Novinky na stránke

Ochrana osobných údajov

 • Nakoľko samotný zákon o ochrane osobných údajov je nový zákon. Na externom odkaze www.osobnyudaj.sk/informovanie/00164321 budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

Informácie

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

AKTUÁLNY OZNAM

Vážení klienti a návštevníci nášho zariadenia,

Na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 oznamujeme, že sa s účinnosťou od 8. februára 2021 obnovuje prevádzka nášho zariadenie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. Uvedené platí za prísneho dodržiavania protipandemických opatrení, COVID-automatu a aktuálnych nariadení vlády, hlavného hygienika SR alebo RÚVZ v Banskej Bystrici.

Kontaktovať nás môžete telefonicky (048/4134 751, 4134 752) v čase 7:30 hod. až 15:30 hod. alebo mailom (mailové adresy konkrétnych odborných zamestnancov sú uvedené v záložke kontakty) prípadne na podatelna@cpppapbb.sk alebo cez ďalšie kontakty a formuláre – elektronická požiadavka o vyšetrenie uvedené na našej webovej stránke.

V prípade potreby konzultácie poskytujeme online (Skype, Microsoft Teams, Zoom).

Za porozumenie ďakujeme.

PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP


INFORMÁCIE K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Ďalšie informácie a rady k zvládnutiu súčasnej situácie v čase pandémie nájdete na www.vudpap.sk
ZELENÁ LINKA VÚDPaP: 0800 864 833 (pracovné dni od 9:00-18:00)


Informácie k zmenám v organizácii školského roka nájdete v rozhodnutí ministra školstva zo dňa 04.01.2021 tu:
Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021 a Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021


Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete tu:
Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19


Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

   0961 699 555
   048/4306 555


Dobrý deň, vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

posielam na vedomie aktualizovaný harmonogram návratu do škôl . Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie môže dôjsť k zmene termínu nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.
Z priložených materiálov vyplýva, že testovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov špeciálnych škôl nebude pre návrat do škôl potrebné.
Testovanie zamestnancov a zákonných zástupcov je len odporúčané.
Harmonogram návratu do škôl 2021, 431 KB
Návrat do škôl 2021 (manuál aktualizovaný k 5. 1. 2021), 1 MB

S pozdravom
Ing. Mária Kolárska
poverená vedením odboru | odbor školstva | Okresný úrad Banská Bystrica


ÚVOD

Zriaďovateľom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej Centrum) v Banskej Bystrici je Okresný úrad Banská Bystrica. Centrum poskytuje v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti (okres Banská Bystrica).
Centrum vykonáva diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne a rehabilitačné činnosti. Všetky činnosti v CPPPaP sú poskytované zdarma.

Prioritné činnosti CPPPaP sa odvíjajú od legislatívy a pedagogicko-organizačných pokynov pre dané školské roky.
Vo všeobecnosti však môžeme činnosť CPPPaP zosumarizovať do týchto bodov:

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí. Významnú skupinu tvoria deti neabsolvujúce predškolskú prípravu a deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Špecifický zreteľ sa kladie na rediagnostiku detí v nultých ročníkoch a na deti svojvoľne nezaškolené rodičmi.
 • Adaptačné problémy detí v materskej škole a pri vstupe do základnej školy.
 • Pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi.
 • Výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizuje sa diagnostika a reedukácia špecifických vývinových porúch učenia, CPPPaP participuje pri integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v základných a stredných školách.
 • Kariérové poradenstvo, skupinový program na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania.
 • Diagnostika porúch správania a individuálna i skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní.
 • Identifikácia nadania, pomoc pri riešení špecifických problémov nadaných detí, talentovaných žiakov.
 • Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
 • Prevencia sociálnopatologických javov – univerzálna aj selektívna. Práca s triednymi kolektívmi.
 • Realizácia peer-programov.
 • Metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom v materských, základných aj stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom. Má formu pravidelných periodických stretnutí, prípadne inú podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.
 • Poradenstvo rodičom detí.
 • Spolupráca s vysokými školami a ich študentmi, výchova odborníkov pre prax. Poskytujeme tiež možnosť absolvovať individuálnu alebo skupinovú prax v zariadení.

CPPPaP Banská Bystrica je v zmysle § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poverené metodickým metodickým usmerňovaním poradenských zariadení (ostatných CPPPaP) v banskobystrickom kraji. Okrem uvedených aktivít preto realizujeme aj metodicko-supervízne stretnutia odborných zamestnancov CPPPaP, ktorých cieľom je výmena praktických odborných skúseností hlavne na poli psychológie, špeciálnej a sociálnej pedagogiky.