PLÁN ČINNOSTI

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mládežnícka 34, Banská Bystrica,
pre školský rok 2018/2019

Východiská:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Z PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÝCH POKYNOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
vyplývajú pre CPPPaP tieto priority:
(Kurzívou je konkretizovaná priorita pre CPPPaP)

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.1 Výchovno-vzdelávací proces

1.1.1. Znižovanie informačnej nerovnosti

 1. Pre potencionálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „ministerstvo“) zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách. Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na webovom sídle CVTI SR v časti „regionálne školstvo“. (Získavať informácie na www stránkach).
 2. Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti „regionálne školstvo“.
 3. Portál „Mapa regionálneho školstva“, ktorý je zverejnený na http://mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje sú priebežne aktualizované.
 4. Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania sú zverejnené na www.potrebyovp.sk
 5. Školy a školskí zariadenia sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.
 6. Podkladom pre rozhodovanie každého rodiča sú informácie o dieťati poskytované školou a školským zariadením. Na tieto má ako zákonný zástupca právo podľa § 144 ods. 6 školského zákona bez ohľadu na to, či je manželom, rozvedeným alebo slobodným rodičom, resp. či ide o dieťa zverené do jeho výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov garantuje právo druhého rodiča získavať informácie o spoločnom dieťati od rodiča, ktorému nebolo dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti.

1.1.2. Ľudské práva, práva detí, antidiskriminácia, národnostné menšiny, cudzinci

 1. Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk
 2. Pre zvýšenie informovanosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa na webovom sídle MŠVVaŠ SR nachádza Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov z monitorovania a hodnotenia ľudských práv. Viac informácií na www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava .
 3. Na webovom sídle CVTI SR sa nachádzajú najzaujímavejšie výsledky dlhodobého výskumu zameraného na výchovu k ľudským právam v školskom a rodinnom prostredí. Viac informácií na www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-skolstva/vyskumy-mladeze.html?page_id=10281 .
 4. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 sa odporúča využiť metodické materiály na www.minedu.sk , www.statpedu.sk a www.vudpap.sk .
 5. Školám sa odporúča využiť informácie v texte Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu psychologických tém v školstve a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov. Materiál je dostupný na www.statpedu.sk
 6. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu.
 7. Odporúča sa veku primeraným spôsobom informovať deti a žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím.. V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016-2020 sa odporúča učiteľom a vychovávateľom aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.
 8. Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie
 9. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva.
 10. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.

1.1.3. Mediálna výchova

 1. Školám sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu ( www.beznenavisti.sk )

1.1.4. Zdravý životný štýl

 1. Školám a školským zariadenia sa odporúča realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia. Môžu využiť informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na http://bezpre.mpc-edu.sk , www.statpedu.sk , www.schools-for-health.eu . (Získavať informácie na www stránkach).
 2. Venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od nich. Informovať žiakov o škodlivých vedľajších účinkoch dopingových látok.
 3. Odporúča sa taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách.
 4. Odporúča sa prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP.
 5. Odporúča sa vedeniu školy, učiteľovi – koordinátorovi prevencie a triednemu učiteľovi priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP.
 6. Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie v danej oblasti.

1.1.5. Bezpečnosť a prevencia

 1. Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života a zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Odporúča sa spolupráca so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou.
  • Škola alebo školské zariadenie podľa zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné:
  • predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati,
  • poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,
  • poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa,
  • poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a 76 zákona č. 305/2005 Z.z.,
  • spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá
 2. Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu.
 3. Zabezpečenie účasti psychológa pri výsluchoch a pomoci obetiam trestných činov v zmysle zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok a zákona č. 274/2007 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je povinnosťou riaditeľa CPPPaP.
 4. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2011/93 z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí sa odporúča zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi. (prednášky, besedy a preventívne programy)
 5. Na základe plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa odporúča zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom. (prednášky, besedy a preventívne programy)
 6. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou. Odporúča sa realizovať aj preventívne kampane. Odporúča sa využiť informačné materiály na www.minv.sk, www.statpedu.sk a www.obchodsludmi.sk (prednášky, besedy a preventívne programy)
 7. Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných programov prevencie šikanovania v súlade s Metodickým usmernením č. 7-2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. viac informácií na www.prevenciasikanovania.sk
 8. Odporúča sa školám v rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a na prácu so skupinovou dynamikou.
 9. V oblasti prevencie extrémizmu, antisemititzmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie v školskom prostredí sa školám odporúča využívať metodické materiály uverejnené na www.minedu.sk , www.statpedu.sk a www.vudpap.sk
 10. Je potrebné vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

1.1.6. Výchovné poradenstvo

 1. V rámci výchovného poradenstva poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutie sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.
 2. Výchovným poradcom sa odporúča využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk - zdroje informácií, poradenské hry. Výchovným poradcom, ktorí boli zapojení do Národného projektu VÚDPaP, sa odporúča ďalej používať inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP zverejnené na www.komposyt.sk

1.1.7. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020m najmä dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl.
 2. Dodržiavať ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi a SR jeho prijatím uznala právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach a ich celoživotné vzdelávanie.
 3. MPC prostredníctvom ROCEPO, ktoré je integrálnou súčasťou regionálneho pracoviska MPC v Prešova a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo SZP a rómskych žiakov.
 4. Rediagnostické vyšetrenia dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením vykonať vždy, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho vzdelávania. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. O rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.
 5. V záujme skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nedokážu prekonať bariéry plynúce z ich zdravotného znevýhodnenie, sa odporúča v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa. Školám, ktoré vzdelávajú deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa odporúča vytvárať pracovné miesta príslušných odborných zamestnancov.
 6. Povolenie vzdelávania podľa § 26 ods. 2 školského zákona, t.j. podľa individuálneho učebného plánu , možno uplatniť u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov. Okrem tehotenstva a materstva je takým dôvodom aj vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorého stav si vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou.

1.1.8. Digitálne technológie

 1. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu sa odporúča využívať napríklad webové sídla www.zodpovedne.sk , www.stopline.sk , www.pomoc.sk, www.ovce.sk .

2. ŠKOLY

 1. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk , www.siov.sk , www.vudpap.sk .
 2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním na webovom sídle ŠPÚ: www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/ .
 3. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. V súhlase musí byť presne vyšpecifikované, kto dáva súhlas, komu ho dáva, na aký účel a doba platnosti súhlasu (zvyčajne na aktuálny školský rok). Ak sa daný súhlas viaže na viac účelov, je potrebné každý účel mať zvlášť definovaný.. V každom súhlase musí byť uvedené aj poučenie, že daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 4. Požiadavka vykonania 1. atestácie sa od 1. januára 2017 uplatňuje už na vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov všetkých druhov škôl a školských zariadení.
 5. Všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa odporúča aktívne využívať systém RIAM, nástroj na jednotný spôsob prihlasovania sa do rezortných systémov prostredníctvom osobného RIAM konta každého pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

2.1 Materské školy

 1. Odporúča sa priebežne sledovať stanoviská a informatívne materiály dostupné na www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy , ktoré sú priebežne aktualizované.
 2. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Odporúča sa zvyšovať úroveň pripravenosti detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole individuálnym prístupom s využitím metodického materiálu Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách, ktorý je dostupný na www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/rozvijajuci_program.pdf (Realizovať odborné vyšetrenia, poskytovať odborné rady).

2.2 Základné školy

 1. Pri zriaďovaní nultého ročníka dôsledne dodržiavať zákonnú požiadavku, že nultý ročník je určený len pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2.3 Stredné školy

 1. Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2018/2019 a ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2019 je zverejnený na www.minedu.sk .
 2. Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ktoré sú platné pre prvé ročníky v školskom roku 2018/2019 je zverejnený na www.minedu.sk .
 3. Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku schválený pod číslom 2016-25786/49974:1-10B0 s účinnosťou od 1. septembra 2018 je zverejnený na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/ .
 4. Riaditeľom stredných odborných škôl sa odporúča poskytovať kvalifikované poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v oblasti profesijnej orientácie a využiť ho ako premyslený účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou absolventov, podľa možnosti aj vytvoriť v skole samostatnú pozíciu kariérového poradcu.

2.4 Školská integrácia (Hlavné úlohy odborných zamestnancov CPPPaP).

 1. Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v súlade so štátnymi vzdelávacími programami a vzdelávacími programami pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, tak aby mali zabezpečený rovný prístup ku vzdelávaniu.
 2. Odbornú a metodickú pomoc pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii poskytuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré ho má v starostlivosti. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii môže zabezpečovať aj VÚDPaP s vedomím poradenského zariadenia, ktoré ho má v starostlivosti. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk a na www.statpedu.sk .
 3. Štátny pedagogický ústav vydal a na svojom webovom sídle www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/ zverejnil publikáciu: Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie“ (2017) zameranú na výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych materských školách, v materských školách pri zdravotníckom zariadení, v špeciálnych triedach materských škôl a v triedach materských škôl, spolu s inými deťmi, t.j. v školskej integrácii/individuálnom začlenení.
 4. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka rejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy nevydáva.
 5. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu poradenským zariadením.
 6. Dodržiavať Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. ( www.minedu.sk/data/att/9048.pdf )

2.5 Špeciálne školy, špeciálne triedy

 1. Do špeciálnych škôl a špeciálnych tried sa neprijímajú intaktní žiaci (žiaci bez zdravotného znevýhodnenia), teda sa neuplatňuje tzv. obrátená integrácia, s výnimkou ak ide o predmet schváleného experimentálneho overovania podľa § 14 školského zákona.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so vzdelávaním svojho dieťaťa v triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 3. Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo žiaka, alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb, riaditeľ špeciálnej školy navrhne vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá jeho výchovno-vzdelávacím potrebám. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje.

3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

 1. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v školských zariadeniach sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo. (Sledovanie www stránok).
 2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk , www.mpc-edu.sk , www.statpedu.sk , www.siov.sk , www.vudpap.sk a na webových sídlach ďalších organizácií. Podporovať účasť pedagogických a odborných zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

3.1 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
(Najvlastnejšie úlohy CPPPaP).

 1. Štátny pedagogický ústav na webovom sídle www.statpedu.sk zverejnil interný materiál pre odborných zamestancov CPPPaP a CŠPP: „Návrh minimálnych diagnostických štandardov pre vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti a narušenú komunikačnú schopnosť“.
 2. Pri vypracúvaní správy z diagnostického vyšetrenia podľa aktuálneho znenia § 11 ods.9 písm. b) školského zákona sa postupuje podľa usmernenia k jej štruktúre a obsahu, ktoré je zverejnené na webovom sídle VÚDPaP www.vudpap.sk/sk/informacie-pre-odbornych-zamestnancov .
 3. V prípade, že pri určení diagnózy dieťaťa alebo žiaka, alebo inej odbornej intervencii sa využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie poradenského zariadenia pre potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, vrátane neštátneho poradenského zariadenia zaradeného v sieti, ktoré má dieťa alebo žiaka vo svojej starostlivosti na základe rozhodnutia riaditeľa školského zariadenia o prijatí podľa príslušných ustanovení školského zákona.
 4. Dodržiavať dostatočne dlhý časový interval medzi diagnostickým a rediagnostickým vyšetrením; rediagnostické vyšetrenia detí nultých a prípravných ročníkov zaraďovať na koniec školského roka. Pri podozrení na pervazívnu vývinovú poruchu alebo poruchu pozornosti a aktivity je dôležité, aby dieťa (žiak) absolvoval aj diagnostické lekárske (psychiatrické/neurologické) vyšetrenie.
  • CPPPaP sa odporúča:
  • realizovať programy v oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu (najmä odborné intervencie pre rizikové deti) a preventívne programy a aktivity (besedy, zážitkové bloky) pre adolescentov s cieľom podporiť duševné zdravie a predchádzať rizikovému a suicidálnemu správaniu,
  • realizovať programy v oblasti prevencie sexuálneho násilia páchaného na deťoch a prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových závislostí, prevencie rizík používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencie šikany vrátane kyberšikany s osvetou o rizikách počítačových a iných internetových hier začať už na 1. stupni základných škôl, a prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a odbornú pomoc rizikovým deťom
  • spolupracovať s riaditeľmi a učiteľmi – koordinátormi prevencie a poskytovať metodickú pomoc pri realizácii školských projektov prevencie.

4. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI A ODBORNÍ ZAMESTNANCI

4.1 Ochrana pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 1. Zriaďovateľom a riaditeľom sa odporúča, aby v rámci utvárania priaznivých pracovných podmienok zamestnancov škôl a školských zariadení prijímali účinné opatrenia na zabezpečenie transparentného riadenia a eliminovania sociálno-patologických javov mobbingu, bossingu a staffingu.
 2. V rámci ochrany pred útokmi na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa odporúča určiť zásady komunikácie s externým prostredím a zahrnúť úctu, rešpekt a dodržiavanie ľudských práv do vnútorných predpisov a dokumentov.
 3. Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi všeobecnú aj osobitnú ochranu pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho práva na ochranu osobnosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti s ním. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, tak ako všetkým fyzickým osobám poskytuje ochranu aj priestupkový zákon.
 4. Na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/data/att/9125.pdf je s cieľom ochrany pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejnená Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
 5. Zriaďovateľom a riaditeľom sa odporúča, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. v znení ďalších predpisov.
 6. Zriaďovateľom a riaditeľom sa odporúča, aby pri napĺňaní § 55 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogický a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

4.2 Kontinuálne vzdelávanie

 1. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a akreditovaných programov doplňujúceho pedagogického štúdia je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva
 2. VÚDPaP vydáva vedecký časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorého zameranie sa o. i. týka psychologickej problematiky súvisiacej so školou, resp. výchovou a vzdelávaním.
 3. MPC zabezpečuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. a vykonávacími predpismi vrátane povinného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov (funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie). Informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk.
 4. MPC prostredníctvom regionálnych pracovísk realizuje pre pedagogických a odborných zamestnancov odborné semináre a workshopy na základe potrieb škôl a školských zariadení a priorít a špecifík MŠVVaŠ SR.
 5. MPC je organizáciou pre uskutočňovanie prvej a druhej atestácie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie .
 6. MPC poskytuje odborno-metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti kontinuálneho vzdelávania a procesu atestácií.
 7. MPC prostredníctvom ROCEPO poskytuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom pracujúcim s deťmi a žiakmi zo SZP a s deťmi a žiakmi zo SZP z marginalizovaných rómskych komunít kontinuálne vzdelávanie a odborno-metodickú pomoc.
 8. MPC vydáva odborný metodicko-pedagogický časopis Pedagogické rozhľady, ktorý prezentuje poznatky, názory a skúsenosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súvislosti s realizáciou kontinuálneho vzdelávania, výsledky z uskutočnených výskumov, analýz, reakcie na aktuálne problémy týkajúce sa oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis vychádza v elektronickej forme a je dostupný na mpc-edu.sk/pedagogicke-rozhlady/uvod .
 9. ŠPÚ realizuje podľa záujmu priebežné semináre a školenia k vybraným problematikám vo výchovno-vzdelávacom procese. Ponuka seminárov a školení je zverejnená na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk .

4.3 Získavanie, priznávanie a uznávanie kreditov

 1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v kariérovom systéme naďalej získavajú kredity len za absolvovanie akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania v SR alebo za absolvovanie vzdelávania v zahraničí v zahraničnej vzdelávacej inštitúcii, nie však za overenie prefesijných kompetencií.
 2. Kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti pdľa § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z. priznáva akreditačná rada. Doklady k predloženiu žiadosti o priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/data/att/9226.pdf .
 3. Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou.
 4. Kredity za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov priznáva riaditeľ školy alebo školského zariadenia.
 5. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. Riaditeľovi školy a školského zariadenia uznáva kredity zriaďovateľ. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia uzná kredity priznané poskytovateľom len za jeden program kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec absolvoval viac programov kontinuálneho vzdelávania rovnakého alebo podobného obsahového zamerania.

6. ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ

 1. Schválené vzory dokladov o získanom vzdelaní, pedagogickej, ďalšej a inej dokumentácie MŠVVaŠ SR zverejňuje na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Pedagogická dokumentácia a iné tlačivá – Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov a na webovom sídle Edičný portál edicnyportal.iedu.sk/Forms v časti Vzory pedagogickej dokumentácie a doklado – Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.
 2. Tlačivá perdpísaných štatistických výkazov spolu s metodickými pokynmi na školský rok 2018/2019 sa nachádzajú na webovom sídle www.cvtisr.sk
 3. Od 1. augusta 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 62/2018 Z.z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení.

PLÁN ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTI CPPPaP NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

ŠPECIFIKÁCIA ÚLOH

CPPPaP v Banskej Bystrici má v súčasnosti v pôsobnosti predškolské zariadenia, základné školstvo, stredné a vysoké školy v okrese Banská Bystrica.

Z hľadiska riešenej problematiky bude CPPPaP vstupovať v tomto školskom roku do týchto typických okruhov situácií a problémov:

 • vývinové problémy detí predškolského veku
 • školská zrelosť
 • výkonové zlyhania žiakov v ZŠ a SŠ v okrese Banská Bystrica, problémy výchovné, narušenie študijnej motivácie, nedodržanie psychohygienických zásad štúdia, adaptačné problémy pri prestupe zo ZŠ do SŠ, otázky prestupu žiakov do inej školy
 • identifikácia nadania, špecifické problémy nadaných detí
 • začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: psychologická diagnostika a špeciálno-pedagogická diagnostika, pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • osobnostné ťažkosti ako tréma, neschopnosť sústrediť sa, vyčerpanosť, ťažkosti v sociálnom kontakte, emočné problémy
 • rozvoj osobnosti a duševný rast, sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, hľadanie identity, vyjasňovanie osobných perspektív
 • problémy rovesníckych vzťahov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, kariérové plánovanie, reorientácia
 • konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, najmä také konflikty, kde sa jedná o vylúčenie žiaka zo školy
 • prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu, extrémizmu a diskriminácie
 • šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, týrané a zneužívané deti
 • primárna prevencia sociálno - patologického správania a drogových závislostí

Môžu sa vyskytnúť aj iné, menej typické až jedinečné situácie, v ktorých práve riešenie psychologickej problematiky môže napomôcť riešeniu celého okruhu problémov.

SEPTEMBER

 • spracovanie a vyhodnotenie činnosti za školský rok 2017/2018 formou písomných správ za každé oddelenie a súhrnne za celé Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • štatistické vyhodnotenie činnosti podľa programu EvuPP za školský rok 2017/2018
 • vypracovanie Plánu práce a Plánu špecifických úloh pre školský rok 2018/2019
 • pridelenie škôl a školských zariadení odborným zamestnancom
 • zaslanie dotazníka pre výchovného poradcu a dotazníka pre koordinátora prevencie do základných a stredných škôl
 • nadväzovanie kontaktov s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie v základných a stredných školách v okrese Banská Bystrica
 • stanovenie konzultačných dní v školách, v ktorých je to možné (trvalá úloha)
 • individuálne psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (trvalá úloha)
 • individuálna diagnostika podľa požiadaviek škôl (trvalá úloha)
 • riešenie profesijnej orientácie so žiakmi 4. ročníkov stredných škôl (individuálne aj hromadné vyšetrenia, následne konzultácie)
 • účasť na poradách CPPPaP a externých odborných akciách (trvalá úloha)
 • depistáže v triedach podľa aktuálnych požiadaviek zo škôl (psychológ + sociálny pedagóg – trvalá úloha)
 • interný odborný seminár

OKTÓBER

 • besedy, workshopy so žiakmi a študentmi
 • depistáže podľa požiadaviek škôl, podľa akútnosti problémov (trvalá úloha)
 • postupné spracovanie dotazníkov od výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo základných a stredných škôl v okrese, ktoré nám boli zaslané formou návratiek
 • metodická pomoc CPPPaP v kraji podľa potreby a záujmu (trvalá úloha)
 • pomoc a spolupráca pri riešení problémov resp. prípadov, s ktorými sa na nás obracajú inštitúcie ako napr. odbory sociálnych vecí, charita, polícia, súdy, lekári a iní (trvalá úloha)
 • pokračovanie v nadväzovaní kontaktov osobnými návštevami v školách
 • informovanie študentov prvých ročníkov SŠ o službách poskytovaných našim centrom
 • nadviazať kontakt s MŠ
 • príprava rovesníckych skupín a klubov, podľa aktuálnych potrieb v školách
 • príprava a začiatok predškolskej psychostimulačnej skupiny pre deti a rodičov detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika zameraná na identifikáciu vývinových porúch učenia (trvalá úloha)
 • podieľanie sa na tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov u klientov so ŠVVP (trvalá úloha)
 • interný supervízny seminár

NOVEMBER

 • získavanie informácii o študijných odboroch na vysokých školách v akademickom roku 2017/2018 na rôznych internetových stránkach
 • porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Banská Bystrica
 • práca so študentmi v maturitných ročníkoch, priblíženie vysokoškolského štúdia, informácie o sieti vysokých škôl na Slovensku
 • pokračovanie vo vedení skupinových a klubových aktivít so žiakmi a študentmi
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • realizácia individuálnych psychologických vyšetrení a vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu žiakov končiacich ZŠ
 • špeciálno – pedagogická diagnostika a reedukácia klientov so ŠVVP
 • spolupráca s inštitúciami pracujúcimi v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
 • spolupráca s inštitúciami poskytujúcimi starostlivosť deťom a rodine
 • interný odborný seminár

DECEMBER

 • individuálne vyšetrenia klientov podľa požiadaviek škôl a iných inštitúcii, podľa potreby aj dlhodobé vedenie klientov (trvalá úloha)
 • individuálne vyšetrovanie detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom stanoviť adekvátny reedukačný program (trvalá úloha)
 • metodické návštevy v ZŠ a SŠ, spolupráca s učiteľmi pri uplatňovaní odporúčaní u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podľa požiadaviek vyšetrenia profesijnej orientácie žiakov základných a stredných škôl
 • pokračovanie vo vedení peer skupín, zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • podľa požiadaviek škôl zúčastňovanie sa na pedagogických radách
 • pokračovanie v besedách na témy podľa požiadaviek škôl, najčastejšie požadované témy: aktivity rozvíjajúce toleranciu, prevencia kriminality a iných sociálno–patologických javov, priateľské vzťahy, šikanovanie a pod.
 • interný supervízny seminár

JANUÁR

 • riešenie individuálnych prípadov školského zlyhávania žiakov vzhľadom na polročnú klasifikáciu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • ukončenie predškolskej psychostimulačnej skupiny záverečnými konzultáciami s rodičmi detí
 • sumarizovanie požiadaviek na realizovanie psychologických vyšetrení v rámci prijímacích skúšok – do bilingválnych a športových gymnázií a do konzervatória
 • plnenie požiadaviek na rediagnostiku klientov s vývinovými poruchami učenia, psychologická aj špeciálno–pedagogická diagnostika
 • pokračovanie vo všetkých skupinových aktivitách so študentmi stredných škôl
 • realizovanie besied pre žiakov a študentov, prípadne pedagógov podľa požiadaviek z jednotlivých škôl
 • pokračovanie v návštevách na všetkých školách, ktoré máme v pôsobnosti
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách podľa priestorových možností
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • kontaktovanie vysokoškolských učiteľov pri prezentácii menej atraktívnych vysokoškolských študijných odborov na poradách usporiadaných našou poradňou pre výchovných poradcov stredných škôl
 • interný odborný seminár

FEBRUÁR

 • pokračovanie v realizovaní požiadaviek na individuálne vyšetrenia
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • realizácia skupinových vyšetrení profesijnej orientácie študentov 3. ročníkov stredných škôl
 • realizovanie individuálnych psychologických vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov a študentov zo základných a stredných škôl
 • príprava batérie testov a pokynov pre možnosť začať realizovať psychologické vyšetrenie v rámci prijímacích pohovorov do bilingválnych a športových tried v stredných školách a v konzervatóriu
 • pokračovanie vo všetkých rozbehnutých skupinových aktivitách, v klubovej práci
 • realizovanie prípadných požiadaviek na depistáže pri riešení závažnejších problémov, ak je potrebné realizovať aj skupinovú prácu s týmito žiakmi a študentmi
 • realizovanie stretnutí so študentmi v rámci konzultačných dní v školách, ak majú vhodné priestory na individuálne konzultácie aspoň raz do mesiaca
 • interný odborný seminár

MAREC

 • participácia na prijímacích skúškach, realizovanie psychologických vyšetrení uchádzačov o štúdium v bilingválnych gymnáziách, v športovom gymnáziu, v konzervatóriu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • vyhodnotenie psychologických testov, ktoré boli použité v rámci prijímacích skúšok, zadávanie číselných údajov pre spracovanie výsledkov z psychologických vyšetrení v rámci prijímacieho konania v školách
 • psychologické vyšetrenie u študentov 2. a 3. roč. zamerané na výber voliteľných predmetov
 • pokračovanie v programoch skupín, zameraných na prevenciu sociálno – patologických javov
 • realizovanie psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú reorientáciu u žiakov z 8-ročných gymnázií, ktorí sú v kvarte a chcú prestúpiť na iné stredné školy
 • poskytovanie individuálnych konzultácii študentom, ktorí boli skupinovo vyšetrení z hľadiska profesijnej orientácie
 • uskutočnenie besied, workshopov na témy xenofóbia, rasizmus, diskriminácia a na aktuálne témy, ktoré od nás požadujú študenti a učitelia stredných škôl
 • interný supervízny seminár

APRÍL

 • realizácia dodatočných prijímacích skúšok formou psychologických vyšetrení uchádzačov do bilingválnych gymnázií, konzervatória, prípadne dodatočné prijímacie skúšky pre tých, ktorí sa nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • individuálne vyšetrovanie klientov podľa požiadaviek zo škôl
 • profesijná orientácia pre študentov hlavne z tretích ročníkov, následne konzultovanie výsledkov z týchto vyšetrení
 • odborné stáže vysokoškolských študentov - odbor psychológia, sociálna práca
 • pokračovanie vo vedení rovesníckych skupín a klubových činnosti
 • besedy so študentmi zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov
 • interný odborný seminár

MÁJ

 • požiadavky na individuálne psychologické vyšetrenie žiakov a študentov s problémami výchovno-vzdelávacieho charakteru vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka
 • riešenie problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine formou individuálnych vedení a poradenstva rodičom klientov
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách
 • pokračovanie v psychologických vyšetreniach zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov 3-tích ročníkov gymnázia a SŠ
 • oboznámenie študentov s výsledkami psychologického vyšetrenia v rámci profesijnej orientácie formou individuálnych konzultácií
 • záverečné stretnutia so študentmi, ktorí navštevujú skupiny alebo kluby
 • interný supervízny seminár

JÚN

 • diagnostika, poradenstvo, reedukácia, terapia
 • skupinové vyšetrenia zamerané na profesijnú orientáciu žiakov 8. ročníkov ZŠ (podľa požiadaviek jednotlivých škôl)
 • uzatváranie individuálnych prípadov
 • ukončenie dlhodobých vedení klientov a ich rodičov
 • ukončenie klubových činnosti so študentmi
 • ukončenie depistáže, prieskumov
 • zhodnotenie činnosti za celý školský rok - štatistické spracovanie podľa EvuPP

JÚL, AUGUST

 • poskytovanie odborných služieb podľa potrieb a požiadaviek verejnosti počas školských prázdnin, presný rozpis služieb (vždy je prítomný psychológ resp. pedagóg)
 • hodnotenie zamestnancov za školský rok 2018/2019
 • príprava podkladov pre záverečné správy o činnosti jednotlivých oddelení a súhrnnú správu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Z HĽADISKA FORIEM PRÁCE pôjde najčastejšie o nasledujúce formy:

 • psychodiagnostika, pedagogická diagnostika a diagnostika sociálnych vzťahov
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • psychokorektívne a reedukačné postupy
 • psychoterapeutické postupy (napr. behaviorálna, dynamická, systemická, rodinná terapia)
 • spracúvanie odborných vyjadrení k zaradeniu detí do rôznych typov škôl a zariadení, na účely odvolacieho konania atď.
 • výberové konania (napr. testy v rámci prijímacích pohovorov)
 • projekty prevencie (napr. skupiny rovesníkov - peer groups, kluby)
 • prieskumná a depistážna činnosť (napr. mapovanie problematiky subkultúr mládeže, postojov, výskytu šikanovania, vydierania apod.)
 • metodická a školiaca činnosť (najmä smerom k výchovným poradcom, koordinátorom prevencie)
 • informačná činnosť (napr. informácie o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách)
 • zisťovanie situácie v celých triedach pri výskyte problémov (vzťahy učiteľ - žiak a pod.)
 • riešenie problémov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ a SŠ - spolupráca so zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva pri ich integrácii

Klientom (t.j. užívateľom poradenských služieb) CPPPaP môžu byť:

 • najmä deti predškolského veku, žiaci ZŠ a stredných škôl, študenti vysokých škôl a pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení ako aj všetky osoby podieľajúce sa na riešení vzniknutého problému (napr. súrodenci, rodičia)
 • okrem toho klientom CPPPaP sa môže stať každá osoba, ktorá požiada o pomoc

Spôsoby kontaktu s CPPPaP:

 1. Najjednoduchší postup je požiadať o kontakt s CPPPaP osobne, prípadne cez výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie.
 2. Telefonické číslo CPPPaP je 048/4134751 alebo 048/4134752  - ústredňa
 3. Elektronicky na stránke zariadenia www.cpppap.svsbb.sk/files/kontakt.html
 4. Písomný kontakt na adresu:
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Mládežnícka 34
  974 04 Banská Bystrica
 5. E-mail: lubomir.tichy@cpppapbb.sk

Internetová stránka poradne je: http://www.cpppap.svsbb.sk, kde nájdete aj Plán činnosti CPPPaP na školský rok 2018/2019 a iné užitočné informácie a materiály.


Odborné služby sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe ústne alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci klienta a odborného zamestnanca CPPPaP. Dodržuje sa pri tom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov a osobných údajov klienta.

Služby CPPPaP sú poskytované zdarma.

V Banskej Bystrici 28.08.2018,
PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP