ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CPPPaP BANSKÁ BYSTRICA

Od 1.9.2012 sú v CPPPaP tieto organizačné celky, ktoré majú štatút oddelení a úsekov:

 • Riaditeľský úsek
 • Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre predškolský vek a základné školy
 • Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy
 • Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Organizačná štruktúra platná od 1.9.2012

1. Riaditeľský úsek.

Je priamo riadený riaditeľom CPPPaP. Jedná sa o tieto agendy:

 • riadenie CPPPaP
 • personalistika a mzdy
 • účtovníctvo a pokladňa
 • štátna pokladnica
 • odborné činnosti spojené s metodickým usmerňovaním CPPPaP v územnej pôsobnosti KŠÚ
 • ochrana osobných údajov
 • verejný prístup k informáciám
 • knižnica
 • testy
 • civilná ochrana
 • požiarna ochrana
 • bezpečnosť a ochrana zdravia
 • počítače – údržba software, hardware a lokálnej internetovej siete
 • údržba, kúrenie, areál
 • prevádzka na vrátnici
 • inventarizácia
 • registratúra
 • nákupy a verejné obstarávanie
 • upratovanie
 • supervízia odbornej činnosti

Jednotlivé činnosti riaditeľ deleguje na pracovníkov tak, že dochádza k ich kumulácii u pracovníkov. Miesto šoféra je zrušené. Vozidlo je poskytované ako referenčné vozidlo. Na zabezpečenie supervízie odbornej činnosti riaditeľ oslovuje interných aj externých odborníkov.

Ekonomicko – administratívne činnosti. Sú priamo riadené riaditeľom CPPPaP. Jednotlivé činnosti sú formou kumulácie delegované na ostatných pracovníkov CPPPaP.

Personálne obsadenie (podrobné personálne obsadenie viď. Schéma 1):

 • riaditeľ
 • ekonomicko – administratívna pracovníčka
 • mzdárka
 • účtovníčka
 • údržbár-kurič-záhradník
 • upratovačka
 • informátor
 • informatik – správca siete

Schéma 1: Personálne obsadenie: Riaditeľský úsek

2. Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre predškolský vek a základné školy.

Činnosť oddelenia riadi vedúci oddelenia. Na oddelení sa vykonávajú činnosti vyplývajúce zo zákona vo vekovej skupine detí od narodenia po ukončenie základnej školy. Zároveň sú do tohto oddelenia zahrnuté aktivity týkajúce sa metodického usmerňovania ostatných CPPPaP v kraji.

Sú to tieto agendy:
a.) poradenstvo v osobnostnom vývine
b.) poradenstvo vo vzdelávacom vývine
c.) poradenstvo v kariérovom vývine
d.) psychoterapiu a reedukáciu
e.) špeciálno – pedagogické poradenstvo

Oddelenie sa tiež podieľa na metodických činnostiach a metodické usmerňovanie realizuje pre:

 • ostatné zložky systému výchovného poradenstva (§130, ods. 3), zákon 245/2008 Z. z.) v školách v rámci pôsobnosti CPPPaP
 • odborných zamestnancov CPPPaP v kraji
 • pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
 • zákonných zástupcov detí a žiakov

Personálne obsadenie (podrobné personálne obsadenie viď. Schéma 2):

Na oddelení pracujú odborní a ostatní zamestnanci zaradení do kategórií a pracovných pozícií:

 1. psychológ, školský psychológ,
 2. školský logopéd,
 3. špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,
 4. liečebný pedagóg,
 5. sociálny pedagóg
 6. sociálny pracovník

Schéma 2: Personálne obsadenie: Oddelenie poradenstva pre predškolský vek a základné školy

3. Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy.

Na čele oddelenia je vedúci oddelenia, ktorý riadi jeho činnosť. Odborní zamestnanci oddelenia vykonávajú činnosti vyplývajúce zo zákona na stredných a vysokých školách po ukončenie prípravy na povolanie (GYM; SOŠ; ZSŠ; SSŠ; SOU; OU; VŠ) a klientov z uvedených škôl. Zároveň sú do tohto oddelenia zahrnuté aktivity týkajúce sa metodického usmerňovania ostatných CPPPaP v kraji.

Sú to tieto agendy:

 • poradenstvo v osobnostnom vývine
 • poradenstvo vo vzdelávacom vývine
 • poradenstvo v kariérovom vývine
 • psychoterapiu a reedukáciu
 • špeciálno – pedagogické poradenstvo

Oddelenie sa tiež podieľa na metodických činnostiach a metodické usmerňovanie realizuje pre:

 • ostatné zložky systému výchovného poradenstva (§130, ods. 3), zákon 245/2008 Z. z.) v školách v rámci pôsobnosti CPPPaP
 • odborných zamestnancov CPPPaP v kraji
 • pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
 • zákonných zástupcov detí a žiakov

Personálne obsadenie (podrobné personálne obsadenie viď. Schéma 3):

Na oddelení pracujú odborní a ostatní zamestnanci zaradení do kategórií a pracovných pozícií:

 1. psychológ, školský psychológ,
 2. školský logopéd,
 3. špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,
 4. liečebný pedagóg,
 5. sociálny pedagóg
 6. sociálny pracovník

Schéma 3: Personálne obsadenie: Oddelenia poradenstva pre SŠ a VŠ

4. Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Na čele oddelenia je vedúci oddelenia, ktorý riadi jeho činnosť. V rámci oddelenia sa vykonávajú činnosti vyplývajúce zo zákona. Odborné poradenstvo je poskytované pre materské, základné, stredné a vysoké školy a klientom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Zároveň sú do tohto oddelenia zahrnuté aktivity týkajúce sa metodického usmerňovania ostatných CPPPaP v kraji.

Sú to tieto agendy:

 • poradenstvo v sociálnom vývine
 • prevencia sociálno patologických javov
 • riadenie a vykonávanie činností spojených s metodickým usmerňovaním CPPPaP v kraji
 • psychoterapiu a reedukáciu

Oddelenie sa tiež podieľa na metodických činnostiach a metodické usmerňovanie realizuje pre:

 • ostatné zložky systému výchovného poradenstva (§130, ods. 3), zákon 245/2008 Z. z.) v školách v rámci pôsobnosti CPPPaP
 • odborných zamestnancov CPPPaP v kraji
 • pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
 • zákonných zástupcov detí a žiakov

Personálne obsadenie (podrobné personálne obsadenie viď. Schéma 4):

Na oddelení pracujú odborní a ostatní zamestnanci zaradení do kategórií a pracovných pozícií:

 1. psychológ, školský psychológ,
 2. školský logopéd,
 3. špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,
 4. liečebný pedagóg,
 5. sociálny pedagóg
 6. sociálny pracovník

Schéma 4: Personálne obsadenie: Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie