Informácie

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt

Objednávanie klientov
 1. Telefonicky: 048/4134751, 4134752
  Mgr. Piliarová – deti MŠ, ZŠ
  Mgr. Slabeciusová – žiaci SŠ, študenti VŠ

 2. Osobne – Mládežnícka 34, B. Bystrica

 3. E-mailom:
  Prihláška na vyšetrenie - (do 3r., deti MŠ, žiaci ZŠ)
  Prihláška na vyšetrenie - (žiaci SŠ, študenti VŠ)
Podateľňa podatelna@cpppapbb.sk
Riaditeľ
(zástupca riaditeľa)
riaditel@cpppapbb.sk
Vedúci oddelení veduci@cpppapbb.sk
E-mailom Uvedené mailové kontakty NESLÚŽIA na objednávanie klientov a prihlasovanie na vyšetrenie.

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre SŠ a VŠ

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
pre predškolský vek a ZŠ

Telefonické číslo CPPPaP je: 048 / 4134751 alebo 048 / 4134752
(Banská Bystrica 048)
- požiadajte o prepojenie na prijímaciu kanceláriu.
Priama linka na riaditeľa CPPPaP je zrušená.
Písomný kontakt na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Mládežnícka 34
974 01 Banská Bystrica
Mapa Nájdite si CPPPaP na väčšej mape. Alebo si pozrite ako nás nájdete.

Odborné služby sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe ústne alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci klienta a psychológa alebo metodika.

Dodržuje sa pri tom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov klienta. Snahou poradenského pracovníka je získať pre spoluprácu všetky zainteresované osoby, spomínaná zásada dobrovoľnosti však tieto možnosti limituje. Poradňa nemôže nikoho donútiť k tomu, aby sa stal jej klientom alebo aby dodržiaval poskytnuté rady a odporúčania. Informácie nadobudnuté v poradenskom vzťahu nemôžu byť ďalej rozširované ani voľne poskytované tretím osobám.

Služby CPPPaP sú poskytované zdarma.