PLÁN ČINNOSTI

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mládežnícka 34, Banská Bystrica,
pre školský rok 2017/2018

Východiská:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Z PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÝCH POKYNOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
vyplývajú pre CPPPaP tieto priority:
(Kurzívou je konkretizovaná priorita pre CPPPaP)

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.1 Výchovno-vzdelávací proces

1.1.1. Znižovanie informačnej nerovnosti

 1. Pre potencionálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "MŠVVaŠ SR" alebo "ministerstvo") zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách. Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na webovom sídle CVTI SR v časti "regionálne školstvo". (Získavať informácie na www stránkach).
 2. Súhrnnéww informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2017/2018 prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: "Ako na stredné školy?" a "Sprievodca neštátnymi školami" zverejnené na webovom sídle CVTI SR www.cvtisr.sk v časti "regionálne školstvo".
 3. Portál "Mapa regionálneho školstva", ktorý je zverejnený na mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje sú priebežne aktualizované.
 4. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na www.potrebyovp.sk
 5. Školy a školskí zariadenia sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.

1.1.2. Ľudské práva, práva detí, diskriminácia, národnostné menšiny, cudzinci

 1. Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk
 2. Pre zvýšenie informovanosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa na webovom sídle MŠVVaŠ SR nachádza Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov z monitorovania a hodnotenia ľudských práv. Viac informácií na www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava .
 3. Na webovom sídle CVTI SR sa nachádzajú najzaujímavejšie výsledky dlhodobého výskumu zameraného na výchovu k ľudským právam v školskom a rodinnom prostredí. Viac informácií na www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-skolstva/vyskumy-mladeze.html?page_id=10281 .
 4. V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 sa odporúča využiť metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže na www.statpedu.sk .
 5. Školám sa odporúča využiť informácie v texte Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu psychologických tém v školstve a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov. Materiál je dostupný na www.statpedu.sk
 6. Pri obsadzovaní miest pedagogických asistentov v školách s vysokým počtom detí a žiakov z marginalizovaných komunít prihliadať aj na ovládanie rómskeho jazyka.

1.1.3. Mediálna výchova

Školám sa odporúča venovať osobitnú pozornosť téme bezpečnosti na internete (www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk).

1.1.4. Zdravý životný štýl

 1. Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk, www.statpedu.sk , www.school-for-health.eu . (Získavať informácie na www stránkach).
 2. Venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, informovať žiakov o škodlivých vedľajších účinkoch dopingových látok.
 3. Odporúča sa taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách.
 4. Odporúča sa prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP.
 5. V rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov sa odporúča základným školám využívať metodické publikácie "Všetci to robia!" a "K prevencii v škole" zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov.
 6. Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie v oblasti prevencie nežiaduceho správania. Odporúčame odbornú garanciu aktivít a programov prostredníctvom CPPPaP.
 7. Je žiaduce vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt, či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

1.1.5. Bezpečnosť a prevencia

 1. Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života a zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Odporúča sa spolupráca so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.
 2. Škola alebo školské zariadenie podľa zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné:
  • predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati,
  • poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,
  • poskytovať orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa,
  • poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a 76 zákona č. 305/2005 Z.z.,
  • spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá
 3. Ak a základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu.
 4. V súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. Klásť dôraz na znižovanie tohto rizika, s osobitným zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí (prednášky, besedy a preventívne programy)
 5. V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa odporúča zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom. (prednášky, besedy a preventívne programy)
 6. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP o rizikách práce v zahranič í a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou. Odporúča sa realizovať aj preventívne kampane. Odporúča sa využiť informačné materiály na www.minv.skwww.statpedu.sk a www.obchodsludmi.sk (prednášky, besedy a preventívne programy)
 7. Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných programov prevencie šikanovania vrátane tzv. kyberšikany v súlade s Metodickým usmernením č. 7-2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. viac informácií na www.prevenciasikanovania.sk
 8. V oblasti prevencie extrémizmu, antisemititzmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie v školskom prostredí sa školám odporúča využívať metodické materiály uverejnené na www.minedu,sk , www.statpedu.skwww.vudpap.sk

1.1.6. Výchovné poradenstvo

 1. Činnosť výchovného poradcu v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov s nadaním metodicky usmerňuje CPPPaP, výchovného poradcu v špeciálnej škole centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (Odborné rady a stretnutia s výchovným poradcami).
 2. V rámci výchovného poradenstva poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutie sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.
 3. Všetkým výchovným poradcom sa odporúča využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk - zdroje informácií, poradenské hry. Výchovným poradcom, ktorí boli zapojení do Národného projektu VÚDPaP, sa odporúča ďalej používať inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP zverejnené na www.komposyt.sk

1.1.7. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. Zákonom č. 188/2015 Z.z., ktorým sa novelizoval školský zákon, sa významným spôsobom upravil § 107 – výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo SZP. Dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostred, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, špeciálnej školy, špeciálnej triedy základnej školy alebo do špeciálnej triedy strednej školy (§ 107 ods. 2 školského zákona, účinnosť od 1. januára 2016)
 2. Zmena sa týka aj poskytovania príspevku na žiakov zo SZP. Od 1. septembra 2016 príspevok dostanú iba žiaci zo SZP, ktorí majú vyjadrenie CPPPaP a sú zaradení v "bežnej triede" základnej školy. Príspevok nedostanú žiaci: špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried v základných školách a individuálne začlenení žiaci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania v základných školách.
 3. Riaditeľ základnej školy nemôže žiadať poradenské zariadenie o diagnostiku plošne pre všetkých žiakov pochádzajúcich zo SZP, ale len pre tých žiakov, ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese vyžadujú individuálne podmienky pre zvládnutie obsahu vzdelávania.
 4. Vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na povinnú školskú dochádzku zabezpečuje výlučne CPPPaP.
 5. MPC prostredníctvom ROCEPO, ktoré je integrálnou súčasťou regionálneho pracoviska MPC v Prešova a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo SZP a rómskych žiakov.
 6. Deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením umožniť vo vyučovacom procese používanie kompenzačných pomôcok.
 7. Rediagnostické vyšetrenia dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením vykonať vždy, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho vzdelávania. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. O rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.
 8. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
 9. V záujme skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nedokážu prekonať bariéry plynúce z ich zdravotného znevýhodnenie, sa odporúča v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa. Školám, ktoré vzdelávajú deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa odporúča vytvárať pracovné miesta príslušných odborných zamestnancov.
 10. Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením, ak je jeho vypracovanie potrebné, spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré ho má v starostlivosti. Dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby dieťaťa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.

1.1.8. Informačné a komunikačné technológie

 1. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk .

2. ŠKOLY

 1. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk , www.siov.sk , www.vudpap.sk .

2.1 Materské školy

 1. Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície; diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach. (Poskytovať odborné rady).
 2. Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou školskou dochádzkou je dostupný na www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/rozvijaju_program.pdf (Poskytovať odborné rady).
 3. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (Realizovať odborné vyšetrenia, poskytovať odborné rady).
 4. Dieťa so SZP zaraďovať ako dieťa so ŠVVP na základe diagnostiky v CPPPaP.

2.2 Základné školy

 1. Pri vypracovaní IVP dieťaťa/žiaka so ŠVVP vždy spolupracovať s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. (poradenstvo a konzultácie pedagogickým a odborným zamestnancom škôl)

2.3 Stredné školy

 1. Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2017/2018 a ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2018 je zverejnený na www.minedu.sk/experimentalne-overovanie-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-stav-k-08032016
 2. Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce je zverejnený na www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach.

2.4 Školská integrácia (Hlavné úlohy odborných zamestnancov CPPPaP).

 1. Ak škola vzdeláva deti a žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné personálne zabezpečenie poskytovania odborných činností školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
 2. Odbornú a metodickú pomoc pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii poskytuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré ho má v starostlivosti.
 3. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Je možné využívať služby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak evidovaný.
 4. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením na základe komplexného hodnotenia žiaka pedagógom vyučujúcim konkrétny predmet.
 5. Metodické usmernenie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk v menu informácie pre pedagógov.

2.5 Špeciálne školy, špeciálne triedy

 1. Do prípravného ročníka možno prijímať len žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré má žiak diagnostikované. Nie je možné zaraďovať do prípravného ročníka žiakov, ktorí nedosiahli šesť rokov fyzického veku.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so vzdelávaním svojho dieťaťa v triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Riaditeľ školy nesmie odmietnuť prijatie dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do bežnej školy alebo jeho zaradenie do bežnej triedy (na začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo pri prestupe na inú základnú školu) z dôvodu jeho zdravotného znevýhodnenia.
 3. Žiakom, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a ich vzdelávanie je na základe písomného vyjadrenia lekára a poradenského zariadenia kontraindikáciou k zdravotnému stavu, sa vzdelávanie neposkytuje, pokiaľ na to nepominú dôvody.
 4. Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotnými znevýhodneniami sú dostupné na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk

3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

 1. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v školských zariadeniach sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo. (Sledovanie www stránok).
 2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk , www.mpc-edu.sk , www.statpedu.sk , www.siov.sk , www.vudpap.sk a ďalších organizácií. Podporovať účasť pedagogických a odborných zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

3.1 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Najvlastnejšie úlohy CPPPaP).

 1. Pri psychologickej diagnostike dieťaťa/žiaka so SZP zvážiť načasovanie diagnostikovania dosiahnutej vývinovej úrovne dieťaťa, používať metodologicky relevantné psychodiagnostické metodiky a zvoliť testovanie s rešpektovaním ich jazykových a kultúrnych špecifík a v práve z vyšetrenia uvádzať odporúčania pre edukačný proces v materskej škole a v základnej škole.
 2. Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré svoj oneskorený vývin majú na základe SZP, z ktorého pochádzajú, vykonáva CPPPaP.
 3. Pri posudzovaní školských schopností detí zo SZP a pri ich zaraďovaní do základnej školy postupovať podľa aktualizovaného usmernenia "Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – usmernenie", vydaného MŠVVaŠ SR dňa 4. marca 2016 pod číslom 2016-11850/9969:1-100A. Usmernenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva v časti Regionálne školstvo/Špeciálna výchova a vzdelávanie, poradenstvo/Pedagogické, špeciálnopedagogické, psychologické, výchovné poradenstvo www.minedu.sk/pedagogicke-specialnopedagogicke-psychologicke-vychovne-poradenstvo
 4. Po vyšetrení školskej spôsobilosti a v prípade zistenia, že dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, vypracúva správa z diagnostického vyšetrenia, ktorá obsahuje pokyny pre ďalšiu prácu s dieťaťom pre pedagóga, zákonného zástupcu, prípadne poradenské zariadenie v zmysle akcelerácie jeho vývinu.
 5. Pri vypracúvaní správy z diagnostického vyšetrenia podľa aktuálneho znenia §11 ods.9 písm. b) školského zákona sa postupuje podľa usmernenia k jej štruktúre a obsahu, ktoré je zverejnené na webovom sídle VÚDPaP www.vudpap.sk/sk/informacie-pre-odbornych-zamestnancov
 6. Správa z diagnostického vyšetrenia sa vypracúva pre každé dieťa a žiaka, ktorý diagnostické vyšetrenie v poradenskom zariadení absolvoval, t.j. nielen pre dieťa a žiaka so ŚVVP.
 7. V prípade, že pri určení diagnózy dieťaťa alebo žiaka, alebo inej odbornej intervencii sa využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie poradenského zariadenia pre potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, vrátane neštátneho poradenského zariadenia zaradeného v sieti, ktoré má dieťa alebo žiaka vo svojej starostlivosti na základe rozhodnutia riaditeľa školského zariadenia o prijatí podľa príslušných ustanovení školského zákona.
 8. Pri poskytovaní odbornej činnosti uplatňovať odborné metódy a postupy, ktoré sú zlučiteľné so psychologickou, špeciálnopedagogickou a liečebnopedagogickou činnosťou vykonávanou v poradenských zariadeniach.
 9. Metodickú pomoc pri identifikovaní a vzdelávaní detí a žiakov s intelektovým nadaním a ďalšej starostlivosti o tieto deti a žiakov poskytuje VÚDPaP.
 10. Spolupracovať pri tvorbe IVP najmä so školami, kde nie je zriadené miesto školského špeciálneho pedagóga.
 11. V správach z diagnostických vyšetrení uvádzať jednoznačne druh zdravotného znevýhodnenia alebo iných ŠVVP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi MŠVVaŠ SR (napr. §94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z., vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách) a návrh na formu vzdelávania. Uvádzať konkrétne odporúčania na prístup učiteľov k žiakom s poruchami správania, aktivity a pozornosti na vyučovaní.
 12. V odporúčaní k vzdelávaniu žiaka v triede s podporou asistenta učiteľa jasne uvádzať výsledky diagnostického vyšetrenia vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi MŠVVaŠ, ako aj stupeň, mieru postihnutia žiaka a bariéry, ktoré žiak so ŠVVP nedokáže prekonať z dôvodu zdravotného postihnutia alebo iného zdravotného znevýhodnenia. Odporúčanie vydáva zariadenie, ktoré má žiaka so ŠVVP v starostlivosti a nie je možné jeho zamieňanie so správou z vyšetrenia.
 13. CPPPaP sa odporúča:
  • realizovať programy v oblasti prevencie sexuálneho násilia páchaného na deťoch a prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových závislostí, prevencie rizík používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencie kyberšikany a prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým deťom,
  • spolupracovať s riaditeľmi škôl a učiteľmi – koordinátormi prevencie a poskytovať metodickú pomoc pri realizácii školských projektov prevencie.
  • Realizovať programy v oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu (najmä odborné intervencie pre rizikové deti) a preventívne programy a aktivity (besedy, zážitkové bloky) pre adolescentov s cieľom podporiť duševné zdravie a predchádzať rizikovému a suicidálnemu správaniu.
 14. V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25/2014 zo dňa 15. januára 2014 sa odporúča zriaďovateľom a riaditeľom školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie:
  • podporovať rozvíjanie služieb špeciálnych pedagógov, zdrojových centier a celoživotné vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím, osobitne vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím,
  • zabezpečiť poskytovanie podporných služieb poradenských zariadení aj deťom a žiakom chorým a zdravotne oslabeným,
  • podporiť rozvoj kariérneho poradenstva pre osoby so zdravotným postihnutím
 15. V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24/2014 sa odporúča zriaďovateľom a riaditeľom školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie:
  • podporovať zapojenie odborných zamestnancov, najmä psychológov do koordinácie prevencie násilia páchaného na deťoch na okresnej úrovni prostredníctvom aktívnej participácie v rámci okresných koordinačných stretnutí,
  • zintenzívniť tímové riešenia jednotlivých konkrétnych prípadov násilia páchaného na deťoch,
  • podporovať celoživotné vzdelávanie v oblasti krízovej intervencie a pomoci deťom ako obetiam násilia, osobitne aj deťom a žiakom so zdravotným postihnutím,
  • poskytovať informácie a usmernenia pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmä v oblasti rozpoznávania prípadov násilia páchaného na deťoch, ako aj v oblasti poskytovania odbornej pomoci
 16. Odporúča sa realizovať programy v oblasti prevencie extrémizmu, prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality, s dôrazom na selektívnu prevenciu a na odbornú psychoterapeutickú pomoc rizikovým deťom.
 17. Odporúča sa spolupráca s riaditeľmi škôl a učiteľmi – koordinátormi prevencie sociálno-patologických javov pri realizácii školských projektov prevencie a poskytovanie metodickej pomoci a supervízie učiteľom – koordinátorom prevencie v mieste pôsobnosti.
 18. Pre žiakov stredných škôl sa odporúča zaradiť preventívne aktivity zamerané na sebaponímanie a Body Image, t.j. na poruchy príjmu potreby – anorexia, bulímia, obezita, ale aj na sebapoškodzovanie a nadmerné cvičenie.
 19. Pre žiaka, ktorý má problémy v učení alebo správaní takého charakteru, ktoré si nevyžadujú uplatňovanie špeciálnopedagogických postupov a ďalších zdrojov vo vzdelávaní v bežnej triede základnej alebo strednej školy, alebo má problémy prechodného charakteru, poradenské zariadenie nevydáva odporúčanie evidovať ho ako žiaka so ŠVVP. Poradenské zariadenie vydá pre školu správu z diagnostického vyšetrenia žiaka s odborných odporúčaním, ktorého uplatnenie zabezpečí zlepšenie jeho psychosomatického stavu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v tomto prípade nepodáva žiadosť o školskú integráciu a nepostupuje podľa IVP. Takýto žiak nemôže byť klientom CŠPP.
 20. OŠ OÚ zabezpečuje potrebné podmienky v poradenských zariadeniach, ktoré sú poverené na vykonávanie činnosti súvisiacej s metodickým usmerňovaním ostatných poradenských zariadení v územnej pôsobnosti príslušného kraja.

4. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 1. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a akreditovaných programov doplňujúceho pedagogického štúdia je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva
 2. VÚDPaP zabezpečuje pre odborných zamestnancov inovačné vzdelávania Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti a Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov). Informácie sú zverejnené na www.vudpap.sk
 3. MPC zabezpečuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. a vykonávacích predpisov vrátane povinného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov (funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie). Informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk.
 4. MPC prostredníctvom regionálnych pracovísk realizuje pre pedagogických a odborných zamestnancov odborné semináre a workshopy na základe potrieb škôl a školských zariadení a priorít a špecifík MŠVVaŠ SR.
 5. MPC zverejňuje osvedčené pedagogické skúsenosti a osvedčené skúsenosti z praxe odborných zamestnancov na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk
 6. MPC je organizáciou pre uskutočňovanie prvej a druhej atestácie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie .

4.1 Získavanie, priznávanie a uznávanie kreditov

 1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v kariérovom systéme naďalej získavajú kredity len za absolvovanie akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania v SR alebo za absolvovanie vzdelávania v zahraničí v zahraničnej vzdelávacej inštitúcii, nie však za overenie prefesijných kompetencií.
 2. Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou.
 3. Kredity za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov priznáva riaditeľ školy alebo školského zariadenia.
 4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. Riaditeľovi školy a školského zariadenia uznáva kredity zriaďovateľ. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia uzná kredity priznané poskytovateľom len za jeden program kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec absolvoval viac programov kontinuálneho vzdelávania rovnakého alebo podobného obsahového zamerania.

PLÁN ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTI CPPPaP NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

ŠPECIFIKÁCIA ÚLOH

CPPPaP v Banskej Bystrici má v súčasnosti v pôsobnosti predškolské zariadenia, základné školstvo, stredné a vysoké školy v okrese Banská Bystrica.

Z hľadiska riešenej problematiky bude CPPPaP vstupovať v tomto školskom roku do týchto typických okruhov situácií a problémov:

 • vývinové problémy detí predškolského veku
 • školská zrelosť
 • výkonové zlyhania žiakov v ZŠ a SŠ v okrese Banská Bystrica, problémy výchovné, narušenie študijnej motivácie, nedodržanie psychohygienických zásad štúdia, adaptačné problémy pri prestupe zo ZŠ na SŠ, otázky prestupu žiakov na inú školu
 • identifikácia nadania, špecifické problémy nadaných detí
 • začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: psychologická diagnostika a špeciálno-pedagogická diagnostika, pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • osobnostné ťažkosti ako tréma, neschopnosť sústrediť sa, vyčerpanosť, ťažkosti v sociálnom kontakte, emočné problémy
 • rozvoj osobnosti a duševný rast, sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, hľadanie identity, vyjasňovanie osobných perspektív
 • problémy rovesníckych vzťahov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, karierové plánovanie, reorientácia
 • konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, najmä také konflikty, kde sa jedná o vylúčenie žiaka zo školy
 • prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu, extrémizmu a diskriminácie
 • šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, týrané a zneužívané deti
 • primárna prevencia sociálno - patologického správania a drogových závislostí

Môžu sa vyskytnúť aj iné, menej typické až jedinečné situácie, v ktorých práve riešenie psychologickej problematiky môže napomôcť riešeniu celého okruhu problémov.

SEPTEMBER

 • spracovanie a vyhodnotenie činnosti za školský rok 2016/2017 formou písomných správ za každé oddelenie a súhrnne za celé Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • štatistické vyhodnotenie činnosti podľa programu EvuPP za školský rok 2016/2017
 • vypracovanie Plánu práce a Plánu špecifických úloh pre školský rok 2017/2018
 • pridelenie škôl a školských zariadení odborným zamestnancom
 • zaslanie dotazníka pre výchovného poradcu a dotazníka pre koordinátora prevencie na základné a stredné školy
 • nadväzovanie kontaktov s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie v základných a stredných školách v okrese Banská Bystrica
 • stanovenie konzultačných dní v školách, v ktorých je to možné (trvalá úloha)
 • individuálne psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (trvalá úloha)
 • individuálna diagnostika podľa požiadaviek škôl (trvalá úloha)
 • riešenie profesijnej orientácie so žiakmi 4. ročníkov stredných škôl (individuálne aj hromadné vyšetrenia, následne konzultácie)
 • účasť na poradách CPPPaP a externých odborných akciách (trvalá úloha)
 • depistáže v triedach podľa aktuálnych požiadaviek zo škôl (psychológ + sociálny pedagóg – trvalá úloha)

OKTÓBER

 • besedy, workshopy so žiakmi a študentmi
 • depistáže podľa požiadaviek škôl, podľa akútnosti problémov (trvalá úloha)
 • postupné spracovanie dotazníkov od výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo základných a stredných škôl v okrese, ktoré nám boli zaslané formou návratiek
 • metodická pomoc CPPPaP v  kraji podľa potreby a záujmu
 • pomoc a spolupráca pri riešení problémov resp. prípadov, s ktorými sa na nás obracajú inštitúcie ako napr. odbory sociálnych vecí, charita, polícia, súdy, lekári a iní (trvalá úloha)
 • pokračovanie v nadväzovaní kontaktov osobnými návštevami v školách
 • informovanie študentov prvých ročníkov SŠ o poskytovaných službách našim centrom
 • nadviazať kontakt s MŠ
 • príprava rovesníckych skupín a klubov, podľa aktuálnych potrieb v školách
 • príprava a začiatok predškolskej psychostimulačnej skupiny pre deti a rodičov detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika zameraná na identifikáciu vývinových porúch učenia (trvalá úloha)
 • podieľanie sa na tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov u klientov so ŠVVP (trvalá úloha)

NOVEMBER

 • získavanie informácii o študijných odboroch na vysokých školách v akademickom roku 2017/2018 na rôznych internetových stránkach
 • práca so študentmi v maturitných ročníkoch, priblíženie vysokoškolského štúdia, informácie o sieti vysokých škôl na Slovensku
 • pokračovanie vo vedení skupinových a klubových aktivít so žiakmi a študentmi
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • realizácia individuálnych psychologických vyšetrení a vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu žiakov končiacich ZŠ
 • špeciálno – pedagogická diagnostika a reedukácia klientov so ŠVVP
 • spolupráca s inštitúciami pracujúcimi v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
 • spolupráca s inštitúciami poskytujúcimi starostlivosť deťom a rodine

DECEMBER

 • individuálne vyšetrenia klientov podľa požiadaviek škôl a iných inštitúcii, podľa potreby aj dlhodobé vedenie klientov
 • individuálne vyšetrovanie detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom stanoviť adekvátny reedukačný program (trvalá úloha)
 • metodické návštevy v ZŠ a SŠ, spolupráca s učiteľmi pri uplatňovaní odporúčaní u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podľa požiadaviek vyšetrenia profesijnej orientácie žiakov základných a stredných škôl
 • pokračovanie vo vedení peer skupín, zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • podľa požiadaviek škôl zúčastňovanie sa na pedagogických radách
 • pokračovanie v besedách na témy podľa požiadaviek škôl, najčastejšie požadované témy: aktivity rozvíjajúce toleranciu, prevencia kriminality a iných sociálno–patologických javov, priateľské vzťahy, šikanovanie a pod.

JANUÁR

 • riešenie individuálnych prípadov školského zlyhávania žiakov vzhľadom na polročnú klasifikáciu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • ukončenie predškolskej psychostimulačnej skupiny záverečnými konzultáciami s rodičmi detí
 • sumarizovanie požiadaviek na realizovanie psychologických vyšetrení v rámci prijímacích skúšok – do bilingválnych a športových gymnázií a do konzervatória
 • plnenie požiadaviek na rediagnostiku klientov s vývinovými poruchami učenia, psychologická aj špeciálno–pedagogická diagnostika
 • pokračovanie vo všetkých skupinových aktivitách so študentmi stredných škôl
 • realizovanie besied pre žiakov a študentov, prípadne pedagógov podľa požiadaviek z jednotlivých škôl
 • pokračovanie v návštevách na všetkých školách, ktoré máme v pôsobnosti
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách podľa priestorových možností
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • kontaktovanie vysokoškolských učiteľov pri prezentácii menej atraktívnych vysokoškolských študijných odborov na poradách usporiadaných našou poradňou pre výchovných poradcov stredných škôl

FEBRUÁR

 • pokračovanie v realizovaní požiadaviek na individuálne vyšetrenia
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • realizácia skupinových vyšetrení profesijnej orientácie študentov 3. ročníkov stredných škôl (trvalá úloha)
 • realizovanie individuálnych psychologických vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov a študentov zo základných a stredných škôl
 • príprava batérie testov a pokynov pre možnosť začať realizovať psychologické vyšetrenie v rámci prijímacích pohovorov do bilingválnych a športových tried v stredných školách a v konzervatóriu
 • pokračovanie vo všetkých rozbehnutých skupinových aktivitách, v klubovej práci
 • realizovanie prípadných požiadaviek na depistáže pri riešení závažnejších problémov, ak je potrebné realizovať aj skupinovú prácu s týmito žiakmi a študentmi
 • realizovanie stretnutí so študentmi v rámci konzultačných dní v školách, ak majú vhodné priestory na individuálne konzultácie aspoň raz do mesiaca

MAREC

 • zúčastňovanie sa prijímacích skúšok, realizovanie psychologických vyšetrení uchádzačov o štúdium v bilingválnych gymnáziách, v športovom gymnáziu, v konzervatóriu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • vyhodnotenie psychologických testov, ktoré boli použité v rámci prijímacích skúšok, zadávanie číselných údajov pre spracovanie výsledkov z psychologických vyšetrení v rámci prijímacieho konania v školách
 • psychologické vyšetrenie u študentov 2. a 3. roč. zamerané na výber voliteľných predmetov
 • pokračovanie v programoch skupín, zameraných na prevenciu sociálno – patologických javov
 • realizovanie psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú reorientáciu u žiakov z 8-ročných gymnázií, ktorí sú v kvarte a chcú prestúpiť na iné stredné školy
 • poskytovanie individuálnych konzultácii študentom, ktorí boli skupinovo vyšetrení z hľadiska profesijnej orientácie
 • uskutočnenie besied, workshopov na témy xenofóbia, rasizmus, diskriminácia a na aktuálne témy, ktoré od nás požadujú študenti a učitelia stredných škôl

APRÍL

 • ďalšie zúčastňovanie sa prijímacích skúšok formou psychologických vyšetrení uchádzačov do bilingválnych gymnázií, konzervatória, prípadne dodatočné prijímacie skúšky pre tých, ktorí sa nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • individuálne vyšetrovanie klientov podľa požiadaviek zo škôl
 • profesijná orientácia pre študentov hlavne z tretích ročníkov, následne konzultovanie výsledkov z týchto vyšetrení
 • odborné stáže vysokoškolských študentov - odbor psychológia, sociálna práca
 • pokračovanie vo vedení rovesníckych skupín a klubových činnosti
 • besedy so študentmi zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov

MÁJ

 • zvýšené požiadavky na individuálne psychologické vyšetrenie žiakov a študentov s problémami výchovno-vzdelávacieho charakteru vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka
 • riešenie problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine formou individuálnych vedení a poradenstva rodičom klientov
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách
 • pokračovanie v psychologických vyšetreniach zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov 3-tích ročníkov gymnázia a SŠ
 • oboznámenie študentov s výsledkami psychologického vyšetrenia v rámci profesijnej orientácie formou individuálnych konzultácií
 • záverečné stretnutia so študentmi, ktorí navštevujú skupiny alebo kluby

JÚN

 • diagnostika, poradenstvo, reedukácia, terapia
 • skupinové vyšetrenia zamerané na profesijnú orientáciu žiakov 8. ročníkov ZŠ (podľa požiadaviek jednotlivých škôl)
 • postupne uzatváranie individuálnych prípadov
 • ukončenie dlhodobých vedení klientov a ich rodičov
 • ukončenie klubových činnosti so študentmi
 • ukončenie depistáže, prieskumov
 • zhodnotenie činnosti za celý školský rok - štatistické spracovanie podľa EvuPP

JÚL, AUGUST

 • poskytovanie odborných služieb podľa potrieb a požiadaviek verejnosti počas školských prázdnin, presný rozpis služieb (vždy je prítomný psychológ resp. pedagóg)
 • hodnotenie zamestnancov za školský rok 2017/2018
 • záverečná správa o činnosti jednotlivých oddelení a súhrnná správa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Z HĽADISKA FORIEM PRÁCE pôjde najčastejšie o nasledujúce formy:

 • psychodiagnostika, pedagogická diagnostika a diagnostika sociálnych vzťahov
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • psychokorektívne a reedukačné postupy
 • psychoterapeutické postupy (napr. behaviorálna, dynamická, systemická, rodinná terapia)
 • spracúvanie odborných vyjadrení k zaradeniu detí do rôznych typov škôl a zariadení, na účely odvolacieho konania atď.
 • výberové konania (napr. testy v rámci prijímacích pohovorov)
 • projekty prevencie (napr. skupiny rovesníkov - peer groups, kluby)
 • prieskumná a depistážna činnosť (napr. mapovanie problematiky subkultúr mládeže, postojov, výskytu šikanovania, vydierania apod.)
 • metodická a školiaca činnosť (najmä smerom k výchovným poradcom, koordinátorom prevencie)
 • informačná činnosť (napr. informácie o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách)
 • zisťovanie situácie v celých triedach pri výskyte problémov (vzťahy učiteľ - žiak a pod.)
 • riešenie problémov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ a SŠ - spolupráca so zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva pri ich integrácii

Klientom (t.j. užívateľom poradenských služieb) CPPPaP môžu byť:

 • najmä deti predškolského veku, žiaci ZŠ a stredných škôl, študenti vysokých škôl a pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení ako aj všetky osoby podieľajúce sa na riešení vzniknutého problému (súrodenci, rodičia).
 • okrem toho klientom CPPPaP sa môže stať každá osoba, ktorá požiada o pomoc

Spôsoby kontaktu s CPPPaP:

 1. Najjednoduchší postup je požiadať o kontakt s CPPPaP osobne, prípadne cez výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie.
 2. Telefonické číslo CPPPaP je 048/4134751 alebo 048/4134752  - ústredňa
 3. Elektronicky na stránke zariadenia www.cpppap.svsbb.sk/files/kontakt.html
 4. Písomný kontakt na adresu:
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Mládežnícka 34
  974 04 Banská Bystrica
 5. E-mail: lubomir.tichy@cpppapbb.sk

Internetová stránka poradne je: http://www.cpppap.svsbb.sk, kde nájdete aj Plán činnosti CPPPaP na školský rok 2017/2018 a iné užitočné informácie a materiály.


Odborné služby sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe ústne alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci klienta a odborného zamestnanca CPPPaP. Dodržuje sa pri tom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov a osobných údajov klienta.

Služby CPPPaP sú poskytované zdarma.

V Banskej Bystrici 28.08.2017,
PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP