1. Projekt – Národný projekt

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Európska únia. Európsky sociálny fond. Komplexný poradenský systém VÚDPaP Operačný program vzdelávanie VÚDPaP

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.