPPaP vstupovať v tomto školskom roku do týchto typických okruhov situácií a problémov:

 • vývinové problémy detí predškolského veku
 • školská zrelosť
 • výkonové zlyhania žiakov v ZŠ a SŠ v okrese Banská Bystrica, problémy výchovné, narušenie študijnej motivácie, nedodržanie psychohygienických zásad štúdia, adaptačné problémy pri prestupe zo ZŠ do SŠ, otázky prestupu žiakov do inej školy
 • identifikácia nadania, špecifické problémy nadaných detí
 • začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: psychologická diagnostika a špeciálno-pedagogická diagnostika, pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • osobnostné ťažkosti ako tréma, neschopnosť sústrediť sa, vyčerpanosť, ťažkosti v sociálnom kontakte, emočné problémy
 • rozvoj osobnosti a duševný rast, sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, hľadanie identity, vyjasňovanie osobných perspektív
 • problémy rovesníckych vzťahov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, kariérové plánovanie, reorientácia
 • konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, najmä také konflikty, kde sa jedná o vylúčenie žiaka zo školy
 • prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu, extrémizmu a diskriminácie
 • šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, týrané a zneužívané deti
 • primárna prevencia sociálno - patologického správania a drogových závislostí

Môžu sa vyskytnúť aj iné, menej typické až jedinečné situácie, v ktorých práve riešenie psychologickej problematiky môže napomôcť riešeniu celého okruhu problémov.

SEPTEMBER

 • spracovanie a vyhodnotenie činnosti za školský rok 2018/2019 formou písomných správ za každé oddelenie a súhrnne za celé Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • štatistické vyhodnotenie činnosti podľa programu EvuPP za školský rok 2018/2019
 • pridelenie škôl a školských zariadení odborným zamestnancom
 • zaslanie dotazníka pre výchovného poradcu a dotazníka pre koordinátora prevencie do základných a stredných škôl
 • nadväzovanie kontaktov s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie v základných a stredných školách v okrese Banská Bystrica
 • stanovenie konzultačných dní v školách, v ktorých je to možné (trvalá úloha)
 • individuálne psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (trvalá úloha)
 • individuálna diagnostika podľa požiadaviek škôl (trvalá úloha)
 • riešenie profesijnej orientácie so žiakmi 4. ročníkov stredných škôl (individuálne aj hromadné vyšetrenia, následne konzultácie)
 • účasť na poradách CPPPaP a externých odborných akciách (trvalá úloha)
 • depistáže v triedach podľa aktuálnych požiadaviek zo škôl (psychológ + sociálny pedagóg – trvalá úloha)
 • interný odborný seminár

OKTÓBER

 • besedy, workshopy so žiakmi a študentmi
 • depistáže podľa požiadaviek škôl, podľa akútnosti problémov (trvalá úloha)
 • postupné spracovanie dotazníkov od výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo základných a stredných škôl v okrese, ktoré nám boli zaslané formou návratiek
 • metodická pomoc CPPPaP v  kraji podľa potreby a záujmu (trvalá úloha)
 • pomoc a spolupráca pri riešení problémov resp. prípadov, s ktorými sa na nás obracajú inštitúcie ako napr. odbory sociálnych vecí, charita, polícia, súdy, lekári a iní (trvalá úloha)
 • pokračovanie v nadväzovaní kontaktov osobnými návštevami v školách
 • informovanie študentov prvých ročníkov SŠ o  službách poskytovaných našim centrom
 • nadviazať kontakt s MŠ
 • príprava rovesníckych skupín a klubov, podľa aktuálnych potrieb v školách
 • príprava a začiatok predškolskej psychostimulačnej skupiny pre deti a rodičov detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • príprava programu na pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika zameraná na identifikáciu vývinových porúch učenia (trvalá úloha)
 • podieľanie sa na tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov u klientov so ŠVVP (trvalá úloha)
 • interný supervízny seminár

NOVEMBER

 • získavanie informácii o študijných odboroch na vysokých školách v akademickom roku 2019/2020 na rôznych internetových stránkach
 • porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Banská Bystrica
 • pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v okrese Banská Bystrica
 • práca so študentmi v maturitných ročníkoch, priblíženie vysokoškolského štúdia, informácie o sieti vysokých škôl na Slovensku
 • pokračovanie vo vedení skupinových a klubových aktivít so žiakmi a študentmi
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • realizácia individuálnych psychologických vyšetrení a vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu žiakov končiacich ZŠ
 • špeciálno – pedagogická diagnostika a reedukácia klientov so ŠVVP
 • spolupráca s inštitúciami pracujúcimi v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
 • spolupráca s inštitúciami poskytujúcimi starostlivosť deťom a rodine
 • interný odborný seminár

DECEMBER

 • individuálne vyšetrenia klientov podľa požiadaviek škôl a iných inštitúcii, podľa potreby aj dlhodobé vedenie klientov (trvalá úloha)
 • individuálne vyšetrovanie detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom stanoviť adekvátny reedukačný program (trvalá úloha)
 • metodické návštevy v ZŠ a SŠ, spolupráca s učiteľmi pri uplatňovaní odporúčaní u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podľa požiadaviek vyšetrenia profesijnej orientácie žiakov základných a stredných škôl
 • pokračovanie vo vedení peer skupín, zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • podľa požiadaviek škôl zúčastňovanie sa na pedagogických radách
 • pokračovanie v besedách na témy podľa požiadaviek škôl, najčastejšie požadované témy: aktivity rozvíjajúce toleranciu, prevencia kriminality a iných sociálno–patologických javov, priateľské vzťahy, šikanovanie a pod.
 • interný supervízny seminár

JANUÁR

 • riešenie individuálnych prípadov školského zlyhávania žiakov vzhľadom na polročnú klasifikáciu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • ukončenie predškolskej psychostimulačnej skupiny záverečnými konzultáciami s rodičmi detí
 • sumarizovanie požiadaviek na realizovanie psychologických vyšetrení v rámci prijímacích skúšok – do bilingválnych a športových gymnázií a do konzervatória
 • plnenie požiadaviek na rediagnostiku klientov s vývinovými poruchami učenia, psychologická aj špeciálno–pedagogická diagnostika
 • pokračovanie vo všetkých skupinových aktivitách so študentmi stredných škôl
 • realizovanie besied pre žiakov a študentov, prípadne pedagógov podľa požiadaviek z jednotlivých škôl
 • pokračovanie v návštevách na všetkých školách, ktoré máme v pôsobnosti
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách podľa priestorových možností
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • kontaktovanie vysokoškolských učiteľov pri prezentácii menej atraktívnych vysokoškolských študijných odborov na poradách usporiadaných našou poradňou pre výchovných poradcov stredných škôl
 • interný odborný seminár

FEBRUÁR

 • pokračovanie v realizovaní požiadaviek na individuálne vyšetrenia
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • realizácia skupinových vyšetrení profesijnej orientácie študentov 3. ročníkov stredných škôl
 • realizovanie individuálnych psychologických vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov a študentov zo základných a stredných škôl
 • príprava batérie testov a pokynov pre možnosť začať realizovať psychologické vyšetrenie v rámci prijímacích pohovorov do bilingválnych a športových tried v stredných školách a v konzervatóriu
 • pokračovanie vo všetkých rozbehnutých skupinových aktivitách, v klubovej práci
 • realizovanie prípadných požiadaviek na depistáže pri riešení závažnejších problémov, ak je potrebné realizovať aj skupinovú prácu s týmito žiakmi a študentmi
 • realizovanie stretnutí so študentmi v rámci konzultačných dní v školách, ak majú vhodné priestory na individuálne konzultácie aspoň raz do mesiaca
 • interný odborný seminár

MAREC

 • participácia na prijímacích skúškach, realizovanie psychologických vyšetrení uchádzačov o štúdium v bilingválnych gymnáziách, v športovom gymnáziu, v konzervatóriu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • vyhodnotenie psychologických testov, ktoré boli použité v rámci prijímacích skúšok, zadávanie číselných údajov pre spracovanie výsledkov z psychologických vyšetrení v rámci prijímacieho konania v školách
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • príprava programu na pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • psychologické vyšetrenie u študentov 2. a 3. roč. zamerané na výber voliteľných predmetov
 • pokračovanie v programoch skupín, zameraných na prevenciu sociálno – patologických javov
 • realizovanie psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú reorientáciu u žiakov z 8-ročných gymnázií, ktorí sú v kvarte a chcú prestúpiť na iné stredné školy
 • poskytovanie individuálnych konzultácii študentom, ktorí boli skupinovo vyšetrení z hľadiska profesijnej orientácie
 • uskutočnenie besied, workshopov na témy xenofóbia, rasizmus, diskriminácia a na aktuálne témy, ktoré od nás požadujú študenti a učitelia stredných škôl
 • interný supervízny seminár

APRÍL

 • realizácia dodatočných prijímacích skúšok formou psychologických vyšetrení uchádzačov do bilingválnych gymnázií, konzervatória, prípadne dodatočné prijímacie skúšky pre tých, ktorí sa nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť
 • porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Banská Bystrica
 • pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v okrese Banská Bystrica
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • individuálne vyšetrovanie klientov podľa požiadaviek zo škôl
 • profesijná orientácia pre študentov hlavne z tretích ročníkov, následne konzultovanie výsledkov z týchto vyšetrení
 • odborné stáže vysokoškolských študentov - odbor psychológia, sociálna práca
 • pokračovanie vo vedení rovesníckych skupín a klubových činnosti
 • besedy so študentmi zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov
 • interný odborný seminár

MÁJ

 • požiadavky na individuálne psychologické vyšetrenie žiakov a študentov s problémami výchovno-vzdelávacieho charakteru vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka
 • riešenie problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine formou individuálnych vedení a poradenstva rodičom klientov
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách
 • pokračovanie v psychologických vyšetreniach zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov 3-tích ročníkov gymnázia a SŠ
 • oboznámenie študentov s výsledkami psychologického vyšetrenia v rámci profesijnej orientácie formou individuálnych konzultácií
 • záverečné stretnutia so študentmi, ktorí navštevujú skupiny alebo kluby
 • interný supervízny seminár

JÚN

 • diagnostika, poradenstvo, reedukácia, terapia
 • skupinové vyšetrenia zamerané na profesijnú orientáciu žiakov 8. ročníkov ZŠ (podľa požiadaviek jednotlivých škôl)
 • uzatváranie individuálnych prípadov
 • ukončenie dlhodobých vedení klientov a ich rodičov
 • ukončenie klubových činnosti so študentmi
 • ukončenie depistáže, prieskumov
 • zhodnotenie činnosti za celý školský rok - štatistické spracovanie podľa EvuPP

JÚL, AUGUST

 • poskytovanie odborných služieb podľa potrieb a požiadaviek verejnosti počas školských prázdnin, presný rozpis služieb (vždy je prítomný psychológ resp. pedagóg)
 • hodnotenie zamestnancov za školský rok 2019/2020
 • príprava podkladov pre záverečné správy o činnosti jednotlivých oddelení a súhrnnú správu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • tvorba plánu činnosti zariadenia a plánu špecifických úloh pre školský rok 2020/2021

Z HĽADISKA FORIEM PRÁCE pôjde najčastejšie o nasledujúce formy:

 • psychodiagnostika, pedagogická diagnostika a diagnostika sociálnych vzťahov
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • psychokorektívne a reedukačné postupy
 • psychoterapeutické postupy (napr. behaviorálna, dynamická, systemická, rodinná terapia)
 • spracúvanie odborných vyjadrení k zaradeniu detí do rôznych typov škôl a zariadení, na účely odvolacieho konania atď.
 • výberové konania (napr. testy v rámci prijímacích pohovorov)
 • projekty prevencie (napr. skupiny rovesníkov - peer groups, kluby)
 • prieskumná a depistážna činnosť (napr. mapovanie problematiky subkultúr mládeže, postojov, výskytu šikanovania, vydierania apod.)
 • metodická a školiaca činnosť (najmä smerom k výchovným poradcom, koordinátorom prevencie)
 • informačná činnosť (napr. informácie o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách)
 • zisťovanie situácie v celých triedach pri výskyte problémov (vzťahy učiteľ - žiak a pod.)
 • riešenie problémov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ a SŠ - spolupráca so zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva pri ich integrácii

Klientom (t.j. užívateľom poradenských služieb) CPPPaP môžu byť:

 • najmä deti predškolského veku, žiaci ZŠ a stredných škôl, študenti vysokých škôl a pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení ako aj všetky osoby podieľajúce sa na riešení vzniknutého problému (napr. súrodenci, rodičia)
 • okrem toho klientom CPPPaP sa môže stať každá osoba, ktorá požiada o pomoc

Spôsoby kontaktu s CPPPaP:

 1. Najjednoduchší postup je požiadať o kontakt s CPPPaP osobne, prípadne cez výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie.
 2. Telefonické číslo CPPPaP je 048/4134751 alebo 048/4134752  - ústredňa
 3. Elektronicky na stránke zariadenia www.cpppap.svsbb.sk/files/kontakt.html
 4. Písomný kontakt na adresu:
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Mládežnícka 34
  974 04 Banská Bystrica

Internetová stránka poradne je: http://www.cpppap.svsbb.sk, kde nájdete aj Plán činnosti CPPPaP na školský rok 2019/2020 a iné užitočné informácie a materiály.


Odborné služby sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe ústne alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci klienta a odborného zamestnanca CPPPaP. Dodržuje sa pri tom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov a osobných údajov klienta.

Služby CPPPaP sú poskytované zdarma.

V Banskej Bystrici 28.08.2019,
PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP