PLÁN ČINNOSTI

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mládežnícka 34, Banská Bystrica,
pre školský rok 2020/2021

Východiská:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Z ORGANIZAČNÝCH POKYNOV MŠVVaŠ SR PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

vyplývajú pre CPPPaP tieto priority:

1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

 1. Na www.minedu.sk/data/att/9125.pdf je s cieľom ochrany pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejnená Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
 2. Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.
 3. Ministerstvo vydalo a zverejnilo Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov , ktorý si môžu školy a školské zariadenia rozpracovať vo svojich pracovných poriadkoch v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.
 4. Kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov sa posudzujú podľa nových predpisov – zákona 138/2019 Z.z. a vyhláška 1/2020 Z.z.
 5. Ak zamestnanec nesúhlasí s posúdením svojej kvalifikácie, môže sa odvolať v prvom stupni na OÚ v sídle kraja, v druhom stupni na MŠVVaŠ SR.
 6. Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania na základe rozhodnutia vydaného do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr 31. decembra 2020, zoznam akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania je zverejnený na webovej stránke www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelov-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov.

Sociálnoprávna ochrana detí

Škola alebo školské zariadenie podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 36/2005 Z. z.“), zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné:

 1. predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť súdom uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo opatrenie uložené, s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, s odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia, na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, alebo, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho pomerov spôsobmi uvedenými v zákone č. 36/2005 Z. z.,
 2. poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,
 3. poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa,
 4. poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a § 76 zákona č. 305/2005 Z. z.,
 5. spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá; ak súd povolil orgánu ochrany vstup do obydlia na účel preverenia informácie, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, zamestnanec orgánu ochrany je oprávnený v sprievode policajta vstúpiť do obydlia a preveriť stav dieťaťa aj spolu s ústne alebo elektronicky vopred prizvaným zástupcom školy alebo školského zariadenia, v prípade, ak tento môže napomôcť prevereniu stavu dieťaťa a súhlasí so svojou účasťou.
 6. Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 7. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých upozorňujeme na ustanovenie § 12 citovanej vyhlášky, ktoré popisuje súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Riaditeľov uvedených inštitúcií požiada súd o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia, ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského zariadenia alebo zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Súčinnosťou riaditeľa sa rozumie poskytnutie informácie o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia, možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, aby pri výkone neboli prítomné iné deti a ani ich zákonní zástupcovia. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, v § 13 vyhlášky č. 207/2016 Z.z. sa ustanovuje povinnosť súdu o každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia, vrátane odňatia dieťaťa, spísať zápisnicu, v ktorej sa okrem iného uvádza miesto, čas a predmet konania, meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného účastníka konania a jeho zástupcu, mená a priezviská ďalších osôb (teda aj riaditeľa školy alebo školského zariadenia), ktoré sa na úkone zúčastňujú, a stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu.
 8. Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky o základnej škole dozor nad žiakmi pred vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, pri náhlej nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením vykonáva poverený pedagogický zamestnanec podľa pracovného poriadku, ktorý vydáva riaditeľ. Schválený rozvrh dozorov zverejní riaditeľ v budove školy na viditeľnom mieste.

3. Žiaci so ŠVVP a školská integrácia

Školská integrácia v základnej škole

 1. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky možno považovať za dieťa so ŠVVP len vtedy, ak mu príslušné poradenské zariadenie diagnostikuje ŠVVP; pri vzdelávaní takéhoto dieťaťa je vhodné v modifikovanej podobe využívať metodický materiál Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ, je na www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/rozvijajuci_program.pdf.
 2. Riaditeľ školy na účely, pri ktorých sa vyžaduje správa z diagnostického vyšetrenia alebo vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napr. výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie povinnej školskej dochádzky v prvom ročníku, povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie v ZŠ a i.), akceptuje len dokumentáciu vydanú poradenským zariadením zaradeným v sieti škôl a školských zariadení.
 3. V prípade, že pri určení záveru z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka alebo inej odbornej intervencii sa využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie poradenského zariadenia pre potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, vrátane neštátneho poradenského zariadenia zaradeného v sieti škôl a školských zariadení, ktoré má dieťa alebo žiaka vo svojej starostlivosti podľa príslušných ustanovení školského zákona.
 4. Rešpektovať a neodmietať prijatie dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do bežnej triedy. Rodič dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so vzdelávaním svojho dieťaťa v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede. Dodržiavať Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. www.minedu.sk/data/att/9048.pdf.
 5. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP vypracúva škola v spolupráci s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Je možné využívať aj služby, ktoré poskytuje Detské centrum pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak evidovaný.
 6. V prípade, že žiak je v striedavej starostlivosti rodičov a je integrovaný, kmeňová škola posiela druhej (striedanej) škole kópie tej dokumentácie, ktorú potrebuje k napĺňaniu jeho ŠVVP (návrh, správy, IVP...). Žiaka nie je potrebné znovu diagnostikovať. Obsah IVP je totožný. Ak má striedaná škola diametrálne odlišné podmienky na vzdelávanie tohto žiaka, potom sa v bodoch programu, ktoré nevie plniť, vytvorí príloha IVP. Poradenské zariadenie, ktoré má žiaka v starostlivosti, koordinuje jeho vzdelávanie v obidvoch školách.

Špeciálne školy, špeciálne triedy

 1. Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo žiaka, alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb, riaditeľ špeciálnej školy navrhne vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá jeho výchovno-vzdelávacím potrebám. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje.
 2. Pri zmene vzdelávacieho variantu žiaka špeciálnej základnej školy sa rozhodnutie o preradení do iného variantu nevydáva. Zmenu variantu uskutočniť k začiatku školského roka, prípadne polroka, po kompletnom diagnostickom vyšetrení CŠPP a návrhu školy po prerokovaní so zákonným zástupcom bez vyžadovania jeho súhlasu.

4. Osobné údaje a informovaný súhlas

 1. Pri zverejňovaní osobných údajov alebo fotografií žiakov a učiteľov (aj na školských nástenkách) sa riadiť príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pri zverejňovaní mena a priezviska spolu s iným údajom, ako je dátum narodenia, trieda, príslušnosť ku škole a pod., je potrebné na začiatku roka dať zákonným zástupcom podpísať súhlas so zverejňovaním osobných údajov ich detí (zákon stanovuje túto podmienku pre deti mladšie ako 16 rokov; deti staršie ako 16 rokov môžu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi podpísať osobne). V súhlase musí byť presne vyšpecifikované, kto dáva súhlas, komu ho dáva, na aký účel a doba platnosti súhlasu (zvyčajne na aktuálny školský rok). Ak sa daný súhlas viaže na viac účelov, je potrebné každý účel mať zvlášť definovaný. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť aj zverejňovaniu fotodokumentácie z rôznych akcií organizovaných školou. V každom súhlase musí byť uvedené aj poučenie, že daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 2. Školy sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií, aj tých, ktoré súvisia s ohrozením zdravia a života detí, zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.

5. Platné koncepcie a stratégie

 1. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 – 2027.
 2. Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.
 3. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
 4. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.
 5. Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020.
 6. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.
 7. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.
 8. Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020.
 9. Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020.
 10. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023.
 11. Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020.
 12. Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020.
 13. Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským na roky 2018 – 2020 ( s plánovaným predĺžením do 2021).
 14. Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025.
 15. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.
 16. Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – v štúdii PISA.
 17. Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.
 18. Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania.
 19. Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.
 20. Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.
 21. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.
 22. Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore.

6. Bezpečnosť a práva detí

6.1. Práva detí

Odporúčané priority vychádzajú najmä z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím:

 1. Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom záujme dieťaťa“.
 2. Zapracovať do školského poriadku explicitnú garanciu zabraňujúcu postihu dieťaťa a žiaka, jeho zvýhodnenia alebo sankcionovania z dôvodu uplatnenia si svojich práv.
 3. Zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše.
 4. Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce.
 5. Na verejne dostupnom mieste, webovej stránke školy uverejniť odkazy na linky pomoci, napríklad:
  1. Linka detskej dôvery www.linkadeti.sk/domov,
  2. linka dôvery Nezábudka www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,
  3. internetové linky dôvery ipcko.sk, www.stalosato.sk, nenormalne.sk,
  4. linka detskej istoty www.ldi.sk,
  5. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke prevenciakriminality.sk.
  6. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením dobralinka.sk.

Zdroje informácií a podporné materiály:

 1. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie,
 2. vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia,
 3. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky.

6.2.Bezpečnosť a prevencia

Odporúčané priority:

 1. Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu. Informovať bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu.
 2. Vypracovať vlastné programy prevencie šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach www.minedu.sk/data/att/16073.pdf.
 3. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u pedagogických a odborných zamestnancov ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou.
 4. V súlade so smernicou č. 36/2018 vyhotovovať zápis o riešení šikanovania (bude sa realizovať zber údajov v tejto oblasti).
 5. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. Vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy. Riaditeľ školy sa môže v prípade potreby preverenia informácií obrátiť na cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt. Odporúčame využívať ponuku preventívnych aktivít ponúkaných CPPPaP a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne.
 6. Poskytnúť rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami násilia, prejavujú samovražedné sklony (či už v škole alebo doma), príp. majú iný problém, kontakt na regionálne CPPPaP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov a ich rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy.
 7. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane.
 8. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Odporúčania a nástroje na monitorovanie problémových situácií v triede a škole sú na www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia.
 2. Oddelenia prevencie Policajného zboru, krajských koordinátorov prevencie (ďalej len „preventisti“), www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-prevencie-kriminality.
 3. Obchodovanie s ľuďmi: bezpre.mpc-edu.sk, statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety, www.obchodsludmi.sk, www.novodobiotroci.sk, www.prevenciakriminality.sk.
 4. Všetci to robia!, K prevencii v škole a DVD „Alkohol skrytý nepriateľ“ – metodicko-preventívne publikácie v tlačenej i elektronickej podobe www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-k-prevencii-skole.html.
 5. Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov –www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-k-tvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html.
 6. „Škola bez nenávisti“ - prevencia šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na ZŠ a SŠ. Školám, ktoré splnia určené podmienky, bude udelený certifikát kvality „Škola bez nenávisti“: www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej.
 7. o bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať napríklad tieto webové sídla: zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk.
 8. Text Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, o nových výzvach v prevencii nežiaduceho, rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania, ako na ne reagovať. www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf.
 9. CVTI SR vydáva časopis Prevencia zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276.
 10. Záverečné správy z výskumov v oblasti prevencie sú zverejnené na www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278.
 11. Informácie a odporúčania z výskumu CVTI SR „Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl“ www.minedu.sk/data/att/16075.pdf.

6.3. Zdravý životný štýl

Odporúčané priority:

 1. Taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách. Navrhované opatrenia prediskutovať so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov školy.
 2. Prevenciu drogových závislostí, prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP.
 3. Zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia.
 4. Podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo udržateľného správania.

Informačné a metodické zdroje:

 1. rozsiahla medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte. hbscslovakia.com.
 2. bezpre.mpc-edu.sk.
 3. Združenie informačných a poradenských centier mladých icm.sk/index.php/zipcem.
 4. kampaň Červené stužky na www.cervenestuzky.sk.

7. Inkluzívne vzdelávanie

7.1. Vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia

Odporúčané priority:

 1. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.
 2. Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy zložené z pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Implementovať princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu, vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu.
 3. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov.
 4. Podporovať toleranciu a rozširovať povedomie žiakov o žiakoch so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú integrovaní v bežných triedach ZŠ (ide nielen o žiakov s „viditeľným“ znevýhodnením, avšak aj o žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti a pod.), ktorí sa často stávajú obeťami nevhodných a nenávistných prejavov zo strany spolužiakov, príp. sú vyčleňovaní z kolektívu.
 5. Eliminovať nežiaduce javy, akými je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením), iných detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí a žiakov. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.
 6. Pri odstraňovaní segregácie a zvyšovaní školskej úspešnosti znevýhodnených skupín spolupracovať s MPC (ROCEPO), VÚDPaP, ktoré poskytujú odborno-metodickú pomoc. V prípade potreby sa odporúča vypracovať desegregačný plán.
 7. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, najmä:
  1. aktívne podporovať účasť detí zo SZP na predprimárnom vzdelávaní vo veku 4 až 6 rokov,
  2. podporovať MŠ pri zavádzaní programov orientovaných na zlepšenie spolupráce so zákonnými zástupcami rómskych detí a pri zapájaní asistentov učiteľa v MŠ,
  3. dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do ŠZŠ, podporovať používanie rómskeho jazyka v predprimárnom vzdelávaní a primárnom vzdelávaní,
  4. využívať materinský jazyk rómskych detí zo SZP ako podporný jazyk v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
 8. Využívať spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zapojiť školy do programu Vnímavá škola zameraného na zisťovanie miery vnímavosti a citlivosti školy pedagógov a bežných žiakov k žiakom zo zraniteľných skupín a národnostných menšín.
 9. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania s rôznymi zameraniami.

Odporúčané informačné a metodické zdroje:

 1. ROCEPO mpc-edu.sk/rocepo.
 2. Vnímavá škola eduma.sk/prihlaste-svoju-skolu-do-programu-vnimava-skola.
 3. Online živá knižnica www.onlinezivakniznica.sk.
 4. Stories that move www.storiesthatmove.org/sk/domov.
 5. Škola inkluzionistov www.ktochyba.sk/skolainkluzionistov.

7.2. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Odporúčané priority:

 1. Pre žiakov, ktorí nedokážu bez pomoci prekonať bariéry vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia, sa odporúča v súlade s právnymi predpismi zabezpečiť napr. asistenta učiteľa (najmä na pomoc súvisiacu výhradne s priamym vyučovacím procesom), pomocného vychovávateľa (napr. na pomoc pri osobnej hygiene, samoobslužných prácach) a vytvoriť personálnu podporu prostredníctvom pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 2. Žiakovi s povoleným individuálnym vzdelávaním z dôvodu, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, zabezpečiť vzdelávanie v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám a možnostiam žiaka. Odporúča sa počet hodín týždenne stanoviť tak, aby boli v čo najväčšej miere naplnené vzdelávacie štandardy príslušného vzdelávacieho programu a vzdelávanie žiaka zabezpečovať pedagogickým zamestnancom v domácom prostredí žiaka; v závislosti od zdravotného stavu žiaka a po dohode so zákonným zástupcom je možné kombinovať ho aj s nepravidelnou účasťou žiaka na vzdelávaní v škole.
 3. Pedagogické postupy a prístup ku každému žiakovi s pervazívnymi vývinovými poruchami (Aspergerov syndróm, detský autizmus a ďalšie), ktorých stav výrazne ovplyvňujú a zhoršujú rôzne, aj nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osôb (pedagogických zamestnancov, spolužiakov a i.), je nevyhnutné konzultovať s CŠPP, ktoré má žiaka vo svojej evidencii a dôsledne dodržiavať odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga.
 4. Odporúča sa zapájať zákonných zástupcov všetkých detí do komunitných aktivít školy podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní detí a žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým nadaním sú zverejnené na www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim.
 2. Štruktúra správy z diagnostického vyšetrenia je zverejnená na www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/integracia-ziaka-so-svvp/preview-file/sprava_z_diagnostickeho_vysetrenia_dietata-1530.pdf.
 3. Elektronická službu RoboBraille pre nevidiacich, slabozrakých, ľudí s dyslexiou (robobraille.org)

7.3. Národnostné menšiny

Odporúčané priority:

 1. Podporovať vzdelávanie žiakov z rómskych komunít:
  1. Informovať zákonných zástupcov žiakov z rómskych komunít o možnosti vyučovania rómskeho jazyka a literatúry. V prípade záujmu zákonných zástupcov zabezpečiť vzdelávanie v rómskom jazyku.
  2. Motivovať žiakov z rómskej komunity k vzdelávaniu mimoškolskými aktivitami a hľadať možnosti financovania týchto aktivít cez rôzne grantové schémy.
  3. Zviditeľňovať talentovaných žiakov z rómskych komunít a zapájať ich do rôznych súťaží.

7.4. Cudzinci

Odporúčané priority:

 1. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Úrad vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR) poskytol SR metodické materiály a videá zamerané na utečencov, azyl a migráciu pre učiteľov pre žiakov vo veku 6 – 9 rokov, 9 – 12 rokov, 12 – 15 rokov a 15 – 18 rokov: www.minedu.sk/ucebne-materialy-pre-ucitelov-a-ziakov-od-unhcr-learning-materials-for-teachers-and-learners-from-the-unhcr, www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html.

7.5. Ľudské práva

Odporúčané priority vychádzajú predovšetkým z dokumentu Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv:

 1. uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a vyhodnocovania,
 2. implementovať do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s demokratickým občianstvom a ľudskými právami,
 3. výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
 4. vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov, mimovládnych organizácií a miestnej komunity,
 5. zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 6. podporovať odborných zamestnancov na vzdelávaní so zameraním na demokratické občianstvo a ľudské práva v záujme dosahovania multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
 7. vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť deťom a žiakom porozumieť iným kultúram),
 8. vytvárať žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu situácie na trénovanie nadobudnutých poznatkov o demokratickom občianstve, ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobode počas celého ich štúdia.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Výsledky dlhodobého celoslovenského monitoringu vzdelávania a dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí: www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278).
 2. Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia ľudských práv. www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava.
 3. IUVENTA organizuje aj pre pedagógov workshopy zamerané na využívanie metodických príručiek Rady Európy v oblasti ľudských práv: KOMPAS (pre žiakov od 14 r.), KOMPASITO (pre žiakov od 6 do 13 r.), a BOOKMARKS.
 4. Pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ a žiakov SŠ organizuje IUVENTA projekt pod názvom ŽIVÁ KNIŽNICA na búranie predsudkov a stereotypov. IUVENTA poskytuje pedagógom aj vzdelávanie o tejto metóde. Okrem toho vydala novú publikáciu, ktorá s metódou Živej knižnice súvisí: Storytelling v práci s mládežou.
 5. Informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy, komunite, regióne získate na icm.sk.
 6. Projekt Štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi strukturovanydialog.sk.
 7. Projekt Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus? – prevencia radikalizácie mládeže na podklade študijnej cesty na Balkán a putovnej výstavy k téme vojen v bývalej Juhoslávii: cep.sk/kam-vedie-nacionalizmus-a-extremizmus.
 8. Metodická príručku pre vyučovanie ľudských práv v odbornom vzdelávaní a príprave (pre humanitne orientované odbory SOŠ).
 9. Materiály súvisiace s možnosťami využitia múzea holokaustu v Seredi: www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/metodicke-odporucania-spu-k-vyucbe-temy-holokaust.html; www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/nova-web-stranka-3.html, virtuálna prehliadka: muzeum.new.prevenciakriminality.sk).

8. Voľba kariéry a celoživotné vzdelávanie

8.1. Výchovné a kariérové poradenstvo, prijímanie na stredné školy

Odporúčané priority:

 1. Vypracovať strategický plán kariérového poradenstva a zabezpečovať jeho realizáciu permanentne a cielene už od ročníkov primárneho vzdelávania.
 2. Vytvoriť účinný informačný a podporný systém smerom k zákonným zástupcom a žiakom pri voľbe ich ďalšieho štúdia, systematicky koordinovať spoluprácu výchovných, kariérových poradcov, triednych učiteľov, zákonných zástupcov a ostatných relevantných osôb.
 3. Identifikovať špecifiká kariérového vývinu žiakov z ohrozených skupín pri ich rozhodovaní o ich ďalšom štúdiu, využívať všeobecne prístupné nástroje, metodiky, testy a spoluprácu s inými odborníkmi.
 4. Spolupracovať so SŠ poskytujúcimi duálne vzdelávanie, zamestnávateľmi a ÚPSVaR s cieľom vzbudiť záujem žiakov o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce. Rešpektovať individuálne záujmy a danosti jednotlivých žiakov.
 5. Na SOŠ vytvárať ŠkVP pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľom, s ktorým majú uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Informácie súvisiace so vstupom SOŠ do systému duálneho vzdelávania sú na webových sídlach stavovských a profesijných organizácií s vecnou príslušnosťou k odborom vzdelávania, a na www.dualnysystem.sk.
 6. Podporovať zvyšovanie odborných kompetencií výchovného poradcu, kariérového poradcu a školského poradcu a ich vzájomnú spoluprácu a koordináciu.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Informácie, ktoré môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy mapaskol.iedu.sk.
 2. Informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl nájdete na www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach. Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267.
 3. Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na webstránke www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267.
 4. Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.
 5. ŠVS poskytujú spracované informácie z prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ: svs.edu.sk.
 6. Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené na minedu.sk.
 7. Zoznam študijných odborov a učebných odborov SŠ, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2020/2021 a ktorých experimentálne overovanie bude ukončené dňa 31. augusta 2020 je zverejnený na webstránke ministerstva www.minedu.sk/vyhodnotenie-experimentalneho-overovania-odborov-vzdelavania-v-strednych-odbornych-skolach-v-slovenskej-republike-v-skolskom-roku-20182019-10-januara-2020.
 8. Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a aktuálny Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce platné pre prvé ročníky v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020.
 9. Nová právna úprava o kariérovom poradenstve (platná od 1.9.2019) www.minedu.sk/zmeny-v-karierovom-poradenstve-v-systeme-regionalneho-skolstva-od-192019.
 10. Vzdelávanie kariérových poradcov v rámci projektu Národného projektu VÚDPaP „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce” vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-a-poradenstve-v-skolach.
 11. Informácie, ktoré môžu pomôcť pri podpore zvyšovania odborných kompetencií kariérového poradcu a rozvoji služieb celoživotného poradenstva: euroguidance.sk.
 12. Vzdelávacie aktivity, ktoré realizuje IUVENTA: iuventa.sk a www.pracasmladezou.sk/index.php/calendar.
 13. Nástrojom zefektívnenia kariérového poradenstva je aj výstup národného projektu VÚDPaP komposyt.sk.

8.2. Celoživotné vzdelávanie

Odporúčané priority:

 1. Využívať nový portál Europass, ktorý bude mať rozšírenejšie funkcie v snahe čo najlepšie podporovať jednotlivcov pri budovaní svojho profesijného portfólia a prezentácii zručností získaných počas života. Viac informácií bude dostupných na europass.sk.
 2. Sledovať a zapojiť sa do Národného projektu „Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike“. Cieľom projektu je komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a pilotné overovanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Jedným z výstupov projektu je vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií, registrov autorizovaných osôb a národných garantov, ktorí budú nevyhnutnou súčasťou samotného overovania. Bližšie informácie o projekte sú dostupné na stránke: siov.sk/narodny-projekt-system-overovania-kvalifikacii, kde budú postupne uverejňované bližšie informácie o postupe realizácií jednotlivých aktivít projektu.

Plán špecifických činností CPPPaP

na školský rok 2020/2021

ŠPECIFIKÁCIA ÚLOH

CPPPaP v Banskej Bystrici má v súčasnosti v pôsobnosti predškolské zariadenia, základné školstvo, stredné a vysoké školy v okrese Banská Bystrica.

Z hľadiska riešenej problematiky bude CPPPaP vstupovať v tomto školskom roku do týchto typických okruhov situácií a problémov:

 • vývinové problémy detí predškolského veku
 • školská zrelosť
 • výkonové zlyhania žiakov v ZŠ a SŠ v okrese Banská Bystrica, problémy výchovné, narušenie študijnej motivácie, nedodržanie psychohygienických zásad štúdia, adaptačné problémy pri prestupe zo ZŠ do SŠ, otázky prestupu žiakov do inej školy
 • identifikácia nadania, špecifické problémy nadaných detí
 • začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: psychologická diagnostika a špeciálno-pedagogická diagnostika, pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • osobnostné ťažkosti ako tréma, neschopnosť sústrediť sa, vyčerpanosť, ťažkosti v sociálnom kontakte, emočné problémy
 • rozvoj osobnosti a duševný rast, sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, hľadanie identity, vyjasňovanie osobných perspektív
 • problémy rovesníckych vzťahov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, kariérové plánovanie, reorientácia
 • konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, najmä také konflikty, kde sa jedná o vylúčenie žiaka zo školy
 • prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu, extrémizmu a diskriminácie
 • šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, týrané a zneužívané deti
 • primárna prevencia sociálno - patologického správania a drogových závislostí

Môžu sa vyskytnúť aj iné, menej typické až jedinečné situácie, v ktorých práve riešenie psychologickej problematiky môže napomôcť riešeniu celého okruhu problémov.

SEPTEMBER

 • spracovanie a vyhodnotenie činnosti za školský rok 2018/2019 formou písomných správ za každé oddelenie a súhrnne za celé Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • štatistické vyhodnotenie činnosti podľa programu EvuPP za školský rok 2019/2020
 • pridelenie škôl a školských zariadení odborným zamestnancom
 • zaslanie dotazníka pre výchovného poradcu a dotazníka pre koordinátora prevencie do základných a stredných škôl
 • nadväzovanie kontaktov s výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie v základných a stredných školách v okrese Banská Bystrica
 • stanovenie konzultačných dní v školách, v ktorých je to možné (trvalá úloha)
 • individuálne psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (trvalá úloha)
 • individuálna diagnostika podľa požiadaviek škôl (trvalá úloha)
 • riešenie profesijnej orientácie so žiakmi 4. ročníkov stredných škôl (individuálne aj hromadné vyšetrenia, následne konzultácie)
 • účasť na poradách CPPPaP a externých odborných akciách (trvalá úloha)
 • depistáže v triedach podľa aktuálnych požiadaviek zo škôl (psychológ + sociálny pedagóg – trvalá úloha)
 • interný odborný seminár

OKTÓBER

 • besedy, workshopy so žiakmi a študentmi
 • depistáže podľa požiadaviek škôl, podľa akútnosti problémov (trvalá úloha)
 • postupné spracovanie dotazníkov od výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo základných a stredných škôl v okrese, ktoré nám boli zaslané formou návratiek
 • metodická pomoc CPPPaP v kraji podľa potreby a záujmu (trvalá úloha)
 • pomoc a spolupráca pri riešení problémov resp. prípadov, s ktorými sa na nás obracajú inštitúcie ako napr. odbory sociálnych vecí, charita, polícia, súdy, lekári a iní (trvalá úloha)
 • pokračovanie v nadväzovaní kontaktov osobnými návštevami v školách
 • informovanie študentov prvých ročníkov SŠ o službách poskytovaných našim centrom
 • nadviazať kontakt s MŠ
 • príprava rovesníckych skupín a klubov, podľa aktuálnych potrieb v školách
 • príprava a začiatok predškolskej psychostimulačnej skupiny pre deti a rodičov detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • príprava programu na pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika zameraná na identifikáciu vývinových porúch učenia (trvalá úloha)
 • podieľanie sa na tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov u klientov so ŠVVP (trvalá úloha)
 • interný supervízny seminár

NOVEMBER

 • získavanie informácii o študijných odboroch na vysokých školách v akademickom roku 2019/2020 na rôznych internetových stránkach
 • porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Banská Bystrica
 • pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v okrese Banská Bystrica
 • práca so študentmi v maturitných ročníkoch, priblíženie vysokoškolského štúdia, informácie o sieti vysokých škôl na Slovensku
 • pokračovanie vo vedení skupinových a klubových aktivít so žiakmi a študentmi
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • realizácia individuálnych psychologických vyšetrení a vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu žiakov končiacich ZŠ
 • špeciálno – pedagogická diagnostika a reedukácia klientov so ŠVVP
 • spolupráca s inštitúciami pracujúcimi v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
 • spolupráca s inštitúciami poskytujúcimi starostlivosť deťom a rodine
 • interný odborný seminár

DECEMBER

 • individuálne vyšetrenia klientov podľa požiadaviek škôl a iných inštitúcii, podľa potreby aj dlhodobé vedenie klientov (trvalá úloha)
 • individuálne vyšetrovanie detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom stanoviť adekvátny reedukačný program (trvalá úloha)
 • metodické návštevy v ZŠ a SŠ, spolupráca s učiteľmi pri uplatňovaní odporúčaní u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podľa požiadaviek vyšetrenia profesijnej orientácie žiakov základných a stredných škôl
 • pokračovanie vo vedení peer skupín, zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov
 • pokračovanie predškolskej psychostimulačnej skupiny
 • podľa požiadaviek škôl zúčastňovanie sa na pedagogických radách
 • pokračovanie v besedách na témy podľa požiadaviek škôl, najčastejšie požadované témy: aktivity rozvíjajúce toleranciu, prevencia kriminality a iných sociálno–patologických javov, priateľské vzťahy, šikanovanie a pod.
 • interný supervízny seminár

JANUÁR

 • riešenie individuálnych prípadov školského zlyhávania žiakov vzhľadom na polročnú klasifikáciu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • ukončenie predškolskej psychostimulačnej skupiny záverečnými konzultáciami s rodičmi detí
 • depistáž školskej spôsobilosti detí predprimárneho vzdelávania v MŠ v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • sumarizovanie požiadaviek na realizovanie psychologických vyšetrení v rámci prijímacích skúšok – do bilingválnych a športových gymnázií a do konzervatória
 • plnenie požiadaviek na rediagnostiku klientov s vývinovými poruchami učenia, psychologická aj špeciálno–pedagogická diagnostika
 • pokračovanie vo všetkých skupinových aktivitách so študentmi stredných škôl
 • realizovanie besied pre žiakov a študentov, prípadne pedagógov podľa požiadaviek z jednotlivých škôl
 • pokračovanie v návštevách na všetkých školách, ktoré máme v pôsobnosti
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách podľa priestorových možností
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • kontaktovanie vysokoškolských učiteľov pri prezentácii menej atraktívnych vysokoškolských študijných odborov na poradách usporiadaných našou poradňou pre výchovných poradcov stredných škôl
 • interný odborný seminár

FEBRUÁR

 • pokračovanie v realizovaní požiadaviek na individuálne vyšetrenia
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • depistáž školskej spôsobilosti detí predprimárneho vzdelávania v MŠ v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • realizácia skupinových vyšetrení profesijnej orientácie študentov 3. ročníkov stredných škôl
 • realizovanie individuálnych psychologických vyšetrení zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov a študentov zo základných a stredných škôl
 • príprava batérie testov a pokynov pre možnosť začať realizovať psychologické vyšetrenie v rámci prijímacích pohovorov do bilingválnych a športových tried v stredných školách a v konzervatóriu
 • pokračovanie vo všetkých rozbehnutých skupinových aktivitách, v klubovej práci
 • realizovanie prípadných požiadaviek na depistáže pri riešení závažnejších problémov, ak je potrebné realizovať aj skupinovú prácu s týmito žiakmi a študentmi
 • realizovanie stretnutí so študentmi v rámci konzultačných dní v školách, ak majú vhodné priestory na individuálne konzultácie aspoň raz do mesiaca
 • interný odborný seminár

MAREC

 • participácia na prijímacích skúškach, realizovanie psychologických vyšetrení uchádzačov o štúdium v bilingválnych gymnáziách, v športovom gymnáziu, v konzervatóriu
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • depistáž školskej spôsobilosti detí predprimárneho vzdelávania v MŠ v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • vyhodnotenie psychologických testov, ktoré boli použité v rámci prijímacích skúšok, zadávanie číselných údajov pre spracovanie výsledkov z psychologických vyšetrení v rámci prijímacieho konania v školách
 • príprava programu pre porady výchovných poradcov a koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v okrese Banská Bystrica, pozvanie odborníkov z inštitúcii, s ktorými spolupracujeme napr. (odborní pracovníci VÚDPaP, kurátori, sociálni pracovníci, polícia, lekári a pod.)
 • príprava programu na pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP
 • psychologické vyšetrenie u študentov a 3. roč. zamerané na výber voliteľných predmetov
 • pokračovanie v programoch skupín, zameraných na prevenciu sociálno – patologických javov
 • realizovanie psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú reorientáciu u žiakov z 8-ročných gymnázií, ktorí sú v kvarte a chcú prestúpiť na iné stredné školy
 • poskytovanie individuálnych konzultácii študentom, ktorí boli skupinovo vyšetrení z hľadiska profesijnej orientácie
 • uskutočnenie besied, workshopov na témy xenofóbia, rasizmus, diskriminácia a na aktuálne témy, ktoré od nás požadujú študenti a učitelia stredných škôl
 • interný supervízny seminár

APRÍL

 • realizácia dodatočných prijímacích skúšok formou psychologických vyšetrení uchádzačov do bilingválnych gymnázií, konzervatória, prípadne dodatočné prijímacie skúšky pre tých, ktorí sa nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť
 • porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Banská Bystrica
 • pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami škôl v okrese Banská Bystrica
 • individuálne a skupinové vyšetrenia zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti detí
 • individuálne vyšetrovanie klientov podľa požiadaviek zo škôl
 • profesijná orientácia pre študentov hlavne z tretích ročníkov, následne konzultovanie výsledkov z týchto vyšetrení
 • odborné stáže vysokoškolských študentov - odbor psychológia, sociálna práca
 • pokračovanie vo vedení rovesníckych skupín a klubových činnosti
 • besedy so študentmi zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov
 • interný odborný seminár

MÁJ

 • požiadavky na individuálne psychologické vyšetrenie žiakov a študentov s problémami výchovno-vzdelávacieho charakteru vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka
 • riešenie problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine formou individuálnych vedení a poradenstva rodičom klientov
 • pokračovanie v konzultačných dňoch v školách
 • pokračovanie v psychologických vyšetreniach zameraných na profesijnú orientáciu u žiakov 3-tích ročníkov gymnázia a SŠ
 • oboznámenie študentov s výsledkami psychologického vyšetrenia v rámci profesijnej orientácie formou individuálnych konzultácií
 • záverečné stretnutia so študentmi, ktorí navštevujú skupiny alebo kluby
 • interný supervízny seminár

JÚN

 • diagnostika, poradenstvo, reedukácia, terapia
 • skupinové vyšetrenia zamerané na profesijnú orientáciu žiakov 8. ročníkov ZŠ (podľa požiadaviek jednotlivých škôl)
 • uzatváranie individuálnych prípadov
 • ukončenie dlhodobých vedení klientov a ich rodičov
 • ukončenie klubových činnosti so študentmi
 • ukončenie depistáže, prieskumov
 • zhodnotenie činnosti za celý školský rok - štatistické spracovanie podľa EvuPP

JÚL, AUGUST

 • poskytovanie odborných služieb podľa potrieb a požiadaviek verejnosti počas školských prázdnin, presný rozpis služieb (vždy je prítomný psychológ resp. pedagóg)
 • hodnotenie zamestnancov za školský rok 2019/2020
 • príprava podkladov pre záverečné správy o činnosti jednotlivých oddelení a súhrnnú správu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • tvorba plánu činnosti zariadenia a plánu špecifických úloh pre školský rok 2020/2021

Z HĽADISKA FORIEM PRÁCE pôjde najčastejšie o nasledujúce formy:

 • psychodiagnostika, pedagogická diagnostika a diagnostika sociálnych vzťahov
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • psychokorektívne a reedukačné postupy
 • psychoterapeutické postupy (napr. behaviorálna, dynamická, systemická, rodinná terapia)
 • spracúvanie odborných vyjadrení k zaradeniu detí do rôznych typov škôl a zariadení, na účely odvolacieho konania atď.
 • výberové konania (napr. testy v rámci prijímacích pohovorov)
 • projekty prevencie (napr. skupiny rovesníkov - peer groups, kluby)
 • prieskumná a depistážna činnosť (napr. mapovanie problematiky subkultúr mládeže, postojov, výskytu šikanovania, vydierania apod.)
 • metodická a školiaca činnosť (najmä smerom k výchovným poradcom, koordinátorom prevencie)
 • informačná činnosť (napr. informácie o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách)
 • zisťovanie situácie v celých triedach pri výskyte problémov (vzťahy učiteľ - žiak a pod.)
 • riešenie problémov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ a SŠ - spolupráca so zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva pri ich integrácii

Klientom (t.j. užívateľom poradenských služieb) CPPPaP môžu byť:

 • najmä deti predškolského veku, žiaci ZŠ a stredných škôl, študenti vysokých škôl a pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení ako aj všetky osoby podieľajúce sa na riešení vzniknutého problému (napr. súrodenci, rodičia)
 • okrem toho klientom CPPPaP sa môže stať každá osoba, ktorá požiada o pomoc

Spôsoby kontaktu s CPPPaP:

 1. Najjednoduchší postup je požiadať o kontakt s CPPPaP osobne, prípadne cez výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie.
 2. Telefonické číslo CPPPaP je 048/4134751 alebo 048/4134752 - ústredňa
 3. Elektronicky na stránke zariadenia www.cpppap.svsbb.sk/files/kontakt.html
 4. Písomný kontakt na adresu:
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Mládežnícka 34
  974 04 Banská Bystrica

Internetová stránka poradne je: http://www.cpppap.svsbb.sk, kde nájdete aj Plán činnosti CPPPaP na školský rok 2020/2021 a iné užitočné informácie a materiály.


Odborné služby sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe ústne alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci klienta a odborného zamestnanca CPPPaP. Dodržuje sa pri tom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov a osobných údajov klienta.

Služby CPPPaP sú poskytované zdarma.

V Banskej Bystrici 28.08.2020,
PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP