Novinky na stránke

Ochrana osobných údajov

Informácie

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ÚVOD

Zriaďovateľom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej Centrum) v Banskej Bystrici je Okresný úrad Banská Bystrica. Centrum poskytuje v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti (okres Banská Bystrica).
Centrum vykonáva diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne a rehabilitačné činnosti. Všetky činnosti v CPPPaP sú poskytované zdarma.

Prioritné činnosti CPPPaP sa odvíjajú od legislatívy a pedagogicko-organizačných pokynov pre dané školské roky.
Vo všeobecnosti však môžeme činnosť CPPPaP zosumarizovať do týchto bodov:

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí. Významnú skupinu tvoria deti neabsolvujúce predškolskú prípravu a deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Špecifický zreteľ sa kladie na rediagnostiku detí v nultých ročníkoch a na deti svojvoľne nezaškolené rodičmi.
 • Adaptačné problémy detí v materskej škole a pri vstupe do základnej školy.
 • Pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi.
 • Výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizuje sa diagnostika a reedukácia špecifických vývinových porúch učenia, CPPPaP participuje pri integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v základných a stredných školách.
 • Kariérové poradenstvo, skupinový program na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania.
 • Diagnostika porúch správania a individuálna i skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní.
 • Identifikácia nadania, pomoc pri riešení špecifických problémov nadaných detí, talentovaných žiakov.
 • Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
 • Prevencia sociálnopatologických javov – univerzálna aj selektívna. Práca s triednymi kolektívmi.
 • Realizácia peer-programov.
 • Metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom v materských, základných aj stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom. Má formu pravidelných periodických stretnutí, prípadne inú podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.
 • Poradenstvo rodičom detí.
 • Spolupráca s vysokými školami a ich študentmi, výchova odborníkov pre prax. Poskytujeme tiež možnosť absolvovať individuálnu alebo skupinovú prax v zariadení.

CPPPaP Banská Bystrica je v zmysle § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poverené metodickým metodickým usmerňovaním poradenských zariadení (ostatných CPPPaP) v banskobystrickom kraji. Okrem uvedených aktivít preto realizujeme aj metodicko-supervízne stretnutia odborných zamestnancov CPPPaP, ktorých cieľom je výmena praktických odborných skúseností hlavne na poli psychológie, špeciálnej a sociálnej pedagogiky.