Profil verejného obstarávateľa

Obsah

  1. Nadlimitné zákazky
  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky >
    ( § 9 ods. 9 zákona o VO)
    1. Zadávanie zákaziek
    2. Súhrnné správy
  4. Oznamy a informácie

Verejný obstarávateľ: CPPPaP Banská Bystrica
Sídlo: Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ

CPPPaP je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.